Felhasználónév:
prugi
Telefon:
46/565-111/
Megszólítás (Pl. Dr.):
Professor emeritus Dr.
Vezetéknév:
Prugberger
Keresztnév:
Tamás
Státusz:
egyetemi tanár
Bemutatkozás:

 

 

Személyi adatok


 

 

Születési hely, idő: Szombathely, 1937-03-29

 

 

Elérhetőségek:

 

Tanszék: Munka- és Agrárjogi Intézeti Tanszék

 

Iroda cím: A/6 I. 104


Tel.: 06/46/565-184


Fax: 06/46/565-184

 

E-mail:civprugi@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

 

 

 

Eddigi munkakörök


1959. aug.-1961. márc.: ügyvédjelölti gyakorlat Szombathelyen

1961. márc.-1962. okt.: vállalati jogügyi előadó a Földművesszövetkezetek Kereskedelmi Központjában, Szombathelyen.

1962.: ügyvédi és jogtanácsosi szakvizsga letétele két részletben, 1962. okt. ügyvédi- jogtanácsosi oklevél jeles eredménnyel.

1962-67.: mezőgazdasági termelőszövetkezetek jogtanácsosa Celldömölk székhellyel.

1969.: Sikeres aspiránsi felvételi vizsga letétele

1970-74.: levelező aspiráns

1974.: kandidátusi értekezés megvédése: "Tagsági megállapodások a szövetkezetekben"  címen. Az értekezés 1977-ben könyv alakban ugyanezen a címen jelent meg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál.

1972-74.: Állami Biztosító Baranya Megyei Igazgatóságának vezető jogtanácsosa, párhuzamosan pedig mellékfoglalkozású szerződéses adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Állam- és Jogelméleti Tanszékén.

1974-76.: egyetemi tanársegéd majd adjunktus a PTE ÁJK Mezőgazdasági Jogi Tanszékén.

1977-90.: tudományos főmunkatárs, majd tudományos tanácsadó a Szövetkezeti Kutató Intézetben. Székhelye: Budapest

1989.: akadémiai doktori értekezés megvédése: "Belső vagyoni és vállalkozási jogviszonyok az önkormányzati vállalatoknál" címen. Az értekezés még ez évben azonos címen megjelent a "Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények" sorozatában a 206. sorozatszám alatt.

1988-91.: Tanszékvezető egyetemi docens a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszékén. A munka-, a társadalombiztosítási- és az agrárjog előadója.

1991. júniusától egyetemi tanár az előző pontban megjelölt feladatkörrel és egyetemen, egyúttal pedig 1995. júliusától további foglalkoztatású egyetemi tanár a Kossuth Lajos

Tudományegyetem üzleti és közgazdasági képzést is folytató Társadalomelméleti Intézetében a gazdasági jog eladójaként.

1991.: DAAD ösztöndíjjal kutatás a Trieri Egyetem Európai Munkajogi Intézetében és a Göttingeni Egyetem Agrárjogi Intézetében.

 

 

Végzettség


1955-59: Egyetemi tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Tanulmányi időszak alatt kétszeri részvétel Tudományos Diákköri Konferencián opponensi minőségben, 1957-ben büntetőjogi, 1959-ben munkajogi TDK dolgozatot opponálva.

1958-59-ben demonstrátor a munkajogi tanszéken. A büntetőjogi és a polgári jogi diákkör tagja.

1959: ún. promóció, jogi doktori diploma "summa cum laude" eredménnyel. A védés alapjául szolgált disszertáció témája: a büntetés generál és speciál preventív hatása volt, mely egyetemi jutalmazásban részesült.

 

 

Tudományos szervezeti tagságok


1. MTA Köztestületi tagság, állam- és jogtudomány

2. MTA Miskolci Bizottság Jogtudományi Albizottság elnöke

3. Európai Agrárjogi Bizottság (CEDR) tagja

4. Societas Scientiarum Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) tagja

5. Német-magyar Jogász Egyesület tagja

6. Munkaügyi Kapcsolatok Társasága tagja

7. Magyar Környezetjogi Egyesület (EMLA) tagja

8. VEAB jogi szakbizottsági tag.

 

 

Szakmai közéletben való részvétel

 


 

Egyetemi tanulmányi időszak alatt büntetőjogi, polgári jogi, majd munkajogi érdeklődés.

Eredményeként a 2. pontban megjelölt büntetőjogi témájú egyetemi doktori értekezés és

egy büntetőjogi és egy munkajogi témájú DK appozíció.

A jogi szakvizsga letétele előtt a Vasi Szemlében, a Jog és Társadalomban, valamint a

Magyar Jogban megjelent cikkek családi jogi, büntetőjogi és munkajogi témájúak

(mintegy 6).

A jogi szakvizsga letételétől kezdve a kandidátusi értekezés megvédéséig terjedő időszak

kutatási és publikációs témaköre a polgári jogi és a szövetkezeti tulajdon, a gazdasági

szerződések és a szövetkezeti jog, a szerződés és a szankció jogelméleti kérdései,

valamint az alanyi jogok és kötelezettségek igazságos elbírálásának, továbbá a

jogalkotás, a jogalkalmazás és a társadalmi folyamatok közötti kölcsönhatás kérdéskörét

érinti. A mintegy 80 tanulmány publikációs fóruma: a Magyar Jog, Jogtudományi

Közlöny, Gazdaság és Jog, a Pécsi Tudományegyetem évkönyve, valamint a Gazdaság és

Társadalom.

A kandidátusi cím megszerzésétől kezdve a doktori cím elnyeréséig terjedő időszak

kutatási és publikációs témaköre a szövetkezeteket érintő, de az általános jogintézményi

keretek közé ágyazva a következő:

a) a gazdálkodó szervezeteket érintő jogági tagozódási kérdések,

b) általános szövetkezeti gazdaságirányítás, valamin állami felügyelet, gazdaságirányítási

reform,

c) vállalati-szövetkezeti belső vagyoni (üzletrész, részjegy stb.) és vállalkozási

(önelszámoló egységek stb.) viszonyok,

d) szövetkezeti szanálás és kényszerfelszámolás, a csődjog rehabilitációja,

e) az általános és a szövetkezeti munkajog reformja

f) az agrárjog rendszerének kialakítása,

g) cégjogi és a szövetkezeti jogalanyiság problémája,

h) a szövetkezetek belső szervezeti és vezetési rendszerének a vizsgálata,

i) környezetvédelmi jog.

Publikációs lecsapódása: A szövetkezetek gazdaságirányítása és állami felügyelete c.

1985., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó által kiadott könyv, majd további 15 önálló

monográfia részben a Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények c. sorozatban, részben

az MTA Államtudományi Kutatások c. kiadványsorozatában. Körülbelül 150 kisebb-

nagyobb terjedelmű tanulmány és előadás a Jogtudományi Közlöny, a Magyar Jog, a

Közgazdasági Szemle, a Magyar Közigazgatás, a Szakszervezeti Szemle, a Figyelő, az

Élet és Tudomány, a Magyar Tudomány és a Zeitschrifft für gesammte

Genosseinschaftswesen (NSZK) c. folyóiratok, valamint két román nyelvű és két német

nyelvű és egy lengyel nyelvű nemzetközi tudományos konferencia bulletin hasábjain.

A doktori fokozat odaítélését követően kutatásaim a magyar munkajog,

társadalombiztosítási jog, agrárjog, valamint a társasági jog összehasonlító kritikai

elemzésére és ezzel összefüggésben a magyar jogintézmények európai-uniós

jogharmonizációs fejlesztésére irányulnak. Ennek jegyében került megírásra önálló

munkaként a Munkaügyi Szemlében, a Kereskedelmi Szemlében, a Gazdaság és

Társadalomban, az Európa Fórumban, a HVG-ben, a Borsodi Szemlében, a Zeitschrifft

für Internationales Arbeitsrechts-ben, valamint az előző pontban már említett

folyóiratokban mintegy 160 összehasonlító jellegű munkajogi, agrárjogi, tulajdon- és

társasági jogi tanulmány, továbbá német konzulensi és főként technikai közreműködéssel

az "Összehasonlító munkajog", valamint a KJK-nál kiadott "Magyar és európai

munkajog" c. könyv, továbbá azt általam szerkesztett és társszerzőkkel megírt "A

közalkalmazás és a közszolgálat joga", a "Magyar és európai társadalombiztosítási és

munkaszociális jog" , "Az agrárjog alapelemeinek vázlata (jogfejlődés és jog-

összehasonlítás)" , valamint "A szövetkezeti jog változó társadalmi társadalmi-gazdasági

viszonyok között" c. egyetemi jegyzetek.

 

 

 

Publikációs lista

 


 

A) Tudományos könyvek, tan- és kézikönyvek, könyvrészletek, monográfiák

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: Belső vagyoni és vállalkozási viszonyok az önkormányzati vállalatoknál. Szövetkezeti Kutató Intézet Közlemények 205. sz., Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest 1989.

 

 

 

Hivatkozás: Réti Mária: A szövetkezet gazdasági lényege. Magyar Jog. 2001. 2. sz. 96. p.

 

 

 

2.         PRUGBERGER Tamás: Szövetkezeti státuszkérdések jogi rendezése megváltozott gazdasági viszonyok között. Szövetkezeti Kutató Intézet Közlemények 206. sz., Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1989.

 

3.         PRUGBERGER Tamás: A társadalomgazdasági reformfordulat szervezeti és jogalkotási kérdéseihez. MTA Államtudományi Kutatások Programiroda Kiadása, Budapest 1989.*

 

4.         PRUGBERGER Tamás: A szövetkezeti jog kulcskérdései a gazdaság átalakításának folyamatában (társszerző: Szilágyi Sándor) Miskolci Egyetem Civilisztikai Tudományok Intézete kiadása, Miskolc, 1991.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajog és társadalombiztosítási jog (a változási folyamatok tükrében). (társszerzők: Gecse Istvánné, Kenderes György). Miskolci Egyetem CTI kiadása, 1991. Oktatási segédanyag

 

6.         PRUGBERGER Tamás: Összehasonlító munkajog. (Táblázatkészítő, szerkesztőtárs és kiadó Ploetz, Manfred) Akademie das Angewandten Wissenschaften (ADAW) kiadása. Bonn-Budapest, 1992.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: Az agrárjog alapelemeinek vázlata (Jogfejlődés és jogösszehasonlítás) I-II. kötet. (társszerzők: Csák Csilla, Matúz György, Novotni Zoltán, Orosz Gábor, Szilágyi Sándor) Miskolci Egyetemi Kiadó, 1993.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: A közalkalmazás és a közszolgálat joga (társszerzők: Kenderes György, Tománé Szabó Rita). Miskolci Egyetemi Kiadó, 1994.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: Magyar és európai társadalombiztosítási és munkaszociális jog (társszerzők: Czúcz Ottó-Gecse Istvánné, a magyar munkaszociális jognál Rácz Zoltán). Miskolci Egyetemi Kiadó, 1994.

 

 

 

Hivatkozás: Menyhárt Szabolcs: A nyugdíjbiztosítási önkormányzat és annak szerepe a nyugdíjreform kidolgozása során. Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2006. november 9. 145. p.

 

 

 

10.     PRUGBERGER Tamás: Magyar és európai munkajog (konzulens, táblázatok és német összefoglaló szerzője Ploetz, M.). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1994. I. kiadás; javított, bővített kiadás, (kitekintéssel az USA jogára) II. kiadás, 1995.

 

 

 

Hivatkozás: Kiss György-Prugberger Tamás: A leltárhiányért való munkavállalói felelősség anomáliái munkajogi kárfelelősség szabályozásának tükrében. Magyar Jog. 1998. 11. sz. 651. p.; Bankó Zoltán: Gondolatok a fiatalok munkajogi védelméről. Jogtudományi Közlöny. 1998. 7-8. sz. 257.o.; Balassa Tamás: Az üzemátruházás munkajogi problémái. Jogtudományi Közlöny. 1998. 9. sz. 339. p.; uő: Az üzemátruházás munkajogi problémái. Jogtudományi Közlöny. 1998. 9. sz. 342. p.; Radnay József: A határozott idejű munkaviszonyok korlátozása. Gazdaság és Jog. 2001. 1. sz. 21. p., Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 45. p.

 

 

 

11.     PRUGBERGER Tamás: Az agrárjog alapelemeinek vázlata I.-II. kötet (társszerzők: Csák Csilla, Fodor László, Matúz György, Novotni Zoltán, Orosz Gábor, Mikó Zoltán, Szabó Á.). Bíbor Kiadó, Miskolc, 1996.

 

 

 

Hivatkozás: Olajos István: A német és magyar jóvátételi folyamat összevetése-azaz gondolatok egy konferencia. Magyar Jog. 1998. 10. sz. 639. p.

 

 

 

12.     PRUGBERGER Tamás: Gazdasági és közjog. I. kiadás. (Társszerzők: Károlyi G., Kövesházy M., Nagy Z., Törő E.). KLTE Közgazdasági és Üzletképző Intézet kiadása. Debrecen, 1996.; II. jav. kiadás, Bíbor Kiadó, Miskolc, 1996.

 

13.     PRUGBERGER Tamás: A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései. (társszerző: Fodor László). Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest 1996. 236 p.

 

 

 

Hivatkozás: Fodor László: Integrativitás és integráció, avagy új kihívások hazai környezetjogunkkal szemben. Magyar Jog. 1999. 7. sz. 407. p.; Fodor László: A környezetvédelmi jogalkotás tendenciái. Jogtudományi Közlöny. 1997. 11. sz. 498. p.

 

 

 

14.     PRUGBERGER Tamás: Gazdasági magánjog. (Társszerzők: Károlyi G., Nagy Z.), Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997.

 

15.     PRUGBERGER Tamás: Magyar és európai foglalkoztatástámogatási és munkaügyi igazgatási (ellenőrzési) jog. (társszerző: Rácz Zoltán). Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997.

 

16.     PRUGBERGER Tamás: Európai társadalombiztosítási jog és magyar társadalombiztosítási reform. (társszerző: Pongrácz Aladár), Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997.

 

17.     PRUGBERGER Tamás: Munkaügyi kapcsolatok (társszerzők: Rácz Zoltán, Tatár Irén, Tománé Szabó Rita, Szebehelyi Klára) In: Személyügy-munkaügy. CD-ROM. Közgazdasági és Jogi K. Kiadó 1998/2.

 

18.     PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1999. 77 p.

 

19.     PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajog hatályos szabályainak tematikus gyűjteménye. Összeállították: Bíró Noémi, Fabók András, Nádas György, Prugberger Tamás. Novotni Kiadó, Miskolc, 1999. 247 p.

 

20.     PRUGBERGER Tamás: Agrárjog I. kötet. Társszerzők: Fodor László és Mikó Zoltán. Bíbor Kiadó Miskolc, 1999. 242 p.

 

 

 

Hivatkozás: Szalma József: Ingatlannyilvántartási jog – közigazgatási vagy bírósági eljárás? Jogtudományi Közlöny. 2002. november-december 500. p.;

 

 

 

21.     PRUGBERGER Tamás: Agrárjog II. kötet. Társszerzők: Csák Csilla, Fodor László, Lupocz Róbert, Mikó Zoltán, Novotni Zoltán, Olajos István és Szabó Ágnes. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1999. 330 p.

 

 

 

Hivatkozás: Szalma József: A miskolci és újvidéki jogi kar kutatói együttműködéséről In. Csák Csilla : Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára Novotni Kiadó Miskolc, 2007. 381.p.;  Szilágyi János Ede: Eredetvédelem és borjogunk- PhD. dolgozat, (munkahelyi vita verzió Miskolc, 2008. Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola gépirat 94.p.; Szilágyi János Ede: Köztestületek az agráriumban In. Csák Csilla (szerk): Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon Miskolc, 2008. Novotni Kiadó 259.p.  271.p.; Szilágyi János Ede: Az agrár-és vidékfejlesztési támogatások rendszere In. Csák Csilla (szerk): Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon Miskolc, 2008. Novotni Kiadó 343. p.; Szilágyi János Ede: Eredetvédelmi kérdések a borjogban Novotni Kiadó Miskolc, 2009 89.p. 412. lábjegyzet 114.p 450.lábjegyzet

 

 

 

22.     PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000. 510 p.

 

 

 

Hivatkozás: Nádas György: Gondolatok a munkavállalói kárfelelősség változásairól. Collega. 2003. 1. sz.50-52. p.; Nádházy Zsolt: A kollektív munkaügyi viták feloldásának rendszerei. Magyar Jog. 2005. 3. sz. 11. p., 17. p., 22. p.

 

 

 

23.      PRUGBERGER Tamás: Magyar és Európai összehasonlító társadalombiztosítási jog (Társszerző: Pongrácz Aladár), Bíbor Kiadó,. Miskolc, 2001. 207 p.

 

 

 

Hivatkozás: Menyhárt Szabolcs: A nyugdíjbiztosítási önkormányzat és annak szerepe a nyugdíjreform kidolgozása során. Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2006. november 9. 145. p.

 

 

 

24.      PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. 510. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 8. p., 36. p., 39. p., 116. p., 124. p.

 

 

 

25.     PRUGBERGER Tamás: Hogyan módosítja az új Munka Törvénykönyve a munkáltató és a munkavállaló közötti viszonyt? (társszerző: Fabók András). LIGA Kiadó, Budapest, 2001. 92 p.

 

26.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügyi jogszabályok tematikus összeállítása és a társadalombiztosítási jogszabályok I-II. kötet. Magyar Magánjog sorozat (összeállították: Prugberger-Bíró-Nádas-Rosner, szerk.: Bíró), UniPress Debrecen, 2002.

 

27.     PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar foglalkoztatástámogatási és munkaügyi igazgatási jog (3. bővített kiadás), társszerző: Rácz Zoltán. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 94 p.

 

28.     PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar szociális jog (társszerzők: Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriette). Unipress Debrecen, 2004. 240 p.

 

 

 

Hivatkozás: Menyhárt Szabolcs: A nyugdíjbiztosítási önkormányzat és annak szerepe a nyugdíjreform kidolgozása során. Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2006. november 9. 145. p.

 

 

 

29.     PRUGBERGER Tamás: Gazdasági magánjog. (társszerző: Károlyi Géza). Unipress Debrecen, 2004. 172 p.

 

 

 

Hivatkozás: Verebics János: „Internet-gazdaság” és az elektronikus kereskedelem jogának helykeresése a magyar jogrendszerben és a magyar jogtudományban. Jogtudományi Közlöny. 2002. november-december. 65-76. p.

 

 

 

30.     PRUGBERGER Tamás: Társadalombiztosítási jog (társszerző: Fabók András). Szent István Társulat, Budapest 2005. 158 p.

 

 

 

Hivatkozás: Menyhárt Szabolcs: A nyugdíjbiztosítási önkormányzat és annak szerepe a nyugdíjreform kidolgozása során. Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2006. november 9. 145. p.

 

 

 

31.     PRUGBERGER Tamás: Bérgarancia és a csőd- és felszámolási eljárás reformja – Lohngarantie im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers und das Reform des Konkurs – und Auflösungsprozesses. (szerk.). (társszerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter) Novotni Kiadó, Miskolc, 2005. 366 p.

 

 

 

32.     PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (Átdolgozott kiadás). Complex Kiadó, Budapest 2006.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 9. p., 32. p., 36. p., 42-43. p., 74. p., 97. p., 103. p., 188. p.; Román Róbert: A munkaidő és pihenőidő európai uniós és hazai szabályozásáról. Magyar Jog. 2007. 7. sz. 394. p.

 

 

 

 

 

33.     PRUGBERGER Tamás: Munka- és szociális jog. (társszerző: Károlyi-Szilágyi-Szűcs-Törő). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2006. 155 p.

 

34.     PRUGBERGER Tamás: Munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között. Kompetitió Könyvek 5. Debrecen, 2006- 257. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 125. p.

 

 

 

35.     PRUGBERGER Tamás: Az európai munkajog vázlata. Abris des europäische Arbeitsrecht. Licium Kft. Debreceni Egyetem ÁJK Kiadása, 2007. 165. p.

 

36.     PRUGBERGER Tamás: Társadalombiztosítási jog. (Társszerző: Fabók András) Szent István Társulat kiadása, Budapest 2007. 3. átdolgozott kiadás

 

37.     PRUGBERGER Tamás: Szociális jog II. (társadalombiztosítási jog) szerkesztése és szerzőtársakkal írása (szerzőtársak: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Tóth Hilda, Varga Zoltán). Prugberger írásai: I/3.§, II/1.§, II/3.§, III/1-2.§, IV/1.§. (35-42. p., 53-70. p., 96. p., 97-127. p., 175-194. p.) Miskolc, 2007. Novotni Kiadó

 

38.     PRUGBERGER Tamás: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog. Van-e kiút az útvesztőből. Kairosz Kiadó, Budapest,2008. 201 p.

 

39.     PRUGBERGER Tamás: Munkajogi normatív értékek és a neoliberális globalizálódó gazdaság. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008

 

40.     PRUGBERGER Tamás: Az európai szociális jog vázlata. Debreceni Egyetem ÁJK. Kiadás, Debrecen. 2008. 185 p.

 

 

B) Tudományos cikkek, tanulmányok és közzétett tudományos előadások

a) Munka- és szociális jog

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: Vagyon és foglalkoztatás. In: Szakszervezeti Szemle 1988/11. 34-37. p.

 

2.         PRUGBERGER Tamás: A gazdasági-társasági és a vállalati vagyonhoz történő tagi-dolgozói hozzájárulás néhány aktuális kérdéséhez. In: Jogtudományi Közlöny, 1989/3. 122-126. p.

 

3.         PRUGBERGER Tamás: Demokrácia, piacgazdaság, munkajog. In: Munkaügyi Szemle, 1990/6. 31-34. p.

 

4.         PRUGBERGER Tamás: Munkajogi reform nyugat-európai mintára. In: Munkaügyi Szemle, 1990/11. 22-29. p.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A munkáltatói és a munkaadói érdekek korszerű munkajogi rendezésének egyes kérdései. In: Munkaügyi Szemle, 1990/12. 27-32. p.

 

6.         PRUGBERGER Tamás: Rendszerváltás és a magyar munkajog átalakítása. In: Gazdaság és Társadalom. 1990/5. 72-95. p.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: A munkavállalói részvétel a vállalati irányításban. In: Gazdaság és Társadalom, 1990/6. 75-93. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: Segít-e a segély? (társszerzők: Tatár Irén és Kenderes György). In: Jelző, 1989/10. 37-42. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: A munkajogi felelősségi rendszer átalakításának kérdéséhez. Gazdaság és Társadalom, 1991/3. 75-91. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: A munkáltatói szervezeten belüli vállalkozási rendszerek, mint a munkaviszony új formái. In: Munkaügyi Szemle, 1991/2. 36-38. p.

 

11.     PRUGBERGER Tamás: A munkajog metamorfózisa a gazdasági folyamatok változása tükrében. In: Magyar Jog, 1991/8. 457-465. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 23. p., 24. p.

 

 

 

12.     PRUGBERGER Tamás: A munkajogi felelősségi rendszer újraszabályozásának szempontjai. In: Munkaügyi Szemle, 1991/6. 34-38. p.

 

13.     PRUGBERGER Tamás: A munkajog korszerűsítése a piacgazdálkodás kialakulásának sodrában. In: Közgazdasági Szemle, 1991/1. 68-82. p.

 

14.     PRUGBERGER Tamás: A közszolgálat, a közalkalmazás és a köztisztviselés a tervbe vett új szabályozás tükrében. In: Magyar Közigazgatás, 1991/10. 908-917. p.

 

 

 

Hivatkozás: Horváth István: Az elvárások és a realitás. Jura. 2005. 2. sz.

 

 

 

15. PRUGBERGER Tamás: A Munka Törvénykönyve, ellentmondásos módosítások. Figyelő, 1991/32. 15. p.

 

16.     PRUGBERGER Tamás: Az új magyar Munka Törvénykönyv (tervezete) és a Közös Piac munkajogi normái (társszerző: Hegedűs István). In: Magyar Jog, 1992/4. 223-230. p.

 

17.     PRUGBERGER Tamás: Munka törvénykönyve. Európához igazodva. Figyelő, 1992/41. 21. p.

 

18.     PRUGBERGER Tamás: A kollektív szerződés jogi szabályozása az Európai Közösség országaiban és Magyarországon. In: Magyar Jog, 1992/12. 729-737. p.

 

19.     PRUGBERGER Tamás: A koalíciós szervezetek és a koalíciós tárgyalások a nyugat-európai munkajogban és az új magyar Munka Törvénykönyvben. In: Magyar Jog, 1992/8. 468-476. p.

 

20.     PRUGBERGER Tamás: Az új Mt. kritikai bemutatása I. Kereskedelmi Szemle, 1992/9-10. 33-38. p

 

21.     PRUGBERGER Tamás: Foglalkoztatáspolitika és munkanélküli ellátás az EK-ban. In: Európa Fórum, 1992/4. 28-38. p.

 

22.     PRUGBERGER Tamás: Új Munka Törvénykönyvünk kritikai vizsgálata a Közös Piac munkajogi normáinak vetületében (társszerző: Hegedűs István). In: Gazdaság és Társadalom, 1992/3. 103-119. p.

 

23.     PRUGBERGER Tamás: Az új magyar munkajogi szabályozás az európai jogelvek, valamint a magyar alkotmányosság és a munkavállalói érdekérvényesülés és jogbiztonság szempontjából vizsgálva. In: Jogtudományi Közlöny, 1993/2. 62-71. p.

 

24.     PRUGBERGER Tamás: Munkavállalói részvétel az üzemi vezetésben Nyugat-Európában és Magyarországon. In: Magyar Jog, 1993/3. 87-97. p.

 

25.     PRUGBERGER Tamás: A munkáltató részéről történő felmondás új szabályainak kritikus pontjai az európai jog és a magyar gyakorlat vetületében I-II. rész. (Társszerző: Tománé dr. Szabó Rita). In: Munkaügyi Szemle, 1993/4. 18-24. p. és 1993/5. 20-25. p.

 

26.     PRUGBERGER Tamás: A települési és területi önkormányzat rendszere a mai tételesjogi szabályozásban (kritikai elemzés). In: Gazdaság és Társadalom, 1993/3. 131-142. p.

 

27.     PRUGBERGER Tamás: A munkajogi viták elbírálásával kapcsolatos új szabályozás a "reálszocialista" és a polgári megoldások, valamint a mai magyar gyakorlat tükrében (társszerző: Tománé dr. Szabó Rita). In: Magyar Jog, 1993/11. 663-671. p.

 

28.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügyi szabályozás átalakulása a szomszédos, volt reálszocialista kelet- és közép-európai országokban. In: Munkaügyi Szemle, 1993/12. 28-35. p.

 

29.     PRUGBERGER Tamás: A közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony új jogi szabályozása (társszerző: Kenderes György). In: Magyar Közigazgatás, 1993/6. 329-335. p.

 

30.     PRUGBERGER Tamás: Vállalkozási megbízás jellegű munkaviszonyok. In: Jogtudományi Közlöny, 1993/11-12. 422-429. p.

 

31.     PRUGBERGER Tamás: A foglalkoztatás támogatása és a munkanélküli ellátás Magyarországon (társszerző: Rácz Zoltán). In: Európa Fórum, 1993/1. 68-78. p.

 

32.     PRUGBERGER Tamás: A munkaküzdelem jogi szabályozása (társszerző: Tatár Irén). In: Európa Fórum, 1994/2. 114-124. p.

 

33.     PRUGBERGER Tamás: A szakszervezetek és a pártok. Figyelő, 1994/17. 54. p.

 

34.     PRUGBERGER Tamás: Munkajog, életszerű módosítási javaslatok. Alkalmazkodni kellene az EU szabályaihoz. Figyelő, 1994/51-52. 21. p.

 

35.     PRUGBERGER Tamás: Kritische Betrachtungen zum neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch. In: Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits und Sozialrecht (ZIAS). 2/1994.*

 

36.     PRUGBERGER Tamás: Az üzemi tanács közreműködési jogosítványai a munkavédelem területén (társszerző: Tatár Irén). In: Kereskedelmi Szemle, 1994/5. 48-49. p.

 

37.     PRUGBERGER Tamás: Generációs érdekösszeütközések a foglalkoztatáspolitikában. In: Munkaügyi Szemle, 1994/7-8. 65-66. p.

 

38.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügyi érdekegyeztetési rendszer és a kollektív szerződéskötési jogosultság szabályainak néhány problematikus vonása. In: Jogtudományi Közlöny, 1995/5-6. 193-200. p.

 

39.     PRUGBERGER Tamás: A közalkalmazás és a közszolgálat jövő szabályozásának irányvonalai. In: Munkaügyi Szemle, 1995/2. 45-47. p.

 

40.     PRUGBERGER Tamás: Kollektív munkaügyi viták. Mielőtt elmérgesednek. Figyelő, 1995/30. 9. p.

 

41.     PRUGBERGER Tamás: A konszern-munkajog megjelenése az EU-ban és hazai tanulságai. In: Európai Fórum, 1995/12. 15-39. p.

 

42.     PRUGBERGER Tamás: Hozzászólás a munkavállalói garanciális jogok érvényesülésével kapcsolatos egyes kérdésekről c. cikkhez üzemi tanácsi aspektusból. In: Munkaügyi Szemle, 1995/3. 43-44. p.

 

43.     PRUGBERGER Tamás: Neuregelungen in ungarishcen Arbetis-, Beamten- und Sozialrecht. In: ZIAS. 2/1995.*

 

44.     PRUGBERGER Tamás: A gazdasági, a közszolgálati és a köztisztviselői munkaviszony szabályozásának kapcsolata egymáshoz, a szabályozás erényei és hátrányai a nyugat-európai megoldások tükrében. In.: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus X. Fasc, 1-10. Miskolci E. Kiadó. 1995. et in: A munka világának szabályozása Nyugat-Európában és Magyarországon. LIGA, Akadémiai Füzetek 12. Friedrich Ebert Stifftung kiadása. é. n. 107-156. p.

 

45.     PRUGBERGER Tamás: A makro- és mikrogazdaságátalakítás szociális és egzisztenciális kihatásai az emberi erőforrásokra az európai normaértékek tükrében. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XI. Jubileumi kötet a ME fennállásának 260. évfordulója alkalmából, Miskolc, 1995. 171-184. p.

 

46.     PRUGBERGER Tamás: A Munka Törvénykönyvének 1995. júniusi módosításáról "euroszociális" aspektusból. In: Jogtudományi Közlöny, 1996/5. 193-202. p.

 

47.     PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajog vergődése az európai uniós normák és a liberálkapitalizmus igényei között. In: Jogtudományi Közlöny, 1996/12. 509-518. p.

 

48.     PRUGBERGER Tamás: Még egyszer az ÜT és SZB titkár személyének szakbírósági rendszer tervezett megszüntetéséhez. In: Munkaügyi Szemle, 1996/12. 42-43. p.

 

49.     PRUGBERGER Tamás: A hazai sztrájkok érdekegyeztetést érintő tanulságai. In: Magyar Közigazgatás, 1996/8. 511-512. p.

 

50.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszerének jogi szabályozása az Európai Közösség tagállamaiban és Magyarországon (Értékelés és javaslatok). In.: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica. Tomus XII. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1996. 97-116. p.

 

51.     PRUGBERGER Tamás: A hazai sztrájkok érdekegyeztetést érintő tanulságai. In: Magyar Közigazgatás. 1996/8.

 

52.     PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítási önkormányzat korszerűsítésének kérdéséhez. In: Magyar Közigazgatás. 1996/2. 65-81. p.

 

 

 

Hivakozás: Varga Zoltán: A nyugdíjrendszer átalakításának kérdései a XXI. századi Magyarországon. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai. Bíbor. 497. p.

 

 

 

53.     PRUGBERGER Tamás: A magyar társadalombiztosítási rendszer átalakításának kérdéseihez. In: Magyar Közigazgatás. 1996/7. 396-403. p.

 

54.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszerének jogi szabályozása az Európai Közösség tagállamaiban és Magyarországon. (Értékelés és javaslatok) In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XII. 1997.*

 

64.     PRUGBERGER Tamás: A munkaviszony megszűnését követő versenytilalom munkaszerződésben történő kikötésének néhány elvi és gyakorlati problémája. In: Jogtudományi Közlöny 1998/5. 141-150. p.

 

65.     PRUGBERGER Tamás: A közszolgálati jog újraszabásának kezdéséhez. In: Magyar Közigazgatás, 1998/10. 626-630. p.

 

 

 

Hivatkozás: Walter Tibor: A német közszolgálati jog reformja. Magyar Közigazgatás. 2000. 12. sz. 729. p.

 

 

 

66.     PRUGBERGER Tamás: Érdekegyeztetés, de hogyan? In: Valóság 1998/12. 1-12. p.

 

67.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügy helye a kormányon belül - Koordinált különélés. In: Figyelő, 1998/31. 29. p.

 

68.     PRUGBERGER Tamás: A munkajog átalakulása a kelet közép-európai régióban. In: Valóság, 1998/9. 48-64. p.

 

69.     PRUGBERGER Tamás: Maior Features of the Development of Hungarian Labour Law after the Political Transition. South East Europe Review for labour and social affairs (SEEEB). In: Quarterly of the Hans Böckler Fundation. Volum 1. Number 3. 1998. 103-116. p.

 

70.     PRUGBERGER Tamás: Képviseleti jogosultság (reprezentativitás) korszerűsítésének kérdéséhez, In: Magyar Közigazgatás, 1998/7. 407-413. p.

 

71.     PRUGBERGER Tamás: Az üzemi tanács és az üzemi tanácstag megbízatás idő előtti leváltásának kérdéséhez. In: Munkaügyi Szemle, 1998/9. 47-48. p.

 

72.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügy helye a kormányon belül - Koordinált különélés. In: Figyelő, 1998/31. 29. p.

 

73.     PRUGBERGER Tamás: A munkaügyi kapcsolatokban alkalmazott választási rendszer. In: Munkaügyi Szemle, 1998/3. 48-52. p.

 

74.     PRUGBERGER Tamás: A leltárhiányért való munkavállalói felelősség anomáliái a munkajogi kárfelelősség szabályozásának tükrében. (társszerző: Kiss György) In: Magyar Jog 1998/11. 651-659. p.

 

75.     PRUGBERGER Tamás: Hogyan alakítsuk ki a társadalombiztosítási rendszert? Közelíteni az európai modellhez. In: Magyar Nemzet, 1998/136. 7. p.

 

76.     PRUGBERGER Tamás: Feltámasztható az érdekegyeztetés. In: Figyelő, 1998/49. 38-39. p.

 

77.     PRUGBERGER Tamás: A házi bedolgozás és a távmunka. In: Munkaügyi Szemle, 1998/12. 46-48. p.

 

 

 

Hivatkozás: Bankó Zoltán: Távmunka- az információs társadalom munkajogi kérdése az EU-ban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny. 2000. 6. sz. 226. p

 

 

 

78.     PRUGBERGER Tamás: Adalékok a jogi normatan és a jogforrástan elméletéhez. In: Publicationes Univesitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XV. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998 153-163. p.

 

79.     PRUGBERGER Tamás: Az érdekegyeztetés problémáiról és jövőjéről kívülállóan, vélhetően tárgyilagosan. In: Magyar Közigazgatás, 1999/4. 203-205. p.

 

80.     PRUGBERGER Tamás: Die Zukunft des Arbeitsrechts in Osteuropa. In: Europäisches Gespräch 1998. Mitbestimmung 3/1999. 11-12. p.

 

81.     PRUGBERGER Tamás: Vezető állású alkalmazottak jogviszonyának egyes kérdései a gazdasági munka világában a fejlett polgári államokban és Magyarországon. In: Jogtudományi Közlöny 1999/5. 207-216. p.

 

82.     PRUGBERGER Tamás: Az üzemi tanácsi és a szakszervezeti érdekvédelem kontraktuális lehetőségei az alapvető individuális munkavállalói jogoknál - különös tekintettel a munkáltatói felmondásra és létszámleépítésre. In: Magyar Jog, 1999/5. 274-285. p.

 

83.     PRUGBERGER Tamás: The Direction of the Development of the Hungarian Interest Reconciliation System. South East Europe Review for labour and social affairs. In: (SEER) Anarterly of the Hans Böckler Et. (Nomos V.) 195-198. p.

 

84.     PRUGBERGER Tamás: Az üzemi tanács kollektív szerződéspótló megállapodáskötési jogosultságának kérdéséhez. In: Munkaügyi Szemle, 1999/10. 11-13. p.

 

85.     PRUGBERGER Tamás: Csoportos létszámleépítés hazai és európai jogi szabályozása. In: Valóság, 1999/9. 85-96. p.

 

86.     PRUGBERGER Tamás: Die Novelle des ungarischen Arbeitsgesetsbuches in rechtvergleichender Sicht. In: ZIAS 1999/3. 249-256. p.

 

87.     PRUGBERGER Tamás: A vezetői megbízás visszavonásának néhány problémája a közszolgálati jogban. In: Vezetéstudomány 1999/10. 37-44. p.

 

88.     PRUGBERGER Tamás: Mely jogforrások tekinthetők a fegyveres testületek hivatásos tagjai jogviszonyát rendező háttérszabályainak elvi és gyakorlati szempontból. In: Magyar Közigazgatás, 1999/10. 607-608. p.

 

89.     PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajogi érdekegyeztetési rendszer továbbfejlesztése. In: Gazdaság és Társadalom, 1999/12. 18-19. p.

 

90.     PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajogi érdekegyeztetési rendszer továbbfejlesztése. In: Gazdaság és Jog, 1999/11. 18.-19. p.

 

91.     PRUGBERGER Tamás: Munkajogi és munkaügyi kislexikon szócikkeinek összeállítása és részbeni megírása. In: Szakszervezeti tisztségviselők kézikönyve. In: Szakszervezetek Országos Koordinációs Tanácsa, kapcsos kiadványa, 1999. 1-74. p.

 

92.     PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajogi és kártérítési felelősség átalakításának problematikája külföldi megoldások tükrében. In: Állam- és Jogtudomány, 1999/3-4. 206-226. p.

 

93.     PRUGBERGER Tamás: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésekre. In: Polgári Jogi Kodifikáció, 2000/2. 19-26. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 26. p.; Szalma József: Közösségi, közös és eltérő elemek a polgári törvényhozásban. Jogtudományi Közlöny. 2001. 2. sz. 65. p.

 

 

 

94.     PRUGBERGER Tamás: A kollektív szerződéskötési jogosultság és a sztrájk jogszerűségének egyes problémái a MÁV Rt. és a vasutas szakszervezetek közötti jogvitában hozott bírói döntések tükrében. In: Magyar Jog, 2000/4. 210-217. p.

 

95.     PRUGBERGER Tamás: A vasutassztrájkok során felmerült négy jogi kérdésről, Gazdaság és Jog. 2000/5. 22-24. p.

 

96.     PRUGBERGER Tamás: A bírói út szervezeti kérdései társadalombiztosítási jogvitás ügyekben. In: Munkaügyi Szemle, 2000/3. 49-50. p.

 

97.     PRUGBERGER Tamás: A vasutas sztrájkok során felmerült négy jogkérdés. In: Gazdaság és Jog, 2000/1. 9-28. p.

 

98.     PRUGBERGER Tamás: A munka- és pihenőidő, a túlmunka és díjazása, valamint a csoportos létszámleépítés a magyar Munka Törvénykönyve jogharmonizációs célú módosításának tervezetében. In: Jogtudományi Közlöny, 2000/12. 493-502. p.

 

99.     PRUGBERGER Tamás: A korlátozottan cselekvőképes személy munkaszerződés-kötésének a problémája a de lege lata és de lege ferenda. In: Jogtudományi Közlöny 2000/7-8. 299-303. p.

 

100.  PRUGBERGER Tamás: A munkajog és polgári jog kapcsolata a jogdogmatika tükrében. In: Sectio Juridica et Poltica, Tomus XVII. 2000. 211-224. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 69. p., 72. p..

 

 

 

101.  .PRUGBERGER Tamás: A munkaidő és a pihenőidő szabályainak érvényesülése a gyakorlatban, (társszerző: Tóth Hilda). In: Valóság 2000. február*

 

102.  PRUGBERGER Tamás: A munkaszerződés, szolgálati szerződés, a vállalkozás, a megbízás, és a díjkitűzés elhatárolásának problémái a biztosítási üzletkötői szerződések tükrében. (társszerző: Fabók András) In: Magyar Jog, 2000/12. 725-733. p.

 

 

 

Hivatkozás: Pajor-Bytomséi Magdolna: A harmonizált kereskedelmi ügynöki jog a felsőbbbírói gyakorlatban: az ingatlanközvetítői szerződés minősítése és ászf kikötéseinek kontrollja. Magyar Jog. 2006. 8. sz. 483. p.

 

 

 

103.  PRUGBERGER Tamás: A munkajog és a polgári jog kapcsolata a jogdogmatika tükrében. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica. Tomus XVII. Miskolc University Press, 2000. 213-224. p.

 

104.  PRUGBERGER Tamás: A munka- és a pihenőidő, a túlmunka és díjazása, valamint a csoportos létszámleépítés, a Magyar Munka Törvénykönyve a jogharmonizációs célú módosításának tükrében. In: Jogtudományi Közlöny, 2000/12. 493-502. p.

 

105.  PRUGBERGER Tamás: A vezető állású alkalmazottak jogviszonya a fejlett polgári államokban és Magyarországon. In: Európa Fórum, 2001/1. 89-104. p.

 

106.  PRUGBERGER Tamás: Szempontok a magyar társadalombiztosítás elkezdett reformja korrekciójához és továbbviteléhez a Nyugat-Európai társadalombiztosítás tükrében. In: Magyar Közigazgatás, 2001/2.*

 

107.  PRUGBERGER Tamás: Lehet –e visszamenőleges hatályú a kollektív szerződés és az üzemi megállodás? (társszerző: Tóth Hilda) In: Munkaügyi Szemle, 2001. március  44-45. p.

 

108.  PRUGBERGER Tamás: A munkaerőkölcsönzés. In: Munkaügyi Szemle 2001/1. 43-44. p.

 

109.  PRUGBERGER Tamás: A munkaidő, a pihenőidő, a szabadság és a túlmunka munkajogi kérdései. (társszerző: Tóth Hilda) In: Valóság, 2001/1. 22-37. p.

 

 

 

Hivatkozás: Román Róbert: A munkaidő és pihenőidő európai uniós és hazai szabályozásáról. Magyar Jog. 2007. 7. sz. 394. p.

 

 

 

110.  PRUGBERGER Tamás: Lehet-e visszamenőleges hatályú a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás? (társszerző: Tóth Hilda) In: Munkaügyi Szemle, 2001. 3. 44-45. p.

 

111.  PRUGBERGER Tamás: A munkaerő-kölcsönzés. In: Munkaügyi Szemle, 2001/1. 43-44. p.

 

112.  PRUGBERGER Tamás: A Munka Törvénykönyvének jogharmonizációs módosítása. (társszerző: Fabók András és Tóth Hilda). In: Napi Jogász, 2001/5. (tematikus) szám 1-68. p.

 

 

 

Hivatkozás: Radnay József: Ismét módosították a Munka törvénykönyvét. Gazdaság és Jog. 2001. 10. sz. 8-9. p.

 

 

 

113.  PRUGBERGER Tamás: A köztisztviselői törvénymódosítás részletes kritikai elemzése. In: Napi Jogász, 2001/7. 18-21. p.

 

114.  PRUGBERGER Tamás: A Munka Törvénykönyvének jogharmonizációs célú módosítása. In: Napi Jogász, 2001/2. 8-13. p.

 

115.  PRUGBERGER Tamás: Arbeit, Ruhezeit, Überstunden und Massenentlassung (Entwurf des ungarischen Arbeitgesetzbuches in Rahmen des rechtlichen Harmonisierung. In: Zeitschrift für Ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS) 7-9/2001. 257-273. p.

 

116.  PRUGBERGER Tamás: A munkavállalói kártérítési felelősség kérdéséhez. In: Gazdaság és Jog, 2001/3. . 15-16 p.

 

 

 

Hivatkozás: Radnay József: A munkavállalói kártérítési felelősség kérdéséhez. Gazdaság és Jog. 2001. 6. sz. 19. p.; Hovánszki Arnold: Megjegyzések a munkavállalói kárfelelősség újraszabályozásához. Gazdaság és Jog. 2001. 6. sz. 19-21. p.

 

 

 

117.  PRUGBERGER Tamás: A munkajogi és a polgári jogi szabályozás viszonyának egyes alapkérdései (társszerző: Kenderes György). In: Jogtudományi Közlöny, 2001/3. 113-120. p.

 

118.  PRUGBERGER Tamás: A Boszniai Szerb Köztársaság új Munka Törvénykönyvének az előkészületei. In: Magyar Jog, 2001/2. 115-116. p.

 

119.  PRUGBERGER Tamás: A munkáltató fizetésképtelensége esetén követendő eljárás szabályai az EU-ban és hazánkban. (társszerző: Fabók András). In: Munkaügyi Szemle, 2001/10. 48-50. p.

 

120.  PRUGBERGER Tamás: A rendkívüli munkavégzés díjazásának néhány problémája a Munka Törvénykönyvének „jogharmonizációs” módosítása tükrében. In: Munkaügyi Szemle, 2001/10. 51. p.

 

121.  PRUGBERGER Tamás: Kritikai megállapítások a magyar jogalkotás és a munkavállalói érdekképviseletek felé az üzemi tanácsok kapcsán. In: Munkaügyi Szemle, 2002/1. 48-49. p.

 

122.  PRUGBERGER Tamás: A munkavégzéssel összefüggő szerződések jogdogmatikai és elhatárolási kérdései. In: Collectio Juridica Universitatis Debrecensiensis I. Multiplex Media, Debrecen, 2002. 19-36. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 143. p.

 

 

 

123.  PRUGBERGER Tamás: A munkavállalói bérkifizetés a munkáltatói bérkifizetés esetére (társszerzők: Csák Csilla és Tóth Hilda). In: Napi Jogász, 2002/3. 14-16. p.

 

124.  PRUGBERGER Tamás: A környezetvédelem szankciórendszere (A természeti erőforrásokkal kapcsolatos felelősségrendszer egyes kérdései). In: Napi Jogász, 2002/4. 13-16. p. és 2002/5.*

 

125.  PRUGBERGER Tamás: Az Mt. jogharmonizációs célú módosítása. Európai-e munkajogunk (korreferátum Pál Lajos előadásához. In: Magyar Jogász Egylet, Tizedik Jogászi Vándorgyűlés, Hajdúszoboszló, 2001. okt. 18-19., Budapest 2002.*

 

126.  PRUGBERGER Tamás: A szabadság jogi szabályozásának néhány anomáliájáról. In: Munkaügyi Szemle, 2002/5. 45-49. p.

 

127.  PRUGBERGER Tamás: Egy év után korrekció (az MSZP képviselőcsoportja 19. tagjának javaslata a Munka Törvénykönyve újabb módosításáról. In: Napi Jogász 2002/7. 3-5. p.

 

128.  PRUGBERGER Tamás: A vezető állású alkalmazottak jogviszonya a hagyományos és a multinacionális cégeknél a fejlett polgári államokban és Magyarországon. In: Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 331-357. p.

 

129.  PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajogi szabályozás Európai Uniós harmonizációjának kérdésessé válása. In: Gazdaság és Jog. 2002/7-8. 29-35. p.

 

130.  PRUGBERGER Tamás: A munkáltatói jogutódlásról szóló európai uniós normák tartalma és átültetésének mikéntje a magyar jogrendszerbe. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica. Tomus XX/2. UniPress, Miskolc, 2002. 513-611. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 132. p.

 

 

 

131.  PRUGBERGER Tamás: Egymáshoz hasonlító jogintézmények jogdogmatikai elhatároládsa. Competitio, 2002/1. 45-54. p.

 

132.  PRUGBERGER Tamás: A kollektív munkajogi érdekegyeztetések és szerződések jogdogmatikai rendszere. In: Jogtudományi Közlöny, 2002/10. 430-434. p.

 

133.  PRUGBERGER Tamás: A munkaviszony megszűnését követő versenytilalom néhány elvi és gyakorlati problematikája. In: Munkaügyi Szemle, 2002/11. 46-48. p.

 

134.  PRUGBERGER Tamás: A munkajog harmonizációja. In: Napi Jogász-Cég és Jog. 2003/1-2. 5-9. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 155. p.

 

 

 

135.  PRUGBERGER Tamás: A vállalkozási vagy megbízási szerződéssel palástolt munkaviszony/munkaszerződés kérdéséhez. In: Gazdaság és Jog, 2003/3. 21-24. p.

 

136.  PRUGBERGER Tamás: Az Európai Unió irányelvei a magyar munkajogban. In.: Ünnepi tanulmányok Holló András 60. születésnapjára. (Szerk. Bragyova András), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 358-376. p.

 

137.  PRUGBERGER Tamás: Az európai üzemi tanácsokról szóló új jogi szabályozás. In: Napi Jogász-Cég és jog, 2003/3. 9-11. p.

 

138.  PRUGBERGER Tamás: A munka törvénykönyv módosításáról. Újra jogharmonizáció. (társszerző: Neumann László) In.: Munkástanácsok Híradó, 2003/5-8. , 39-43. p.

 

139.  PRUGBERGER Tamás: A munkavállalói érdekvédelem problémái és a szakszervezetek szerepe. In: Valóság, 2003/5. 7-13. p.

 

140.  PRUGBERGER Tamás: A tartós kényszervállalkozási és megbízási szerződések. In: Napi Jogász-Cég és jog, 2003/7-8. 11-13. p.

 

 

 

Hivatkozás: Pajor-Bytomséi Magdolna: A harmonizált kereskedelmi ügynöki jog a felsőbbbírói gyakorlatban: az ingatlanközvetítői szerződés minősítése és ászf kikötéseinek kontrollja. Magyar Jog. 2006. 8. sz. 483. p., Román Róbert: A magyar kényszervállalkozások problematikája és egy lehetséges német megoldás. Magyar Jog. 2006. 7. sz. 417. p.

 

 

 

141.  PRUGBERGER Tamás: A vezető alkalmazotti jogállás fogalmának a kérdéséhez. In: Vezetéstudomány, 2003/9. 44-46. p.

 

142.  PRUGBERGER Tamás: Az üzemi tanácsi érdekvédelem megjelenése az angolszász jogrendszerekben. In: Cég és Jog-Napi Jogász, 2003/10. 22-23. p.

 

143.  PRUGBERGER Tamás: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az európai uniós jogi rendezés tükrében. In: Publicationes Universitatis Miskolcienses Sectio Juridica et Politica. Tomus XXI/2. 666-704. p.

 

144.  PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajog az európai normarendszer tükrében. In: Csatlakozás-Jogközelítés, KJK-Kerszöv, 2003. 125-152. p.

 

145.  PRUGBERGER Tamás: Két egymást megalapozónak tűnő jogi állásfoglalás a munkakör felmondásánál. In: Munkaügyi Szemle, 2003/11. 55-56. p.

 

146.  PRUGBERGER Tamás: Munkaszerződést palástoló kényszervállalkozások és kényszermegbízási jogviszony. In: Munkaügyi Szemle, 2003/11. 49-51. p.

 

147.  PRUGBERGER Tamás: A munkáltatói jogutódlás esete. EU jogharmonizáció a gyakorlatban. (Szerkesztő) (társszerkesztő: Neumann László) Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 41-90. p.

 

148.  A munkáltatói jogutódlásról szóló európai uniós normák tartalma és a magyar jogrendszerbe átültetésének mikéntje. In: A munkáltatói jogutódlás esete. EU jogharmonizáció a gyakorlatban. (Szerkesztő) (társszerkesztő: Neumann László) Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 41-90. p.

 

149.  PRUGBERGER Tamás: A bírósági esetleírások tanulságai a bírói gyakorlat és a jogalkotás alakítására. In: A munkáltatói jogutódlás esete. EU jogharmonizáció a gyakorlatban. (Szerkesztő) (társszerkesztő: Neumann László) Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 93-104. p.

 

150.  PRUGBERGER Tamás: A munkáltatói jogutódlásnak a gyakorlatban más jogintézményekkel összefüggésben is felmerülő egyes kérdései. In: Munkaügyi Szemle 2004/7-8. 75-78. p.

 

151.  PRUGBERGER Tamás: Elbocsátás, felmondás, végkielégítés. In: Elbocsátás, felmondás, végkielégítés. Fórum Kiadó Kiadó, Budapest, 2004. Kapcsos kiadvány. 314-1-90.

 

152.  PRUGBERGER Tamás: A munka-, a pihenőidő és a szabadság szabályainak és gyakorlatának az Európai Unió normáival fennálló ütközéséről és kiküszöbölési szükségességéről. In: Európai jog, 2004/4. 22-26. p.

 

153.  PRUGBERGER Tamás: Megjegyzések a köztisztviselők „leépítéséből” eredő jogvitákhoz. In: Advocat, 2004/1-2. 6-7. p.

 

154.  PRUGBERGER Tamás: A konkurencia-kizárási szerződés néhány gyakorlati szempontból jelentős elvi kérdése. In: Gazdaság és jog, 2004/6. 18-19. p.

 

155.  PRUGBERGER Tamás: Visszázs jogalkotási és jogalkalmazási tendenciák a hazai közszolgálat leépítése körül. In: Munkaügyi Szemle, 2004/10. 6-8. p.

 

156.  PRUGBERGER Tamás: A munkavégzésre irányuló jogviszonyok vállalkozási vagy megbízási szerződéssé minősítése a felek egyikének akaratából. In: Liber Amicorum, Studia Stephano Kertész dedicata. ELTE ÁJK Munka- és Szociális Jogi Tanszék kiadása, Budapest, 2004. 259-268. p.

 

157.  PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajog európai joggal kapcsolatos harmonizációjának néhány problémája. In: Gazdaság és jog, 2005/1. 22-24. p.

 

158.  PRUGBERGER Tamás: A tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei. In: Valóság, 2005/3. 83-84. p.

 

159.  PRUGBERGER Tamás: A köztisztviselői létszámleépítési perekben hozott bírósági ítéletek problematikus vonásai. In: Magyar jog, 2005/6. 334-336. p.

 

160.  PRUGBERGER Tamás: A munkaerő-átirányítás egyes jogdogmatikai problémái. In: Magyar jog, 2005/8. 458-464. p.

 

161.  PRUGBERGER Tamás: Adalékok a csoportos létszámleépítés gyakorlatához. In: Valóság, 2005/7. 78-84. p.

 

162.  PRUGBERGER Tamás: A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban. In: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2005/1. 63-66. p.

 

163.  PRUGBERGER Tamás: A munkaidőről és a pihenőidőről szóló európai uniós normák módosításának tervezete. In: Munkaügyi Szemle, 2005/4. 20-22. p.

 

 

 

Hivatkozás: Román Róbert: A munkaidő és pihenőidő európai uniós és hazai szabályozásáról. Magyar Jog. 2007. 7. sz. 393. p.

 

 

 

164.  PRUGBERGER Tamás: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az európai uniós rendezés tükrében. – Die ungarische Arbeitnehmerlohnschutzregelung im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers im Spiegel der europäischen Unionsnormen. In: Bérgarancia és a csőd- és felszámolási eljárás reformja – Lohngarantie im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers und das Reform des Konkurs- und Auflösungsprozesses. (szerk: Prugberger Tamás, Miskolczi Bodnár Péter), Novotni Kiadó, Miskolc, 2005. 18-42. p.

 

 

 

Hivatkozás: Román Róbert: A magyar kényszervállalkozások problematikája és egy lehetséges német megoldás. Magyar Jog. 2006. 7. sz. 417. p.

 

 

 

165.  PRUGBERGER Tamás: Törvény a bérgaranciaalapról szóló 1994:LXVI. Tv. Módosításáról (Javaslat). Gesetz über die Novelle des 1994:LXVI. Gesetzes über dem Lohngarantiefonds 50-52. p. (Mitautor: Josef Radnay) In: Bérgarancia és a csőd- és felszámolási eljárás reformja – Lohngarantie im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers und das Reform des Konkurs- und Auflösungsprozesses. (szerk: Prugberger Tamás, Miskolczi Bodnár Péter), Novotni Kiadó, Miskolc, 50-51. p.

 

166.  PRUGBERGER Tamás: A Szolnok megyei Kórháznál bevezetni tervezett 12 órás napi munkaidő jogszerűségének kérdése. In:  Munkaügyi Szemle 2006/1. 52 p.

 

167.  PRUGBERGER Tamás: Az ügyelet problémaköre. In: Orvosok Lapja (A Magyar Orvosi Kamara Hivatalos Folyóirata), 2006/1. 17-18. p.

 

168.  PRUGBERGER Tamás: Munkáltatói felmondással kölcsönmunkaerővé történő kényszerítéses ügyekből származó jogviták. In: Munkajog, 2006/2.  34. p.

 

169.  PRUGBERGER Tamás: A globalizáció hatása a holland „szociális” jogra. In: Jogtudományi Közlöny, 2006/3. 115-118. p.

 

 

 

Hivatkozás: Menyhárt Szabolcs: A holland kötelező nyugdíjrendszer és szabályainak adaptálhatósága Magyarországon. Magyar Jog. 2007. 7. sz. 427. p.

 

 

 

170.  PRUGBERGER Tamás: Mégegyszer a köztisztviselői létszámleépítési perekről. In: Munkaügyi Szemle, 2006/2. 54. p.

 

171.  PRUGBERGER Tamás: A munkajogviszony megszűnésének és megszüntetésének néhány jogelméleti és joggyakorlati kérdése a gazdaság- és a szociálpolitika tükrében. In: Jogok (Jogász Oktatás), 2006/3-4. 27-37. p.

 

172.  PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítási járulék csökkentéséről: esélyek és veszélyek. In: Polgári Szemle, 2006/4. 16-21. p.

 

 

 

Hivatkozás: Menyhárt Szabolcs: A holland kötelező nyugdíjrendszer és szabályainak adaptálhatósága Magyarországon. Magyar Jog. 2007. 7. sz. 426. p.

 

 

 

173.  PRUGBERGER Tamás: A munkavégzéssel összefüggő jogi kapcsolatok szabályozásának fejlődéstörténete. In: A civilisztika fejlődéstörténete. Doktori Tankönyvek 2. (szerk.: Miskolczi Bodnár Péter), Bíbor Kiadó, Miskolc 2006. 245-288. p.

 

 

 

Hivatkozás: Román Róbert: A munkaidő és pihenőidő európai uniós és hazai szabályozásáról. Magyar Jog. 2007. 7. sz. 393. p.

 

 

 

174.PRUGBERGER Tamás: A 2005. évi német munkajogreform az AGENDA 2010-zel és hasznosíthatóságának kérdése a magyar jogban. In: Jogtudományi Közlöny, 2006/5. 159-170. p.

 

175.  PRUGBERGER Tamás: Észrevételek a „Megjegyzésekre”. In: Munkaügyi Szemle, 2006/7-8. 87-88. p.

 

176.  PRUGBERGER Tamás: A munkavállalói kiszolgáltatottság a „baloldali” Magyarországon. In: Valóság, 2006/8. sz. 32-46. p.

 

177.  PRUGBERGER Tamás: A munkaszerződés kötés: a munkakör valamint a munkavégzés helyének módosításával kapcsolatos magyar és uniós jogi rendezés összhangjának hiányosságairól. Európai Jog 2007/4. sz. 34-41. p.

 

178.  PRUGBERGER Tamás: A bérfizetés garantálásának problémája a munkáltató fizetésképtelenné válása esetén. Munkaügyi Szemle 2007/2. sz. 54. p.

 

179.  PRUGBERGER Tamás: Hozzászólás a munkaerőkölcsönzés időszerű elméleti és gyakorlati problémáihoz. (Társszerző: Kenderes György) Magyar Jog 2007/1. sz. 35-44. p.

 

180.  PRUGBERGER Tamás: A közszolgálati jog liberalizációja és munkajogba olvasztása. Valóság 2007/1. sz. 94-101. p.

 

181.  PRUGBERGER Tamás: A jogutód munkáltató kezesi (helytállási felelőssége) a jogelőd munkáltató bértartozásaiért, vállalat ill. üzemátruházás esetében. Munkaügyi Szemle, 2007/3. sz. 49. p.

 

182.  PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítás fedezetének reformjához. Polgári Szemle, 2007/3. sz. 24-31. p.

 

183.  PRUGBERGER Tamás: Kritikai észrevételek az egészségbiztosítás reformjához. Orvosok Lapja, 2007/3. sz. 23-26. p. . A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány, a jogalkotásra és a jogalkalmazásra kiható elvi problémáihoz. Magyar Jog, 2008/4. sz. 216-225. p.

 

184.   PRUGBERGER Tamás: Az érdekegyeztetési jog hazai újraszabályozásának kísérlete a munkaügyi kapcsolatok világában. Magyar Jog, 2008/10. sz. 660-669. p.

 

185.   PRUGBERGER Tamás: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos hiánya miatt. Jogtudományi Közlöny, 2008/3. sz. 151-154. p. + Polgári Jogi Kodifikáció 2008/1. sz. 20-22.p.

 

186.   PRUGBERGER Tamás: A munkaszerződés mint polgári jogi és mint fogyasztói szerződés (szerzőtárs: Kenderes György). In: Miskolci Konferenciák 2006-2007. A magánjogi kodifikáció eredményei. Tanulmánykötet.(szerk.: Gondosné, Pusztahelyi Réka) , Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 305-326. p.

 

187.   PRUGBERGER Tamás: Problémák és visszaélések a munkabérezésnél. Gazdaság és Jog,  4/2008. sz. 18-22. p.

 

188.   PRUGBERGER Tamás: A munkáltatói kockázatviselés néhány kritikus pontja, Munkaügyi Szemle, 2008/3. sz. 4-5. p.

 

189.   PRUGBERGER Tamás: A munkaszerződés megszegéséből eredő felelősség jogdogmatikai problémái. Jogtud. Közl. 2008/11. sz. 523-529. p.

 

190.   PRUGBERGER Tamás: Munkavállalói biztonság a globalizációban. Valóság, 2008/2. sz. 39-53. p.

 

191.  PRUGBERGER Tamás:  Kündigungen und Massenentlassungsregelungen in Ungarn und in sen postkommunistischen Nacbarlander Ungarns. In: Festschrift für Prof Dr. Dr.h.c. dres Rolf Birk zum sibstigstem Geburstag (Hrsg.: Konzen-Krebber-Raab-Veit-Waas). Moor-Siebeck Verlag, Tübingen, 2008. 643-657. p.

 

192.   PRUGBERGER Tamás: A felmondásra és a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok Magyarországon és a posztkommunista szomszédos országokban. (Társszerző: Jakab Nóra).  In: Emlékkönyv  Román László 80-ik születésének az évfordulójára. In: Stjaup.  141. Pécs, 2006. 347-361. p.

 

193.   PRUGBERGER Tamás: Gondolatok a munkaügyi perek  szakbírósági vagy általános bírósági hatásköréről. (Szerzőtárs: Wopera Zsuzsa). In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVI/2.. Miskolc, Uni Press. 2008. 665-678.p.

 

194.   PRUGBERGER Tamás: Hozzászólás a munkaerőkölcsönzés időszerü elméleti és gyakorlati problémáihoz. (Szerzőtárs: Kenderes György) Magyar Jog. 2008/1. sz. 335-344. p.

 

195.   PRUGBERGER Tamás: Egészségbiztosítási reform és alkotmányosság. In: Publicationes Universitatis Miskolcienses Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVI/2. Uni Press Miskolc, 411-430. p.

b) Gazdasági-, társasági- agrár- és környezeti jog

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: Vállalkozási egységrendszerek a mezőgazdasági vállalatoknál (társszerző: Siendler György). In: Jogtudományi Közlöny, 1988/6. 312-321. p.

 

2.         PRUGBERGER Tamás: Az ágazati irányítás gyakorlata (társszerző: Domokos József). In: Kereskedelmi Szemle, 1988/1.*

 

3.         PRUGBERGER Tamás: Jogszabálykriticizmus: Észrevételek a Munka Törvénykönyvének tervezett módosításához. (társszerzők: Kenderes György és Tatár Irén). 1989/1.*

 

4.         PRUGBERGER Tamás: A jogi személy (szervezet) szövetkezeti tagságának problémájához. (társszerző: Bábosi Katalin) In: Közgazdasági Szemle, 1989/2. 206-214. p.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A földjogi szabályozás megújításának kérdései. In: Állam- és Igazgatás, 1989/7. 609-617. p.

 

6.         PRUGBERGER Tamás: A szövetkezetekről és belső szerveikről. In: Szövetkezeti Kereskedelem, 1989/8. 36-38. p.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: Reform-ágazati irányítás – szövetkezés. (társszerző: Domokos József). Szövetkezeti Kereskedelem, 1989/8. 40-41. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: A gazdasági reformról jogi megközelítésben (társszerző: Kenderes György). In: Borsodi Szemle, 1989/2. 54-63. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: Szövetkezeti típusok és tagjaik vállalkozási kapcsolatai (társszerző: Domokos J.). In: Kereskedelmi Szemle, 1989/9-10. 69-74. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: A kereskedelem ágazati irányításának gyakorlatáról. (társszerző: Domokos J.) In: Kereskedelmi Szemle, 1989/1. 41-46. p.

 

11.     PRUGBERGER Tamás: A tulajdonosi érdekeltség erősítésének néhány gazdasági eszköze. In: Kereskedelmi Szemle 1989/11. 39-42. p.

 

12.     PRUGBERGER Tamás: Adalékok az agrárjog jogrendszerbeli elhelyezéséhez. In: Jogtudományi Közlöny, 1990/5. 178-181. p.

 

13.     PRUGBERGER Tamás: Vállalkozás, szövetkezet és munkahely-biztosítás kérdései tulajdonjogi megközelítésben. In: Jogtudományi Közlöny, 1990/2. 70-80. p.

 

14.     PRUGBERGER Tamás: Megjegyzések a tulajdon és a tulajdonelmélet reformjához. In: Jogtudományi Közlöny, 1989/9. 491-493. p.

 

15.     PRUGBERGER Tamás: A vállalkozói magatartás etikai és jogi normái (társszerző: Novotni Zoltán). In: Kereskedelmi Szemle, 1990/5.*

 

16.     PRUGBERGER Tamás: A mai társasvállalkozások problémái (társszerző: Novotni Zoltán). In: Kereskedelmi Szemle, 1990/6.*

 

17.     PRUGBERGER Tamás: Az erdőket érintő tulajdoni és használati viszonyok jogi szabályozásának korszerűsítéséhez. In: Magyar Jog, 1990/4. 321-331. p.

 

18.     PRUGBERGER Tamás: Hozzászólás a vadgazdálkodási és a vadászati jog korszerűsítésének kodifikációs tervezetéhez. In: Magyar Jog, 1990/9. 738-744. p.

 

19.     PRUGBERGER Tamás: Szövetkezeti autonómia és az autonómia visszavétele (társszerző: Domokos J.). In: Közgazdasági Szemle, 1990/2. 233-245. p.

 

20.     PRUGBERGER Tamás: A vadgazdálkodás és a vadászati jog korszerűsítésének néhány problémája Magyarországon. In: Magyar Közigazgatás, 1990/8. 749-755. p.

 

21.     PRUGBERGER Tamás: Földtulajdoni reform az egyén, az agrárszövetkezet és az önkormányzati tulajdon vetületében. In.: A földtulajdoni és földhasználati viszonyok továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói. JATE ÁJK Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék kiadványa, 7. Szeged, 1990.*

 

22.     PRUGBERGER Tamás: Szövetkezetátalakítás és földtulajdonrendszer. In: Borsodi Szemle, 1990/2. 62-71. p.

 

23.     PRUGBERGER Tamás: A tulajdon és a tulajdonosi érdekeltség átrendeződésének néhány problémája. In: Tulajdonviszonyok-tulajdonjog. GT füzetek, Budapest 1990, 28-36. p.

 

24.     PRUGBERGER Tamás: A tulajdon jogi szabályozásának problémái általában és a mezőgazdaságban, különös tekintettel az állami gazdaságra. In: Tulajdonviszonyok-tulajdonjog. 101-144. p.

 

25.     PRUGBERGER Tamás: Vállalati tulajdon, vállalati önigazgatás, polgári jogias munkajog. In: Gazdaság és Társadalom, 1990/4. 78-172. p.

 

26.     PRUGBERGER Tamás: Az államosítási jóvátételek, a privatizációs és a reprivatizálás igazságos rendezésének kérdéséhez. (társszerző: Orosz Gábor). In: Ünnepi tanulmányok I. Novotni Zoltán professzor 60. születésnapjára. Miskolc, 1991.*

 

27.     PRUGBERGER Tamás: A szövetkezeti autonómia problémái (társszerző: Domokos J.). In: Szövetkezeti Kereskedelem, 1990/4. 42-44. p.

 

28.     PRUGBERGER Tamás: Privatizáció és/vagy szövetkezés. In: Szövetkezeti Kereskedelem, 1990/6. 30. p.

 

29.     PRUGBERGER Tamás: A magyar környezetvédelmi szabályozás vázlatos áttekintése. (társszerző: Novotni Zoltán). Borsodi Szemle, 1990/1. 31-34. p.

 

30.     PRUGBERGER Tamás: A beszerző-értékesítő fogyasztási szövetkezeti típus reformjáról. In: Kereskedelmi Szemle, 1991/4. 31-34. p.

 

31. PRUGBERGER Tamás: Az elmúlt század regénye, Munka törvénykönyv. (társszerző: Hegedűs István). Figyelő 1992/14. 15. p.

 

32. PRUGBERGER Tamás: Kisemmizett tagság. Figyelő, 1992/48. 34. p.

 

33.     PRUGBERGER Tamás: A szövetkezeti földhasználat a földtörvény tervbevett átfogó módosításának tükrében. In: Jogtudományi Közlöny, 1992/7-8. 374-376. p.

 

34.     PRUGBERGER Tamás: A magyar mezőgazdaság szerkezetének átalakulása a tervezett földtörvény módosítás és a már megalkotott kárpótlási- és szövetkezeti törvény hatására. In: Jogtudományi Közlöny, 1993/1. 6-14. p.

 

35.     PRUGBERGER Tamás: Die Umstandes des Wiederaufbaues des Kapitalwirtschaftliches Gesellschaftssystem in Ungarn. Publicationes Universitates Miskolciensis. (Mitautor: Z. Novotni). In: Sectio Juridica et Politica. Tomus VII. Miskolc, 1992. 99-118. p.

 

36. PRUGBERGER Tamás: Kis magyar földügyek. Némely aggályok a kárpótlási törvény születését illetően. In: Ötlet, 1991/13.*

 

37. PRUGBERGER Tamás: A földtulajdon Tízparancsolata. Figyelő, 1991/31. 15. p.

 

38. PRUGBERGER Tamás: Rendszerváltás a munkajogban, Fel! Majd támadunk. HVG, 1991/30. 88. p.

 

39. PRUGBERGER Tamás: Szakszervezeti választások, Meleg üzem. (társszerző: Hegedűs István). HVG, 1991/11. 51. p.

 

40. PRUGBERGER Tamás: Földtulajdon, legyen azé, aki megműveli? Figyelő, 1992/21. 21. p.

 

41. PRUGBERGER Tamás: Már a mezőgazdaság sem zöld? Figyelő, Pénz és környezet c. melléklet, 1992/45. 6. p.

 

42. PRUGBERGER Tamás: Szakszervezeti választások. Érdek nélkül nem tetszik. HVG, 1992/37. 80-82. p.

 

43. PRUGBERGER Tamás: Mielőtt minden  nyugati farmer idejönne… Figyelő, 1993/21. 34. p.

 

44.     PRUGBERGER Tamás: A fizetésképtelenségi jog elvi követelményeinek érvényesülése a magyar jogi szabályozásban. In: Kereskedelmi Szemle, 1993/1. 11-16. p.

 

45.     PRUGBERGER Tamás: A kereskedelmi és az ipari-szolgáltató szövetkezeti egységek vállalkozó hálózatának korszerűsítéséről. In: Kereskedelmi Szemle, 1991/6. 37-41. p.

 

46.     PRUGBERGER Tamás: Mennyiben eredményes a hazai privatizáció? In: Gazdaság és Társadalom. 1993/5. 64-68. p.

 

47.     PRUGBERGER Tamás: Erdőprivatizáció. Van aki gazdagszik, van aki veszít. Figyelő, 1994/7. 31. p.

 

48.     PRUGBERGER Tamás: Dilemmák a termőföldtörvény módosítása körül. In: Magyar Jog, 1995/4. 232-234. p.

 

49.     PRUGBERGER Tamás: A magyar szövetkezeti jogi szabályozás alakulása, mai helyzete és megújításának kérdése. In: Magyar Jog, 1996/2. 82-91. p.

 

 

 

Hivatkozás: Süveges Márta: Az „új szövetkezetekről” szóló „új” szövetkezeti törvényről. Gazdaság és Jog. 2001 7-8. sz. 5. p.

 

 

 

50.     PRUGBERGER Tamás: Az érdekegyeztetés rendszere a fejlett polgári államokban, Közép-Kelet-Európában és Magyarországon. In: Magyar Jog, 1995/12. és In: Kereskedelmi Szemle, 1995/9-10. 68-72. p.

 

51.     PRUGBERGER Tamás: Gondolatok az Alkotmánynak a gazdasági alapnormákkal összefüggő reformjához. In: Magyar Közigazgatás, 1994/4.*

 

52.     PRUGBERGER Tamás: Munkás önuralom (Bérgarancia-alap). HVG-posta, 1994/9. 3. p.

 

53.     PRUGBERGER Tamás: Törvénysértő rádiósfelmondás, Munkáskörhinta. HVG 1994/11. 90-95. p.

 

54.     PRUGBERGER Tamás: A környezetvédelmi jogi szabályozásrendszerének jogelméleti vonatkozásai és a főbb kodifikációs tennivalók. In: Magyar Jog, 1993/8. 467-474. p.

 

55.     PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdaság és a környezet/természetvédelem kapcsolatának jogi rendezése Magyarországon. In: Magyar Közigazgatás, 1995/2.*

 

56.     PRUGBERGER Tamás: Gondolatok a szövetkezet intézményének újraszabályozása koncepciójához. In: Gazdaság és Jog, 1996/9. 21-23. p.

 

 

 

Hivatkozás: Réti Mária : Rendszerváltás- szövetkezet. Jogtudományi Közlöny. 2001. 1. sz. 38. p.

 

 

 

57.     PRUGBERGER Tamás: Az új szövetkezeti, kárpótlási és földtörvényalkotás kihatása a magyar agrárviszonyokra. In: Szövetkezés, 1992/1-2. 29-57. p.

 

 

 

Hivatkozás: Olajos István: A német és magyar jóvátételi folyamat összevetése-azaz gondolatok egy konferencia. Magyar Jog. 1998 10. 639. p.; Olajos István-Szalontai Éva: Zsebszerződések a termőföld – tulajdonszerzés területén. Napi Jogász. 2001. I. évf. 7. sz. 3. p.

 

 

 

58.     PRUGBERGER Tamás: A környezet- és természetvédelmi igazgatás szervezetének és hatósági gyakorlásának néhány problémája. In.: III. Országos környezetvédelmi információs konferencia. Budapest 1992. szept. 16-18. Környezetvédelmi Inf. Klub Kiadása, Budapest 1992.*

 

59.     PRUGBERGER Tamás: Zum Stand des Umweltrechts in Ungarn. (Mitautor: Z. Novotni) In: Umweltrecht in Mittel- und Osteuropa. (Hrsg. Czechowski-Hendler) Stuttgart-München-Berlin-Boorberg, 1992.*

 

60.     PRUGBERGER Tamás: A Kelet-Európai Fizetési Unió és a gazdasági együttműködés gondolata. In: GT 1993/3.*

 

61.     PRUGBERGER Tamás: A kereskedelmi szövetkezetek szerepe a közép-kelet-európai térségben. In: Szövetkezés, 1994/1-2. 21-39. p.

 

 

 

Hivatkozás: Réti Mária: A szövetkezet gazdasági lényege. Magyar Jog. 2001. 2. sz. 95. p.; Csák

 

Csilla: A takarékszövetkezetek jogi szabályozása a tagsági viszonyok tükrében. Magyar Jog. 2001. 10. sz. 601. p.

 

 

 

62.     PRUGBERGER Tamás: A szövetkezetek alkotmányjogi szabályozásának kérdéseihez. In: Szövetkezés, 1995/1. 13-24. p.

 

63.     PRUGBERGER Tamás: A földtörvénynek, a szövetkezeti és az átmeneti törvénynek a kárpótlási törvénnyel összefüggő alkotmányjogszerűsége. In: GT 1995/1. 48-64. p.

 

64.     PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdasági földtulajdoni, földhasználati és termelési viszonyok jogi rendezésének funkcióelmélete és krízise fejlődéstörténeti tükörben. In: GT 1995/3-4. 101-141. p.

 

65.     PRUGBERGER Tamás: Landwirtschaft und Umweltschutz in Ungarn. In: Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz. (Czechowski/Hendler Hrsg.) Boorberg, 1995.*

 

66.     PRUGBERGER Tamás: A külföldiek, a gazdasági társaságok, valamint a szövetkezetek termőingatlan-tulajdonának és használati jogának kérdéséhez. Szövetkezés, 1997/1-2. 114-120. p.

 

67.     PRUGBERGER Tamás: Hogyan kellene módosítani a termőföldtörvényt? - Vásárlás helyett tartós haszonbérlet. In: Magyar Nemzet, 1998/219. 7. p.

 

68.     PRUGBERGER Tamás: Hogyan lehet EU-konform a magyar agrárpolitika? - Farmgazdaságok - szövetkezetek. In: Magyar Nemzet, 1998/ 212.  7. p.

 

69.     PRUGBERGER Tamás: Reflexiók „A termőföldről szóló 1994: LV. tv. 6. §-a a nemzetközi jog és az EU-jog” c. fórumcikkhez. In: Magyar Jog, 1998/5. 276-287. p.

 

 

 

Hivatkozás: Marcsó Andrea: A földtulajdon, földforgalom szabályozása és abirtokpolitika Magyarországon. Magyar Közigazgatás. 2002. 9. sz. 541. p.

 

 

 

70.     PRUGBERGER Tamás: Rechtliche Aspecte der Umstaltung der Agrarstruktur in Ungarn im Zusammenhang mit der politischen Systemanderung 1989/90. In: Osteuropa Recht 3-4/1998. 294-312. p.

 

71.     PRUGBERGER Tamás: Globalizáció, ellenhatások, új kihívások és a megoldási lehetőségek. In: Gazdaság és Társadalom, 1998/1-2. 151-165. p.

 

72.     PRUGBERGER Tamás: Európai jogharmonizáció és a magyar agrárjog. In: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Juridica et Politica, Tomus LV. Fasc. 1-34. 269-286. p.

 

73.     PRUGBERGER Tamás: Das ungarische Agrarfinanzierungssystem in ständiger Veränderung. In: Legal Problems of transition in Hungary. Hungarian national reports  submitted to the fifteenth international congress of comparative law (Bristol, July 26-august 1.) (társszerző: Olajos István) In: MTA Jogtud. Intézet kiadása, Budapest, 1998. 81-90. p.

 

74.     PRUGBERGER Tamás: A földbirtok és a földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban (társszerző: Olajos István) In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica. Tomus XVI. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1999. 165-185. p

 

 

 

Hivatkozás: Szilágyi János Ede: A magánjogi földnyilvántartások története: telekkönyv  In:  Csák Csilla (szerk) Agrárjog I. kötet  Bíbor kiadó Miskolc, 2004. 132.p.; Szilágyi János Ede: Agrárjogi földnyilvántartások – A magánjogi földnyilvántartások története: a telekkönyv. In: Dr. Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2006, Novotni Kiadó 155 p.; Szilágyi János Ede: Az agrarjogi földnyilvántartások struktúrája és története In. Csák Csilla (szerk): Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon Miskolc, 2008. Novotni Kiadó 155. p.

 

 

 

75.     PRUGBERGER Tamás: Die ungarische Genossenschaftsbewegung in politischen und wirtschaftlichen Systemwandel und ihr gegenwertiger Stand. In: Osterweiterung und Genossenschaften Vorträge und Aufsätse des Vorschungsvereins für Genossenschaftswesen. Heft 21. Eigenverlag des FOG, Wien, 1999. 17-24. p.

 

76.     PRUGBERGER Tamás: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései. In: Ipari Környezetvédelem. VI. Ipari Környezetvédelmi Konferencia. Siófok, 1999. nov. 16-17.*

 

 

 

77.     PRUGBERGER Tamás: A szövetkezet intézményének új jogi szabályozása (kritikai értékelés). (társszerző: Olajos István). In: Jogtudományi Közlöny, 2001/12. 459-470. p.

 

 

 

Hivatkozás: Szalma József: A miskolci és újvidéki jogi kar kutatói együttműködéséről  In. Csák Csilla : Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára Novotni Kiadó Miskolc, 2007. 381.p.

 

 

 

78.     PRUGBERGER Tamás: Az Európai Agrárjogi Bizottság XXI. Kongresszusának legjelentősebb témái és állásfoglalásai. In: Magyar Jog, 2001/11. 699-701. p.

 

79.     PRUGBERGER Tamás: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás és a jogalkalmazás síkján. In: Magyar Közigazgatás, 2001/10. 619-625. p.

 

 

 

Hivatkozás: Szalóki Kitti: Környezetünk büntetőjogi védelmének fejlődése. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai. Bíbor. 405. p.

 

 

 

80.     PRUGBERGER Tamás: A külföldiek „termőföldvásárlásai” In: Héthatár, 2001/1. (júliusi) 29. p.

 

81.     PRUGBERGER Tamás: Termőföldbirtoklás, hasznosítás és forgalmazás a családi gazdaság elősegítésének új jogi szabályozás tükrében (társszerző: Olajos István). In: Magyar Jog, 2002/5. 286-294. p.

 

82.

 

Hivatkozás: Csák Csilla : Elővásárlási jogérvényesülése jogszabályon alapuló elővásárlási jogok esetén   In:  Csák Csilla (szerk) Agrárjog I. kötet  Bíbor kiadó Miskolc, 2004. 173.p.;  Csák Csilla: Nemzeti földalap In: Csák Csilla (szerk): Agrárjog I. kötet Bíbor kiadó Miskolc, 2004. 90.p., SZILÁGYI János Ede: A közös agrárpolitika 2003-as reformja-útban a teljes szétválasztás felé In: SECTIO IURIDICA ET POLITICA Miskolc, Tomus XXIII/2 563.p., Fodor László: Nemzeti Földalap (NFA) In.: Fodor László: Agrárjog Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen 2005. 135.p.; Szilágyi János Ede: A termőföldek törvényes elővásárlási jogának alakulásáról, különös tekintettel a rendszerváltás utáni jogfejlődésre SECTIO JURIDICA ET POLITICA TOMUS XXIV. Miskolc, 2006. 520.p.; Szilágyi János Ede: Földbirtokpolitika az Európai Uniós és tagállami normákban In. Csák Csilla (szerk): Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon Miskolc, 2008. Novotni Kiadó  93.p. 94.p.; Csák Csilla: A termőföld adásvételére vonatkozó speciális rendelkezések In:  Csák Csilla (szerk): Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon Miskolc, 2008. Novotni Kiadó 110. p.

 

 

 

 

 

83.     PRUGBERGER Tamás: Hungarian legal regulation of workers guaranteed payments in cases of employer insolvency – A review in the light of EC Directive 80/987 (társszerző: Csák Csilla,Tóth Hilda). In: South-East Europe Review. 2/2002. 95-100. p.

 

84.     PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák beültetése az új Ptk-ba. I-II. In: Napi Jogász, 2002/6. 12-23. p., és 2002/8. 23-29. p.

 

85.     PRUGBERGER Tamás: A nemzeti földalap kérdése az Európai Gazdasági Térség államaiban. In: Napi Jogász-Cég és jog, 2002/10. 3-4. p.

 

86.     PRUGBERGER Tamás: Gazdasági fejlődés, környezeti károk és a környezeti károkért fennálló felelősség. In: Tanulmányok dr. Domé Mária egy. tanár 70. születésnapjára. Bibliothera Juridica, Libri Amicorum. ELTE, Budapest, 2003. 119-124. p.

 

87.     PRUGBERGER Tamás: Jogdogmatikai, gazdasági és szociálpolitikai összefüggések egyes munka- és gazdaságjogi intézmények között. In: Magyar Jog, 2003/10. 557-588. p.

 

88.     PRUGBERGER Tamás: Privatizáció, a külföldi tőke kiáramlása, munkahelyleépítések, tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei. In: In memoriam Novotni Zoltán (szerk: Miskolczi Bodnár Péter), Novotni Kiadó, Miskolc, 2003. 205-212. p.

 

89.     PRUGBERGER Tamás: Az európai szövetkezetekről szóló rendelet a magyar szabályozás és a nyugat-európai szövetkezeti jogi szabályozás tükrében. In: Jogtudományi Közlöny, 2003/11. 460-470. p.

 

90.     PRUGBERGER Tamás: Az új társasági törvény néhány jogalkalmazási problémája. In: Gazdaság és jog, 2005/2. 10-12. p.

 

91.     PRUGBERGER Tamás: A természeti erőforrások védelme és felhasználási jogának szakjogági megjelenése. In: Collectio Iuridica Universitatis Debreciensis. IV., Debreceni Egyetem ÁJK, 2005. 201-221. p.

 

92.     PRUGBERGER Tamás: Észrevételek az egységes szövetkezeti törvény koncepciójához. In: Szövetkezés, 2005/1. 193-211. p.

 

93.     PRUGBERGER Tamás: Gazdasági fejlődés – környezeti károk. In: Acta Conventus de Iure Civili Tomus I. In: Szegedi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Polgári és Polgári Eljárásjogi Tanszék kiadványa. Szeged, 2005. 81-87. p.

 

94.     PRUGBERGER Tamás: A magyar fizetésképtelenségi jog hatályos szabályainak kritikai értékelése a nyugat-európai rendszerek tükrében. (Kritische Bewertung des gültigen ungarischen Insolvenzrechts im Spiegel der westeuropäishen Systemen. 128-171. p.

 

95.     PRUGBERGER Tamás: A munkajog kialakulása és fejlődése a gazdaság-szociológiai folyamatok tükrében. In: Competitio (Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának folyóirata) 2005/1. 63-88. p.

 

96.     PRUGBERGER Tamás: A jog működésének korlátai Magyarországon a gazdaság globalizált szociál-liberálkapitalista belső- és külső környezetében. In: Gazdaság és társadalom, 2005/1. 29-58. p.

 

97.  PRUGBERGER Tamás: Die Lage der rechtsliche Insturumente für die Entwicklung des ländlichen Raums in Ungarn in Zusammenhang mit der EU. Faranssetzungen. EDR: Kongress, 1999. Amsterdam. In: The Amsterdam papers 13. retes. Agrarisch recht. Institut Agrarsrecht. Koninlijke vermande. 199-205. p.

 

98.  PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdasági termékfelvásárlási visszásságok margójára, Polgári Szemle, 2008/4, sz. 6-15. p.

 

99.  PRUGBERGER Tamás: Termelő-, és fogyasztóellenes törekvések a multinacionális tőke haszonmaximalizálása érdekében. Valóság, 2008/12. sz. 65-77.p.

 

100. PRUGBERGER Tamás: A fogyasztói jogvédelem szerepe az élelmiszerelőállítás és a forgalmazás jogánál. In:

 

 

 

 

 

 

c) Polgári jog

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: Adalékok a kisajátítás, jogintézményének korszerűsítéséhez. Magyar In: Közigazgatás, 1991/2. 181-185. p.

 

 

 

Hivatkozás: Metzinger Péter: A tagkizárás intézménye: egy alkotmányossági probléma. Magyar Jog. 2004. 11. sz. 679. p.

 

 

 

2.         PRUGBERGER Tamás: A bányászat által érintett tulajdoni, használati és kárhelytállási viszonyok korszerű rendezéséről. In: Magyar Jog, 1991/3. 158-164. p.

 

3.         PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok jogi problémái. In: Gazdaság és Jog, 1995/12. 21-22. p.

 

4.         PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdasági földhaszonbérlet továbbfejlesztésének egyes jogi kérdései. In: Gazdaság és Jog, 1996/6. 20-22. p.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A mezőgazdasági termékértékesítési és szolgáltatási szerződés a gazdasági változások tükrében. Jogtudományi Közlöny, 1997/9. 384-392. p.

 

6.         PRUGBERGER Tamás: Földügyletek Európában. In: Az Európai Unió Agrárgazdasága, 1999/7-8. 11-14. p.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: A délszláv rendezés kérdéséhez. In: A „Hunyadi Szövetség” Füzetei 8. füzet, 263-268. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: Észrevételek a Polgári Törvénykönyv újrakodifikálásához. In: Jogtudományi Közlöny, 2000/2. 65-68. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: Szempontok az ingatlan-nyilvántartás EU-konform irányába ható újabb reformjához. In: Gazdasági és Jog, 2000/6. 23-24. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: A privatizált társbérleti lakások jogi problémái. In: Gazdaság és Jog, 2000/4. 19-21. p.

 

11.     PRUGBERGER Tamás: Oktató-kutatói tevékenység - fele-fele arányban (MF körkérdés), In: Magyar Felsőoktatás, 2000/8. 19. p.

 

12.     PRUGBERGER Tamás: A magyar munkajog igazodása az Európai Unió normarendszeréhez. In: Facultas Nascitur, 20 éves a jogászképzés Miskolcon, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 377-400. p.

 

13.     PRUGBERGER Tamás: A kiszolgáltatottabb fél védelmének kérdése az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának kötelmi jogi részében. In: Polgári Jogi Kodifikáció, 2002/3. 36-41. p.

 

 

 

Hivatkozás: Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007. 125. p.

 

 

 

14.     PRUGBERGER Tamás: A természetjog és a polgári jogi kodifikáció (társszerző: Szalma József). A természetjog a személyiségi jogok, a dologi jog és a kontraktuális jog tükrében. (P. T. tanulmány része). In: Magyar Jog, 2003/3. 129-132. p.

 

15.     PRUGBERGER Tamás: Az ingatlan-nyilvántartás reformjához. In: Napi Jogász-Cég és jog, 2003/11. 3-6. p.

 

16.     PRUGBERGER Tamás: A csoport-jogalanyiság integratív szemléletét igénylő elméleti és gyakorlati tényezők. In: Az uniós csatlakozás hatása a letelepedés és szolgáltatások szabad áramlása körében. Tanulmánykötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2005. 149-159. p.

 

 

d) Jogelmélet és közjog

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: A kisebbségi jogok rendezésének kérdései Közép-Európa térségében. (társszerző: Beke M.) In: Borsodi Szemle, 1990/3. 78-92. p.

 

2.         PRUGBERGER Tamás: A kisebbségi jogok problémái Közép-Kelet-Európában. In: Magyarok, 1990/11. 43-48. p.

 

3.         PRUGBERGER Tamás: Rendszerváltás és új szövetkezeti törvény. In: Jogtudományi Közlöny, 1991/3-4.*

 

 

 

Hivatkozás: Réti Mária: Rendszerváltás-szövetkezet. Jogtudományi Közlöny. 2001. 1. sz. 38. p.

 

 

 

4.         PRUGBERGER Tamás: A környezetszennyezés és az ellen való védekezés jogi problémái a Közép-Kelet-Európai régióban. In: Jogtudományi Közlöny, 1991/5-6.*

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A közigazgatás bíráskodási újraéledése Magyarországon. In: Jogtudományi Közlöny, 1993/3. 125-127. p.

 

6.         PRUGBERGER Tamás: A közép-európai országok nemzetiségi és emberjogi problémáinak kezelése. In: GT 1994/2-3. 193-207. p.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: Kormányzati esélyek és veszélyek az 1994. évi választásokat követően. In: GT 1994/4. 86-99. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: Kritikai észrevételek a felsőoktatási törvényhez és annak 1996. évi módosításához. In: Magyar Felsőoktatás, 1997/1-2. 15-18. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: Kritikai megjegyzések a bírósági szervezet tervezett módosításáról. In: Magyar Jog, 1997/2. 82-86. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: Adalékok a jogi normatan és a jogforrástan elméletéhez. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XV. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 153-163. p.

 

11.     PRUGBERGER Tamás: A gyengébbek és az emberiség védelmére alkalmas jogintézmények és jogterületek. Qui prodest? In: A magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában. A Miskolci Egyetem ÁJK, 20. éves Jubileumi Konferenciájának Kiadványa, Novotni Kiadó, Miskolc, 2002. 149-177. p.

 

12.     PRUGBERGER Tamás: Kormányváltás előtt és kormányváltás után, Pőlgári Szemle, 2008/3. sz.40-59. p.

 

 

 

 

e) Vegyes tárgyú írások

 

 

 

1.    PRUGBERGER Tamás: Mellékjövedelem és oktatási színvonal. Magyar Tudomány, 1992/12. 1514-1515. p.

 

2.    PRUGBERGER Tamás: A magyar önkormányzati rendszer kialakításának elvei és gyakorlati kérdései (a hatályos szabályozástól elvonatkoztatva). In: Gazdaság és Társadalom 1993/1-2. 78-124. p.

 

3.    PRUGBERGER Tamás: A települési és területi önkormányzat rendszere a mai tételesjogi szabályozásban (kritikai elemzés). In: Gazdaság és Társadalom, 1993/3.*

 

4.    PRUGBERGER Tamás: Generációs harc. Figyelő, 1994/14. 17. p.

 

5.    PRUGBERGER Tamás: A tanári és a docensi címek odaítéléséről. In: Magyar felsőoktatás 1998/3. 9-10. p.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A közép-európai népek és az Európai Unió helyzete az ezredforduló után. In: Jövőképek Európáról. (Szerk.: Tóth Attiláné), Arisztotelész Studium BT. kiadása, Budapest 1998. 23-35. p.

 

6.         PRUGBERGER Tamás: A tanári és docensi címek odaítéléséről. In: Magyar Felsőoktatás, 1998/3. 9-10. p.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: Széchenyi ösztöndíj reformjának lehetőségei. In: Magyar Felsőoktatás, 1999/3. 17-18. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: A közép-európai népek és az Európai Unió helyzete az ezredforduló után. In: Jövőképek Európáról. (Szerk: Tóth Attiláné) Arisztotelész Studium Bt. kiadása , Budapest 1998. 23-35. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: Az EU csatlakozás kérdései a felsőoktatásban. (Vitahozzászólás) In: Magyar Felsőoktatás, 1999/7. 25-26. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: A délszláv rendezés kérdéséhez. In: Gazdaság és Társadalom, 1999/1-2. 171-182. p.

 

11.     PRUGBERGER Tamás: A haszonbérleti szerződésről de lege lata és de lege ferenda. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXI. (2004.) 455-482. p.

 

12.     PRUGBERGER Tamás: A Kárpát-medence nemzeti kisebbségeinek kollektív jogai és érdekei. In: Valóság, 2004./4. 51-64. p.

 

13.     PRUGBERGER Tamás: Kauser Lipót (életút és munkásság bemutatás) In: A Debreceni Egyetem jogtanácsosai. UniPress, Debrecen, 2004.*

 

14.     PRUGBERGER Tamás: Az egyetemi és a főiskolai oktatók nyugdíjazásának néhány tisztázatlan gyakorlati kérdése. (társszerző: Pálinkás József) In: Munkaügyi Szemle, 2005/3. 46. p.

 

15.     PRUGBERGER Tamás: Gondolatok Lentner Csaba könyvéről. In: Polgári Szemle, 2005/12. 46-52. p.

 

16.     PRUGBERGER Tamás: A magyarországot érintő mai politikai valóság kritikai értékeléséhez és a kibontakozódás lehetőségéhez. Gazdaság és Társadalom, 2006/1-2., 108-131. p.

 

17.     PRUGBERGER Tamás: Sok? Kevés? Egyetemek és főiskolák Magyarországon. Polgári Szemle, 2007/7-8. sz. 43-51. p.

 

18.     PRUGBERGER Tamás: Az akadémia, mint Lordok Háza. Doktori cím, mint kutyabőr. (Reflexiók: Polonyi István tanulmányához.) Beszélő, 2007/4. sz. 116-121. p.

 

19.     PRUGBERGER Tamás: Az újvidéki és a miskolci egyetem jogi karainak együttműködése. In: A vidéki magyar tudományosság – 2005. (tudományos tanácskozás buletinje) Vajdasági Magyar Tudományos Társaság kiadása, Atlantisz Nyomda, Újvidék, 2007. 142-144. p.

 

 

C) Publicisztika és ismeretterjesztő írások

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: Munkanélküli tulajdonosok. In: Figyelő, 1988/6. 8. p.

 

2.         PRUGBERGER Tamás: Vagyonérdekeltség csak szavakban. In: Figyelő, 1988/9. 6. p.

 

3.         PRUGBERGER Tamás: A szövetkezeti tulajdonról. In: Figyelő, 1988/26. 4. p.

 

4.         PRUGBERGER Tamás: Veszteséges tsz-ek. Összevonással vagy decentralizálással? In: Figyelő, 1988/35. 6. p.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: Tiltott, tűrt, támogatott formák. In: Ötlet, 1988/25.*

 

6.         PRUGBERGER Tamás: Foglalkoztatottsági elsőbbség? In: Szövetkezeti Hírmagazin. 1988/2.*

 

7.         PRUGBERGER Tamás: Ki a felelős a letarolt földekért? Társszerző: Lőrincz E. In: Élet és Tudomány, 1988/28. 870-871. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: "(El)tervezett" sztrájkjog. Társszerzők: Kenderes Gy. és Tatár I. In: Élet és Tudomány, 1989/1. 8-9. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: A szövetkezet nem társaság? In: Figyelő, 1989/2. 8. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: Miként alakuljon a szakszervezetek kapcsolatrendszere? In: Szószóló, 1989/4.*

 

11.     PRUGBERGER Tamás: Szövetkezeti jogok - Osztásjel. In: Heti Világgazdaság, 1989/18. 69-70. p.

 

12.     PRUGBERGER Tamás: A szövetkezeti jog jövője. In: Szövetkezeti Hírmagazin, 1989/10.*

 

13.     PRUGBERGER Tamás: A jogalkotás rejtelmei. (társszerző: Trócsányi L.) In: Élet és Tudomány, 1989/13. 392-393. p.

 

14.     PRUGBERGER Tamás: A munkanélküli segély gyengéi. (társszerző: Kenderes Gy. és Tatár I.) In: Élet és Tudomány, 1989/16. 488-490. p.

 

15.     PRUGBERGER Tamás: A földek védelmében. In: Élet és Tudomány, 1989/22. 692-693. p.

 

16.     PRUGBERGER Tamás: Társulati formák - a szövetkezeti részvénytársaság. In: Élet és Tudomány, 1989/24.*

 

17.     PRUGBERGER Tamás: Nemzeti jelképeink. (társszerző: Tóth A.) In: Alkotmányjogi füzetek 1. Budapest, 1989.*

 

18.     PRUGBERGER Tamás: A hatalmi ágak megosztása. (társszerző: Tóth A.) In: Alkotmányjogi füzetek 3. Budapest 1989.*

 

19.     PRUGBERGER Tamás: Parlament, képviselők, választási törvény. (társszerző: Tóth A.) In: Alkotmányjogi füzetek, 4. Budapest 1989.*

 

20.     PRUGBERGER Tamás: Az államfő és a kormány. (társszerző: Tóth A.) In: Alkotmányjogi füzetek, 5-6.,Budapest 1989.*

 

21.     PRUGBERGER Tamás: Igazságszolgáltatás és ügyészség. (társszerző: Tóth A.) In: Alkotmányjogi füzetek 5-6.  Budapest 1989.*

 

22.     PRUGBERGER Tamás: Helyi és szakmai önkormányzatok. (társszerző: Tóth A.) In: Alkotmányjogi füzetek, 7-8. Budapest 1989.*

 

23.     PRUGBER Tamás: Requviem egy kutatóhelyért. Figyelő, 1989/45. 6. p.

 

24.     PRUGBERGER Tamás: Változatok egy választásra. In: Élet és Tudomány 1989/34. 1064-1065. p.

 

25.     PRUGBERGER Tamás: Mit örököl a polgármester? (A települési önkormányzati tulajdon problémái) In: Élet és Tudomány 1990/39. 1239-1240. p.

 

26.     PRUGBERGER Tamás: Legújabb szabadságunk (Az önkormányzati törvény margójára). In: Élet és Tudomány, 1990/35. 1108-1110. p.

 

27.     PRUGBERGER Tamás: Svájci modell. Ruszinszkói és szlovákiai magyarok. In: Ötlet, 1990/20.*

 

28.     PRUGBERGER Tamás: Közkereseti társaság vagy gazdasági munkaközösség? In: Ötlet, 1990/9.*

 

29.     PRUGBERGER Tamás: Földtulajdon; Bőgatyából farmerba. In: Heti Világgazdaság, 1990/22. 69-70. p.

 

30.     PRUGBERGER Tamás: Állami vagyon reprivatizációja. Részjegyes megoldás. In: Heti Világgazdaság, 1990/33. 71-72. p.

 

31.     PRUGBERGER Tamás: A föld bajjal jár. In: Figyelő, 1990/9. 11. p.

 

32.     PRUGBERGER Tamás: Mi lehet a tsz-ből? In: Figyelő, 1990/21. 10. p.

 

33.     PRUGBERGER Tamás: Kié legyen a vadászati jog: In: Hajó, 1990. október 1.*

 

34.     PRUGBERGER Tamás: Ki legyen tulajdonos? Nyolc hónap a föld körül. Interjú. Készítette Kulcsár Anna. In: Esti Hírlap, 1990. okt. 21.*

 

35.     PRUGBERGER Tamás: Nemzetközi jog és környezetvédelem. (társszerző: Novotni Z.) In: Élet és Tudomány, 1991/4.*

 

36.     PRUGBERGER Tamás: Új cselédvilág Magyarországon? In: Ötlet, 1991/5.*

 

37.     PRUGBERGER Tamás: Privatizációt és kártalanítást is. In: Figyelő, 1991/4. 7. p.

 

38.     PRUGBERGER Tamás: Vállalatot az önkormányzatnak! In: Beszélő, 1991/2.*

 

39.     PRUGBERGER Tamás: Közkereseti társaság vagy gazdasági munkaközösség? In: Ötlet, 1991/9.*

 

40.     PRUGBERGER Tamás: Földjog a fejlett országokban. (Cikksorozat: Dánia, NSZK, Benelux államok, Olaszország, Franciaország, Ausztria és Skócia. In: Heti Kis Újság, 1991/6-13.*

 

41.     PRUGBERGER Tamás: Némely aggályok a kárpótlási törvény születését illetően (Kis magyar földügyek) In: Ötlet, 1991/13.*

 

42.     PRUGBERGER Tamás: Gondolatok a kárpótlási törvény-tervezethez. In: Heti Kis Újság, 1991/13.*

 

43.     PRUGBERGER Tamás: Készül a Munka Törvénykönyve. Szebb lesz, de sokkal jobb nem. (társszerző: Kenderes Gy.) Figyelő, 1991/20. 5. p.

 

44.     PRUGBERGER Tamás: Kiút Kelet-Európa szennyéből. (társszerző: Lőrincz E.) In: Ötlet, 1991/18-19.*

 

45. PRUGBERGER Tamás: Élelmiszeripari privatizáció, tovább, tovább. Figyelő, 1992/29. 21. p.

 

46. PRUGBERGER Tamás: Vissza saját hagyományainkhoz. Újabb disszertárció, újabb próbaelőadás – dr. habil. Figyelő, 1992/49. 50. p.

 

47.     PRUGBERGER Tamás: A termőföld és a gazda. Huszadik századi földrendelkezések I-II. In: Élet és Tudomány, 1993/51. 1621. p.

 

48.     PRUGBERGER Tamás: Ki foglalkozhat ingatlan ügyekkel? (Föld és ingatlannyilvántartási vita). In: Figyelő, 1993/36. 21. p.

 

49.      PRUGBERGER Tamás: Két malomban őrölnek (Perlik Zsíros Géza cégét). In: Heti Világgazdaság 1993/36. 87-89. p.

 

50.     PRUGBERGER Tamás: Olvasói levél a földvitához. In: Heti Világgazdaság, 1993/41. 4. p.

 

51.     PRUGBERGER Tamás: Az üzemi és közalkalmazotti tanács (Nyugat-Európában és Magyarországon). (társszerzők: Tománé Szabó R. és Tatár I.) In: Federation of workers' Councils és a Munkástanácsok Szövetsége. Budapest1993.*

 

52.     PRUGBERGER Tamás: Néhány feltevés a felsőoktatási törvény és a felsőoktatási politika koncepciójához. In: Gazdaság és társadalom, 1995/2. 53-62. p.

 

 

 

Hivatkozás: Nádas György: A jogviszony időtartamának problematikája a felsőoktatásban alkalmazottak kapcsán. Munkaügyi Szemle. 2007. 6. sz. 46. p.

 

 

 

53.     PRUGBERGER Tamás: Átalakításra váró jogszabályok - szükséges a határozott képviselet, Interjú. In: Déli Hírlap, 1998/99. 8. p.

 

54.     PRUGBERGER Tamás: Hogyan alakítsuk ki a társadalombiztosítási rendszert? Közelíteni az európai modellhez. In: Magyar Nemzet, 1998/136. 7. p.

 

55.     PRUGBERGER Tamás: Feltámasztható az érdekegyeztetés. In: Figyelő, 1998/49. 38-39. p.

 

56.     PRUGBERGER Tamás: Váltás, esélyek Miloševič bukása után. In: Pece Ferenc: Az európai alkotmánytörténet és a nyolc évszázados Magyar –Horváth Államközösség fejlődése (1102-1918). Hunyadi Szövetség, 10. Budapest, 2001. 191. p.

 

57.     PRUGBERGER Tamás: Kié lesz a föld? In: Heti válasz, 2002/35. 64. p.

 

58.     PRUGBERGER Tamás: Földvásárlás és európai agrárjog. Interjú, készítette Paulovics Ágoston. In: Déli Hírlap, 2002.*

 

59.     PRUGBERGER Tamás: Nemzeti és európai agrárjog. Interjú: készítette Paulovics Ágoston. In: Déli Hírlap 2002. július 18. 5. p.

 

60.     PRUGBERGER Tamás: Minden közösséget megillet a védelem. In: Magyar Nemzet, 2002. november 6. 6. p.

 

61.     PRUGBERGER Tamás: Tisztogatás a köztisztviselői karban. In: Magyar Nemzet, 2003. november 18. 6. p.

 

62.     PRUGBERGER Tamás: Tisztogatások félidőben. In: Magyar Nemzet, 2004. április 7. 7. p.

 

63.     PRUGBERGER Tamás: Esélyegyenlőséget sértő felvételi eljárás. Magyar Hírlap, 2007. március 7. szám, 17. p.

 

64.     PRUGBERGER Tamás: A TB privatizálásának kritikájához. Magyar Hírlap, 2007/114. sz. 17. p.

 

65.     PRUGBERGER Tamás: Feszültségimport aggályokkal (Holland egészségbiztosítási reform kritikájával), (szerzőtárs: Sebestyén Erika). Magyar Hírlap, 2007. július 7. szám, 21. p.

 

66.     PRUGBERGER Tamás: A vidék ellehetetlenítése. Magyar Hírlap, 2007. augusztus 15. szám, 17. p.

 

67.     PRUGBERGER Tamás: Alkotmányellenes az egészségbiztosítási törvény, Dömösi Élet, 2008 febr. 7. sz. 7. p. + Gondola, 2008 jan.27. http://gondola.hu/cikk57606

 

68.     PRUGBERGER Tamás: Az egészségbiztosítási törvény megszavazásának előestéjén… Gondola,  2008      febr.10. http://gondola.hu/cikk57870

 

69.     PRUGBERGER Tamás: Válasz az MSzP. népszavazási ellenkampányára. Gondola, 2008 febr.17. http://gondola.hu/cikk5801

 

70.      PRUGBERGER Tamás: Alkotmányellenes reform. Magyar Hírlap, 2008. febr. 16. sz.  11. p.

 

71.     PRUGBERGER Tamás: Társadalomellenes megbízásnélküli ügyvitel, károkozás esélyével, felelősség nélkül? Gondola, 2008. ápr. 6. http://gondola.hu/cikk58877

 

72.     PRUGBERGER Tamás: Miniszteri manőverek. Magyar Hírlap, 2008 ápr. 15. sz. 8. p.

 

73.     PRUGBERGER Tamás: Zsarolás az alkotmánnyal. Magyar Hírlap, 2008 jún. 18. sz. 9. p.

 

74.     PRUGBERGER Tamás: Segély és luxuskocsi. Magyar Hírlap, 2008 júl. 2. sz. 8. p.

 

75.     PRUGBERGER Tamás:  Meg kell védeni a gazdákat. Magyar Hírlap, 2008. aug. 27. sz. 11. p.

 

76.      PRUGBERGER Tamás: Globalizációs krízis ellenére mégis hazai privatizáció. Gondola, 20008. okt. 5.

 

77.     PRUGBERGER Tamás: Dupla Orbán fóbia a szocialisták részéről? Gondola, 2008 dec. 12. http://gondola.hu/cikk62622

 

78.     PRUGBERGER Tamás: Tárgyalni vagy nem tárgyalni? Jogszerűen zárkózik el a sztrájkolóktól való tárgyalás elől a   Budapesti Aeroport vezetése? Gondola, 2008. dec. 15. http://gondola.hu/cikk62670

 

79.     PRUGBERGER Tamás: Mégegyszer az aeroport sztrájkról, kiterjesztve a vasutassztrájk problémáira. Gondola, 2008. dec. 17.  http://gondola.hu/cikk62704

 

80.     PRUGBERGER Tamás: Környezeti, természeti és kultúrtörténeti értékeink védelmében a verespataki aranybányanyitás ürügyén. Gondola, 2008 dec. 26.  http://gondola.hu/cikk62837

 

 

D) Könyvismertetések, beszámolók és közzétett hozzászólások

 

 

 

1.         PRUGBERGER Tamás: Hozzászólás a szövetkezeti tulajdon néhány elméleti kérdéséhez. In: Szövetkezés, 1988/1. 35-36. p.

 

2.         PRUGBERGER Tamás: Gazdasági jogi előadások a miskolci jogi karon. In: Jogtudományi Közlöny, 1990/4. 231-236. p.

 

3.         PRUGBERGER Tamás: Harmathy Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. In: Magyar Jog, 1984/1. 78-81. p.

 

4.         PRUGBERGER Tamás: A biztosítási szerződések jogának újszerű szemlélete. In: Jogtudományi Közlöny, 1994/1.  37-41. p.

 

5.         PRUGBERGER Tamás: A munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban. In: Jogtudományi Közlöny, 1994/7-8. 323-324. p.

 

6.         PRUGBERGER Tamás: Egy új magyar monográfia a nemzetközi környezeti jogról. In: Magyar Jog, 1994/12. 766-768. p.

 

7.         PRUGBERGER Tamás: Vita a méhmagzat életjoga és a születésszabályozás körül. In: Magyar Jog, 1995/6. 374-376. p.

 

8.         PRUGBERGER Tamás: Kiss György: A piac és az emberi tényező (a rendszerváltás hatása a munka világának szabályozására). In: Magyar Jog, 1995/8. 505-509. p.

 

9.         PRUGBERGER Tamás: Bakács Tibor: Magyar környezeti jog. In: Állam és Jogtudomány, 1992/1. 265-267. p.

 

10.     PRUGBERGER Tamás: Szintézis vagy rendszer, vagy mindkettő. (Adalékok Peschka Vilmos jogfilozófiai munkásságának értékeléséhez). In: Állam és Jogtudomány. 1994/1-2. 197-206. p.

 

11.     PRUGBERGER Tamás: A konszernmunkajog európai perspektívái. In: Európa Fórum, 1994/4. 129-133. p.

 

12.     PRUGBERGER Tamás: A puding próbája (az EU társulási megállapodásokról). In: Európa Fórum, 1996/1. 79-89. p.

 

13.     PRUGBERGER Tamás: Nemzetközi szeminárium a békéltető-közvetítő szolgálat magyarországi kiépítéséről. In: Magyar Jog, 1996/5. 314-317. p.

 

 

 

Hivatkozás: Sós Gabriella: Alapelvek a békéltető testületek eljárásában, Collega. 2002. 2. sz. 74. p.

 

 

 

14.   PRUGBERGER Tamás: Kiss György: Munkajog II. (Ismertetés) In: Magyar Jog 1998/12.*

 

15.   PRUGBERGER Tamás: Hamza Gábor-Földi András: Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai. In: Vasi Szemle, 1999/10. 11-13. p.

 

16.   PRUGBERGER Tamás: Jogelméleti portrévázlatok (könyvkritika), In: Magyar Filozófia Szemle, 1998/4-6.*

 

17.   PRUGBERGER Tamás: Fodor László: Integratív környezetjog. (könyvismertetés). In: Magyar Jog, 2001/10. 628-632. p.

 

18.   PRUGBERGER Tamás: A jogi szakvizsga letételéhez szükséges gyakorlat megszerzési lehetőségének problémájáról. In: Magyar Felsőoktatás, 2002/7. 32-33. p.

 

19.   PRUGBERGER Tamás: In memoriam Rosner Vilmos. In: Munkaügyi Szemle, 2003./2. 54. p.

 

20.   PRUGBERGER Tamás: Konferencia a munkaerőkölcsönzés szabályozásáról és gyakorlatáról. (társszerző: Varga Zoltán). In: Munkaügyi Szemle, 2006/7-8. sz. 10-13. p.

 

21.   PRUGBERGER Tamás: Szalma József: Szerződésen kívüli – deliktuális – felelősség az európai és a magyar magánjogban c. tanulmánykötetéről. Jogtud. Közl. 2008/12. sz. 627-628. p.

 

 


Vissza