Pszichológia - AJBKR201N8

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Pszichológia tantárgyból

tárgykód: AJBKR201N8

 jogász osztatlan képzés,  nappali tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

Az előadások időpontja, helyszíne: szerda, 14-16 óra, XVIII. ea.

 Tematika a 2014/2015. tanév 2. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Lubinszki Mária, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2 kredit

 

1. A tantárgy feladata és célja

Hozzájárulni a hallgatók korszerű megalapozottságú emberképének kialakításához, a személyiségközpontú megközelítés szemléletének formálásához, valamint az elsajátított ismeretek integratív és kreatív alkalmazásához az adott szakterületen. Eloszlatni a hallgatóságban a pszichológia tudományával kapcsolatban ma is létező előítéleteket, érzékeltetve e tudomány mindennapi létjogosultságát az élet bármely – különösképpen a szakképzés speciális – területén.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A pszichológia tárgya, feladata, helye a tudományok rendszerében. A pszichológia módszerei.

2. Az általános pszichológia egyes kérdései (észlelés, érzékelés, tanulás, emlékezet, motiváció, érzelmek) 

3. A fejlődés, a fejlődés elméletei. Az egyedfejlődést meghatározó tényezők. Az életkori és az egyéni sajátosságok a fejlődésben. A fejlődés eltérő üteme és iránya.

4. Életkori periodizáció.

5. A személyiség mint rendszer. A személyiség alkotóelemei, determináltsága, stabilitása és szabadsága.

6. A személyiség szerkezete, működése (Freud, Jung, Rogers). Freud, Erikson és Maslow fejlődésmodellje.

7. Szocializáció, szocializálódás. A szociális deficitek hatása a személyiség fejlődésére a korai gyermekkorban.

8. Az én fejlődésének szakaszai, jellemzői. Énkép, önértékelés, énképvédő mechanizmusok.

9. A serdülő- és ifjúkor fejlődés- és szociálpszichológiai elemzése az egészséges fejlődést akadályozó tényezők alapján.

10. A csoport szerepe az ember mindennapjaiban. (Személypercepció; a csoportok észlelése; előítéletek, sztereotípiák)

11. Csoportfejlődés, csoportdinamika. A szociometria módszere.

12. A személyiségfejlődés zavarainak rövid áttekintése.

13. Stressz, stresszreakciók. A stresszel való megküzdés és mechanizmusai. A stresszelmélet mai vonatkozásai.

14. Az antiszociális személyiségfejlődés. Főbb jellemzők, ezek összefüggései. Fixáció, frusztráció-tolerancia, szociális kapcsolatok.

15. A devianciák és az antiszocialitás prediktív tényezői. A prevenció területei. Korrekciós törekvések, lehetőségek.

 

3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

 

4. Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzése, valamint egy írásbeli beszámoló megírása (az írásbeli tananyag, illetve az előadásokon elhangzottak alapján)

 

5. Kötelező tananyag

 • az előadások anyaga
 • Atkinson, R.L. – Atkinson, R. C.: Pszichológia. Osiris, Bp., 1995.
 • Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

 

6. Ajánlott irodalom

 • Hebb, D. O.: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Bp., 1995.
 • Séra László: Általános pszichológia. Comenius Bt. Pécs, 1998.
 • Aronson, E.: A társas lény. KJK. Bp, 1987.
 • Forgách József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Bp., 1993.
 • Oláh Attila – Bugán Antal: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE, Eötvös Kiadó, Bp., 2002.
 • Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata, KJK. Bp., 1998.
 • Murányi-Kovács Endréné – Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.1998.
 • Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Osiris Bp. 2000.
 • Fekete Sándor: Deviancia és társadalom. Comenius Bt. Pécs, 2001.
 • Fekete M. - Grád A.: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak HVG Orac, Budapest,  2002.
 • Canter, David: Criminal Psychology: Topics in Applied Psychology. Hodder Arnold. 2008.

 

Egyéb tudnivalók:

A beszámolóra való sikeres felkészülést a tantárgy oktatói a Miskolci Egyetem honlapján a hallgatók számára elérhetővé tett segédanyaggal támogatják.

A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Gilányi Eszter tanársegédet e-mailben vagy fogadóóráján személyesen.

 A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző: Dobozi Zsoltné (20-79-es mellék), email: jogjulia@uni-miskolc.hu. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

Vázlatok

A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Az általános pszichológia egyes kérdései

A fejlődéslélektan kérdései

A személyiséglélektan kérdései

Énkép, énvédelem

 Szocializáció

A csoport

A serdülőkor és problémái

A stressz

A pszichopatológia egyes kérdései

Az antiszocialitás kérdései

 

 

Vissza