Polgári eljárásjog 2.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR

 POLGÁRI ELJÁRÁSJOG 2.

IV. ÉVFOLYAM II. FÉLÉV

 

FELLEBBEZÉS

 1. Határozza meg a fellebbezéssel támadható határozatokat!
 2. Határozza meg a fellebbezés előterjesztésének határidejét!
 3. Mely pervezető végzések ellen megengedett a fellebbezés lehetősége?
 4. Milyen feltételek mellett fellebbezhetők a másodfokú eljárásban hozott végzések?
 5. Kik jogosultak fellebbezést előterjeszteni az elsőfokú bíróság határozata ellen?
 6. A beavatkozó fellebbezési joga mennyiben korlátozott?
 7. Mi a különbség az egyszerű és egységes pertársak fellebbezési joga között?
 8. Egyéb érdekeltek mely határozatok ellen, annak mely részei ellen fellebbezhetnek?
 9. Milyen feltételek fennállása esetén terjeszthet elő fellebbezést az ügyész?
 10. Mely esetekben kötelező a jogi képviselet a másodfokú eljárásban?
 11. Mi a feltétele az ugró fellebbezés alkalmazhatóságának?
 12. Melyek a fellebbezés kötelező tartalmi elemei?
 13. Milyen indokokra hivatkozva utasíthatja el az elsőfokú bíróság hivatalból a fellebbezést?
 14. Milyen okokra hivatkozva utasíthatja el a másodfokú bíróság a fellebbezést?
 15. Melyek az elsőfokú bíróság teendői a fellebbezési tárgyalás előkészítése körében?
 16. Melyek a másodfokú bíróság teendői a fellebbezési tárgyalás előkészítése körében?
 17. Meddig van lehetőség a fellebbezés visszavonására, és melyek a következményei?
 18. Milyen határidőben kell kitűzni a fellebbezési tárgyalás határnapját?
 19. Miről kell tájékoztatni a feleket a fellebbezési tárgyalásra szóló idézésben?
 20. Melyek a fellebbezési ellenkérelem ismérvei?
 21. Hogyan határolható el a fellebbezési ellenkérelemtől a csatlakozó fellebbezés?
 22. Mennyiben korlátozott a csatlakozó fellebbezés?
 23. Mit jelent a csatlakozó fellebbezés járulékos hatálya?
 24. Mit jelent a csatlakozó fellebbezés tartalmi korlátozottsága?
 25. Milyen eljárási rendben történhet a fellebbezések elbírálása?
 26. Milyen esetben halasztható el a fellebbezési tárgyalás?
 27. Milyen iratokat kell ismertetnie a másodfokú bíróságnak?
 28. Milyen sajátosságokkal van helye bizonyítás felvételének a másodfokú eljárásban?
 29. Meddig változtathatja meg a fellebbező a fellebbezését?
 30. Milyen korlátai vannak a fellebbezés módosításának?
 31. Miként érvényesül a keresetváltoztatás tilalma a másodfokú eljárásban?
 32. Miért nem terjeszthető ki a fellebbezés az ítéletnek eredetileg fellebbezéssel nem érintett részeire?
 33. Mikor megengedett a keresetváltoztatás a másodfokú eljárásban?
 34. Milyen határozatokat hozhat a másodfokú bíróság a fellebbezési eljárás végén?
 35. Milyen okokból helyezheti hatályon kívül a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét?
 36. Mikor dönt ítélettel a másodfokú bíróság?
 37. Mi a következménye annak, ha a felek a másodfokú eljárásban kötnek egymással egyezséget?
 38. Milyen esetekben van lehetőség a permegszüntetésre a másodfokú eljárásban?
 39. Mi a feltétele a keresettől való elállásnak a másodfokú eljárásban?
 40. Mit jelent az, hogy a bíróság nincs szabályszerűen megalakítva?
 41. Mi minősül lényeges eljárási szabálysértésnek?
 42. Mit kell tartalmaznia a hatályon kívül helyező végzésnek?
 43. Melyik bíróság állapítja meg a másodfokú eljárás költségeinek összegét?
 44. Melyik bíróság dönt a költségviselés módjáról?
 45. Milyen körülményeket kell figyelembe venni az elsőfokú bíróságnak a költségviselésre kötelezés körében?
 46. Milyen okok vezethetnek a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálásához?
 47. Mikor kötelező a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása? Milyen beadványban kérheti a fellebbező fél a tárgyalás tartását?
 48. Mikor nincs helye a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálásának?
 49. Milyen határozatokat hozhat a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül?
 50. Milyen jognyilatkozatot tehet a fellebbező ellenfele a végzés elleni fellebbezés esetén?
 51. Ismertesse a végzés elleni fellebbezés eljárási szabályait!
 52. Határozza meg a végzés elleni fellebbezés illetékét!

 

PERÚJÍTÁS

 1. Határozza meg a perújítás fogalmát!
 2. Milyen határozatok ellen lehet perújítással élni?
 3. Határozza meg a perújítási kérelem előterjesztésének határidejét!
 4. Hogyan alakul a peres felek perbeli pozíciója perújítás során?
 5. Sorolja fel a perújítás okait!
 6. Mikor lehet a perújítási eljárásban új tényre, bizonyítékra vagy hatósági határozatra hivatkozni?
 7. Milyen különbség van az ítélet és az egyezséget jóváhagyó végzés elleni perújítás között?
 8. Mikor lehet bűncselekmény elkövetésére hivatkozni perújítási okként?
 9. Milyen feltételek esetén szolgálhat perújítás alapjául az alkotmányjogi panasz?
 10. Soroljon fel olyan pereket, amelyek főtárgyában kizárt a perújítás!
 11. Házassági bontóperben a közös vagyon megosztása tárgyában hozott ítélet ellen lehet-e perújítással élni?
 12. Melyik perújítási oknál nem vizsgálhatja a bíróság a perújítás megengedhetőségét, ha a törvényi előfeltételeket teljesítette a perújító fél?
 13. Lehet-e perújítással élni olyan bizonyítékra hivatkozással, amelyet az alapperben eljárt bíróság ismert, de ítéletében nem hivatkozott rá sem pozitív sem negatív módon?
 14. A perújítás megengedhetőségéről milyen eljárásban dönt a bíróság?
 15. Kik terjeszthetnek elő perújítási kérelmet?
 16. Alkotmányjogi panasz esetén milyen speciális perújítási határidőket ismer?
 17. Alkotmányjogi panasz alapján előterjesztendő perújítás határidejének elmulasztása esetén élhet-e a fél igazolással?
 18. Milyen határozatot hozhat a bíróság a perújítási kérelem elkésettségére tekintettel?
 19. Mikor élhet a jogosult a kézbesítési vélelem megdöntése iránti eljárás lehetőségeivel?
 20. Melyik bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a perújítási kérelem elbírálására?
 21. Milyen kizárási szabályok érvényesülnek perújítás esetén?
 22. Hogyan alakul a beavatkozó perújítási lehetősége?
 23. Melyek a perújítási kérelem kötelező tartalmi kellékei?
 24. Milyen intézkedéseket tehet a bíróság a perújítási kérelem beérkezését követően?
 25. A perújítási kérelem alapján tartandó első tárgyalás kitűzésére milyen szabályok vonatkoznak?
 26. Mikor mulasztja el a perújító fél az első tárgyalást?
 27. Melyek a jogkövetkezményei az első tárgyalás elmulasztásának a perújító és a perújított fél oldaláról?
 28. Mikor utasítja el a bíróság a perújítási kérelmet idézés kibocsátása nélkül?
 29. Milyen határozattal utasítja el a bíróság a perújítási kérelmet idézés kibocsátása nélkül?
 30. Milyen határidőt állít fel a Pp. a perújítási kérelem vizsgálatára?
 31. Kötelező-e a bíróságnak perújítás megengedhetősége körében külön tárgyalást tartani és külön határozatot hozni?
 32. Mikor dönt a bíróság ítélettel a perújítási kérelem tárgyában?
 33. A bíróság a perújítással megtámadott határozatot hatályon kívül helyezheti-e végzéssel?
 34. Felfüggeszthető-e a perújítással megtámadott határozat végrehajtása?

 

 

FELÜLVIZSGÁLAT

 1. Határozza meg a felülvizsgálattal támadható határozatokat!
 2. Mely végzések támadhatók felülvizsgálattal?
 3. Mit jelent az ügy érdemében hozott jogerős végzés?
 4. Támadható-e felülvizsgálattal a jogerős fizetési meghagyás?
 5. Milyen speciális rendelkezések irányadók a vagyonjogi ügyekben előterjesztett felülvizsgálati kérelemre?
 6. Mely esetekben kizárt a felülvizsgálat?
 7. Ki jogosult felülvizsgálati kérelem előterjesztésére?
 8. Hol kell előterjeszteni a felülvizsgálati kérelmet ahhoz, hogy a határidőt megtartottnak tekinthessük?
 9. Mi a jogkövetkezménye annak, ha a felülvizsgálati kérelmet a fél közvetlenül a Legfelsőbb Bíróság előtt terjeszti elő?
 10. Határozza meg a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének határidejét!
 11. Lehet-e igazolási kérelemmel élni a felülvizsgálati határidő elmulasztása miatt?
 12. Milyen speciális szabályok irányadók a felülvizsgálati határidő elmulasztása esetén előterjeszthető igazolási kérelemre?
 13. Mely bíróság dönt a felülvizsgálati határidő elmulasztása miatt előterjesztett igazolási kérelem tárgyában?
 14. Ismertesse a képviselettel kapcsolatos szabályokat a felülvizsgálati eljárásban!
 15. Kötelező-e a jogi képviselet a felülvizsgálati eljárásban a felülvizsgálati ellenkérelmet előterjesztő fél számára?
 16. Helyettesítheti-e az ügyvédjelölt az ügyvédet a felülvizsgálati tárgyaláson?
 17. Mi a jogkövetkezménye annak, ha a fél jogi képviselő nélkül terjeszti elő felülvizsgálati kérelmét?
 18. Mi a teendő akkor, ha a felülvizsgálati eljárás során szűnik meg a kérelmet előterjesztő fél jogi képviselete?
 19. Határozza meg a felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi elemeit!
 20. Lehet-e új jogcímre hivatkozni a felülvizsgálati kérelemben?
 21. Határozza meg a felülvizsgálati kérelemre lerovandó illeték mértékét!
 22. Hány példányban kell előterjeszteni a felülvizsgálati kérelmet?
 23. Meg lehet-e változtatni a felülvizsgálati kérelmet az eljárás során?
 24. Meddig vonható vissza a felülvizsgálati kérelem?
 25. Mely intézkedéseket jogosult megtenni az elsőfokon eljárt bíróság a felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban?
 26. Milyen összetételben jár el a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során?
 27. Mely esetekben utasítja el a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet hivatalból?
 28. Milyen jognyilatkozatokat tehet az ellenérdekű fél a felülvizsgálati kérelemre?
 29. Ismertesse a felülvizsgálati ellenkérelemmel kapcsolatos szabályokat!
 30. Ismertesse a csatlakozó felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos szabályokat!
 31. Mely esetekben tart tárgyalást a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem tárgyában?
 32. Hogyan kérhetik a felek tárgyalás tartását a felülvizsgálati eljárás során?
 33. Mely esetekben nincs kötve a Legfelsőbb Bíróság a felek által előterjesztett felülvizsgálati kérelemhez, illetve csatlakozó felülvizsgálati kérelemhez?
 34. Mikor utasítja el a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet hivatalból?
 35. Milyen érdemi határozatokat hozhat a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban?
 36. Milyen határozatot hoz a Legfelsőbb Bíróság, ha a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabálysértés nem áll fenn?
 37. Mely bíróság közli a felekkel a felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot?
 38. A felülvizsgálati kérelem előterjesztésének halasztó hatálya van-e a támadott határozat végrehajtására?
 39. Milyen típusú határozattal függeszti fel a végrehajtást a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban?
 40. Milyen szempontokat mérlegel a Legfelsőbb Bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elbírálása során?

 

 

HÁZASSÁGI PEREK:1. Melyek a személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai?

2. Milyen pertípusok tartoznak a házassági perek gyűjtőfogalma alá, és ezek hogyan határolhatók el egymástól?

3. Melyek a házasság érvénytelenítése iránti perek speciális eljárási szabályai (peres felek, keresetindítási jog, perelőfeltételek, határidő stb.)?

4. Mikor beszélünk nemlétező házasságról és melyek a következményei?

5. Sorolja föl a házasság érvénytelenségének okait!

6. Ismertesse a házasság felbontásának lehetséges útjait!

7. Ismertesse a közös megegyezéses bontóperben a járulékos kérdésekben kötött egyezség tartalmát!

8. Mikor beszélünk tartós különélésről?

9. Határozza meg a házassági bontóperben eljáró bíróságot (hatáskör, illetékesség)!

10. Ismertesse a peres felek személyét az egyes házassági perekben (a házassági bontóper felperese, alperese; a házasság érvénytelenítése iránti per felperese, alperese)! Milyen speciális perképességi szabály érvényesül a házassági perekben?

11. Mely keresetekkel kapcsolható össze a házassági per?

12. Ismertesse a keresetlevél speciális tartalmi elemeit a házassági perekben!

13. Mennyi illetéket kell leróni a házassági bontóperben? A házassági perek mely költségkedvezményi kategóriába sorolhatók?

14. Milyen speciális szabály irányadó a nyilvánosság kizárására?

15. Ismertesse a házassági bontóper első tárgyalására vonatkozó szabályokat!

16. Mikor tekinthet el a bíróság a felek személyes meghallgatásától?

17. Mely esetekben lehet a házassági bontópert az első tárgyaláson érdemben tárgyalni?

18. Ismertesse a bizonyítással kapcsolatos speciális szabályokat (mit kell bizonyítani, bizonyítás hivatalból, tanúvallomás megtagadása)!

19. Milyen speciális szabályok irányadók a házassági perben hozott ideiglenes intézkedésre?

20. Ismertesse a tárgyalás elmulasztásával kapcsolatos speciális szabályokat!

21. Milyen speciális szabályok irányadók az eljárás szünetelésére?

22. Ismertesse a speciális permegszüntetési okokat a házassági perekben!

23. Milyen speciális szabály érvényesül az igazolási kérelem előterjesztésére?

24. Milyen típusú határozatokat hozhat a bíróság a házassági bontóperben?

25. Hogyan dönt a bíróság a perköltségviselés felől a házassági bontóperben?

26. Mikor emelkedik jogerőre az ítélet a házassági perekben?

27. Ismertesse a házassági perekben hozott ítélettel szemben támasztható jogorvoslatokat!SZÁRMAZÁSI PEREK:


1. Sorolja föl a származási pereket!

2. Ismertesse a házassági perek azon speciális rendelkezéseit, amelyek nem alkalmazhatók a származási perekben!

3. Határozza meg a származási perekben eljáró bíróságot (hatáskör, illetékesség)!

4. Hogyan történik a perindítás a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen felperes esetén?

5. Ismertesse a keresetlevél speciális tartalmi elemeit a származási perekben!

6. Mely keresettel kapcsolható össze az apaság megállapítására irányuló kereset?

7. Milyen kényszerintézkedéseket alkalmazhat a bíróság a személyes megjelenésre idézett fél mulasztása esetén?

8. Milyen státuszban szerepelhet az anya az egyes származási perekben? Mikor tekinthet el a bíróság az anya személyes meghallgatásától?

9. Milyen speciális szabályok vonatkoznak a beavatkozásra?

10. Milyen speciális szabályok érvényesülnek a származási perekben hozott ítélettel szemben támasztható rendkívüli jogorvoslatok tekintetében?

11. Ismertesse az apasági vélelmek rendszerét!

12. Határozza meg a vélelmezett fogamzási időt!

13. Mit jelent a mögöttes apasági vélelem?

14. Ismertesse a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételeit!

15. Ismertesse az apaság megállapítása iránti per előfeltételét!

16. Mit kell bizonyítani az apaság megállapítása iránti perben?

17. Ismertesse az apaság megállapítása iránti per lehetséges felpereseit és alpereseit! Hogyan alakul a kiskorú alperes perbeli képviselete?

18. Hogyan alakulnak a perbeli pozíciók az ún. „többférfis” ügyekben?

19. Milyen speciális perfelfüggesztési okokat nevesít a törvény az apaság megállapítása iránti perekben?

20. Ismertesse az apasági perekben igénybe vehető bizonyítási eszközöket, különös tekintettel az orvosszakértői bizonyításra!

21. Ismertesse az apaság vélelmének megdöntése iránti per előfeltételét!

22. Hogyan alakulnak a perbeli pozíciók az egyes apasági perekben (ki ki ellen indítja a pert), eseti gondnok és ügygondnok kirendelése mikor válik szükségessé?

23. Ismertesse a perindítási határidőt az apaság vélelmének megdöntése iránti perben!

24. Hogyan alakulnak a perbeli pozíciók az anyaság megállapítása iránti perben?SZÜLŐI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS PEREK:


1. Sorolja fel a szülői felügyelettel kapcsolatos pereket!

2. Ismertesse a szülői felügyeleti jog megszüntetésének anyagi jogi előfeltételeit!

3. Határozza meg az eljáró bíróságot (hatáskör, illetékesség)!

4. Ismertesse a peres feleket a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben!

5. Miért nevezzük tükörpernek a szülői felügyeleti jog visszaállítása iránti pert?

6. Milyen speciális szabályok érvényesülnek a beavatkozás tekintetében?

7. Mely keresetekkel kapcsolható össze a szülői felügyelet megszüntetése iránti kereset?

8. Milyen speciális permegszüntetési okok érvényesülnek a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben?

9. Milyen speciális szabályok érvényesülnek a tárgyalás során (soronkívüliség, a felek személyes meghallgatása, keresettől való elállás, bizonyítás, ideiglenes intézkedés hivatalból, a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei, az eljárás szünetelése)?GONDNOKSÁGI PEREK:


1. Ismertesse az egyes gondnoksági pereket!

2. Melyek a gondnokság alá helyezési per anyagi jogi előfeltételei (Ptk. 14-15. §)?

3. Határozza meg az eljáró bíróságot (hatáskör, illetékesség)!

4. Kik indíthatnak pert gondnokság alá helyezés iránt?

5. Mit jelent a gyámhatóság feltételes perindítási jogosultsága?

6. Milyen speciális szabályok irányadók a gyámhatóság perindítása esetén?

7. Ismertesse a keresetlevél speciális tartalmai elemeit!

8. Milyen keresetekkel kapcsolható össze a gondnokság alá helyezésre irányuló kereset?

9. Ismertesse a gondnokság alá helyezési per tárgyalásával kapcsolatos szabályokat (alperes személyes meghallgatása, a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei, az eljárás szünetelése, speciális permegszüntetési ok)!

10. Ismertesse a gondnoksági perekkel kapcsolatos bizonyítási eljárást!

11. Ismertesse a gondnokság alá helyező ítélet tartalmát!

12. Kinek kell megküldeni a gondnokság alá helyező jogerős ítéletet?

13. Ismertesse a gondnokság alá helyezés módosítása, illetve megszüntetése iránti perek lényegét!

14. Ismertesse a gondnokság alá helyezési felülvizsgálata iránti perek lényegét!KÖZIGAZGATÁSI PEREK:


1. Határozza meg a közigazgatási határozat fogalmát!

2. Melyek a közigazgatási per megindításának az előfeltételei?

3. Halasztó hatálya van-e közigazgatási határozat végrehajtására a közigazgatási per megindítása?

4. Hogyan alakul a perindítási lehetőség a hatósági szerződés esetében?

5. Határozza meg az eljáró bíróságot (hatáskör, illetékesség, a bíróság összetétele, a bírák kizárása)!

6. Határozza meg a peres feleket a közigazgatási perben (alperes, felperes)!

7. Mit jelent az „alperes keresés” a közigazgatási perekben?

8. Milyen speciális perképességi szabályok érvényesülnek?

9. Ki lehet beavatkozó a közigazgatási perekben?

10. Ismertesse a keresetlevél speciális tartalmi elemeit!

11. Milyen költségkedvezmény párosul a közigazgatási perekhez?

12. Hol kell előterjeszteni a keresetlevelet, milyen határidőn belül, a közigazgatási szerveket milyen határidők kötik?

13. Milyen speciális szabályok irányadók a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére?

14. Mikor lehet és mikor nem tárgyaláson kívül elbírálni a közigazgatási pert?

15. Ismertesse a tárgyalással kapcsolatos speciális szabályokat (mulasztás, keresetváltoztatás, viszontkereset, bizonyítás)!

16. Mikor jár el soron kívül a bíróság a közigazgatási perben?

17. Mikor rendelhet el a bíróság hivatalból bizonyítást a közigazgatási perben?

18. Milyen speciális perfelfüggesztési okot tudna nevesíteni a közigazgatási perrel kapcsolatban?

19. Milyen határozatot hozhat a bíróság a közigazgatási per végén?

20. Mikor tekinthető jogszerűnek a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat?

21. Mikor változtathatja meg a bíróság a közigazgatási határozatot?

22. Milyen rendes és rendkívüli jogorvoslat vehető igénybe a közigazgatási perben hozott ítélettel szemben?

23. Ismertesse a társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatának speciális szabályait!

24. Ismertesse a közigazgatási végzések bírósági felülvizsgálatának szabályait!SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁSI PEREK:


1. A jóhírnév sérelme esetén melyek az igényérvényesítés lehetséges útjai?

2. Határozza meg a sajtó-helyreigazítás fogalmát!

3. Ismertesse a sajtóper megindításának perelőfeltételeit!

4. Milyen szakaszai vannak a sajtó-helyreigazítási eljárásnak?

5. Ki lehet felperesi és alperesi pozícióban egy sajtóhelyreigazítási perben? Milyen speciális perképességi szabály érvényesül?

6. Ismertesse a keresetlevél speciális tartalmi elemeit!

7. Hogyan határozza meg a lerovandó illeték összegét a sajtóperben? Milyen költségkedvezményi kategóriába sorolható e per?

8. Említsen határidőket a sajtóhelyreigazítási eljárással kapcsolatban!

9. Határozza meg az eljáró bíróságot (hatáskör, illetékesség)!

10. Milyen eljárási szabályok szolgálják a sajtóper gyorsítását (mely jogintézmények alkalmazása kizárt, mulasztás jogkövetkezményei, bizonyítás, tárgyalás elhalasztása)?

11. Hogyan alakul a bizonyítási teher a sajtóperben?

12. Ismertesse a sajtóperben hozott ítélet tartalmát!

13. Milyen rendes és rendkívüli jogorvoslatok vehetők igénybe a sajtóperben hozott ítélettel szemben?

 

 

MUNKAÜGYI PEREK:


1. Határozza meg a munkaügyi per fogalmát!

2. Érvényesíthető-e a munkaügyi perből eredő igény fizetési meghagyásos eljárásban?

3. Határozza meg a munkaügyi per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot!

4. Határozza meg a munkaügyi perben eljáró bíróság összetételét!

5. Határozza meg a keresetindítási határidőt a munkaügyi perekben!

6. Milyen költségkedvezmények kapcsolódnak a munkaügyi perekhez?

7. Milyen speciális kizárási okok érvényesülnek a bírákkal szemben a munkaügyi perekben?

8. Milyen speciális perképességi szabály érvényesül a munkaügyi perekben?

9. Ismertesse a munkaügyi per tárgyalásával kapcsolatos szabályokat!

10. Mi történik a munkaügyi per első tárgyalásán?

11. Milyen speciális szabály érvényesül a munkaügyi perekben a keresettől történő elállásra?

12. Milyen rendes és rendkívüli jogorvoslatok vehetők igénybe a munkaügyi perben hozott ítélettel szemben?

13. Milyen speciális szabályok érvényesülnek a munkaügyi perben hozott ítélettel szemben kezdeményezett perújítási eljárásban?A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS:

 

A KISÉRTÉKŰ PEREK:


1. Határozza meg a kisértékű per fogalmát!

2. Igaz-e az az állítás, hogy kisértékűnek kizárólag az ellentmondás folytán perré alakult eljárás tekinthető?

3. Lehet-e alkalmazni a kisértékű perek szabályait, ha az iratokat hirdetmény útján kell kézbesíteni, vagy ha a bíróság bármelyik fél részére ügygondnokot rendel?

4. Melyik tárgyalási határnapot kell első tárgyalási napnak tekinteni kisértékű perben?

5. Van-e helye kisértékű perben bírósági meghagyás kibocsátásának?

6. Kisértékű perben milyen speciális szabályok vonatkoznak a keresetváltoztatásra, a bizonyításra, a viszontkereset és a beszámítási kifogás előterjesztésére?

7. Milyen speciális szabályai vannak a fellebbezésnek kisértékű perekben?A KÖZJEGYZŐ:


1. Sorolja föl a közjegyző hatáskörébe tartozó ügyeket!

2. Sorolja föl a közjegyző hatáskörébe tartozó nemperes eljárásokat!

3. Ismertesse a közjegyzői nemperes eljárások közös szabályait!

4. Ismertesse a közjegyző által elrendelt előzetes bizonyítás szabályait!

5. Ismertesse az igazságügyi szakértő közjegyzői nemperes eljárásban történő kirendelését!

6. Ismertesse az értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti eljárást!

7. Hogyan történik a hagyatéki eljárás megindítása!

8. Ismertesse a hagyatéki leltár elkészítésével kapcsolatos szabályokat!

9. Mely esetekben kötelező a hagyatéki leltár elkészítése?

10. Ki és milyen biztosítási intézkedéseket hozhat a hagyatéki eljárás során?

11. Határozza meg a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőt!

12. Ismertesse a hagyatéki tárgyalással kapcsolatos alapvető rendelkezéseket!

13. Milyen egyezségek köthetők a hagyatéki eljárás során?

14. Milyen módon adhatja át a közjegyző a hagyatékot?

15. Mikor van helye teljes hatályú hagyatékátadó végzés meghozatalának?

16. Ismertesse az ideiglenes jellegű hagyatékátadó végzéssel kapcsolatos szabályokat!

17. Mely esetekben fordul át az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá?

18. Mikor mellőzhető a hagyatéki tárgyalás?

19. Ismertesse a hagyatéki eljárás során hozott végzésekkel szembeni jogorvoslat szabályait!

20. Ismertesse a hagyatéki eljárás megismétlésével kapcsolatos rendelkezéseket!

21. Mikor van helye öröklési bizonyítvány kiállításának, mi a tartalma, és ki jogosult kérelmezni a kiállítását?CÉGELJÁRÁS:


1. Ismertesse a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás általános jellemzőit!

2. Melyik cégbíróság illetékes a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásra? Székhelyáthelyezés esetén határozza meg az illetékes cégbíróságot!

3. Határozza meg a cégjegyzék általános és speciális tartalmi elemeit!

4. Ismertesse az elektronikus cégbejegyzési eljárás lényeges mozzanatait!

5. Milyen mellékleteket kell kötelezően csatolni a cégbejegyzési kérelemhez?

6. Határozza meg a cégbejegyzés esetén lerovandó illeték és közzétételi költségtérítés mértékét! Hogyan történik az illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetése?

7. Határozza meg a változásbejegyzés esetén lerovandó illeték és közzétételi költségtérítés mértékét!

8. A cégadatokban bekövetkezett változás esetén hány napon belül kell előterjeszteni a változásbejegyzési kérelmet? Mi a jogkövetkezménye e határidő elmulasztásának?

9. Mire szolgál, és mit tartalmaz a tanúsítvány?

10. Határozza meg a cégmásolat, cégkivonat és cégbizonyítvány fogalmát!

11. Mikor utasítja el a cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet hiánypótlás nélkül?

12. Ismertesse a cégbejegyzési kérelem érdemi vizsgálatára és a hiánypótlásra vonatkozó szabályokat!

13. Ismertesse a cégbejegyzési, illetve a változásbejegyzési eljárással kapcsolatos törvényi határidőket és az automatikus bejegyzés fogalmát!

14. Milyen eltérő szabályok érvényesülnek a cégbejegyzési eljárásban szerződésminta alkalmazása esetén?

15. Mikor van helye egyszerűsített cégeljárásnak? Ismertesse a speciális eljárási szabályokat!

16. Sorolja föl a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárással kapcsolatos jogorvoslatokat!

17. Ismertesse a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés elleni fellebbezés szabályait!

18. Ismertesse a hibás bejegyzés kijavítására irányuló eljárás szabályait!

19. Milyen jogorvoslati lehetőség vehető igénybe akkor, ha valamely hatóság vagy bíróság nem tesz eleget a cégjegyzékbe hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba kerülő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének?

20. Ismertesse a cégbejegyzést elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti per szabályait!

21. Ismertesse a cégalapítás érvénytelenségének megállapítása iránti per szabályait!

22. Ismertesse a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per szabályait!

23. Ismertesse a törvényességi felügyeleti eljárás általános szabályait!

24. Mikor van helye törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának?

25. Mely esetekben indul hivatalból a törvényességi felügyeleti eljárás?

26. Ki terjeszthet elő kérelmet törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránt?

27. Ismertesse a törvényességi felügyeleti eljárással kapcsolatos törvényi határidőket!

28. Milyen intézkedéseket tehet a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás keretében?

29. Sorolja föl a különleges törvényességi felügyeleti eljárásokat!

30. Ismertesse az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás szabályait!

 

Vissza