Római jog 2. (lev.) régi

Római jog 2.

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptembere előtt kezdték tanulmányaikat.

Kódja: AJROM273L2

A tanegység tartalma: öröklési jog, kötelmi jog.

Tankönyv: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével, az érdemjegy a szóbeli vizsga (kollokvium) eredménye.

Kollokviumi tételsor:

 1. Vagyon, hagyaték, örökség és hagyomány fogalmai, összefüggései.
 2. Az öröklés folyamata. Milyen jogalapon örökölhet valaki, és milyen módokon szerezheti meg az örökséget?
 3. A civiljogi törvényes öröklési rend szabályai.
 4. A praetori törvényes öröklési rend, a praetorok reformjai a civiljoghoz képest.
 5. A jusztiniánuszi törvényes öröklési rend.
 6. A végrendelet fogalma általában, az ősi civiljog végrendelkezési formái.
 7. A praetori végrendelet kialakulása és szabályai; végrendelkezés a császárkorban.
 8. A végrendelet ellenére való öröklés, a mellőzhetetlenség fogalma, fajtái, jogkövetkezményei.
 9. A végrendelet érvényessége és érvénytelensége.
 10. A törvényes örökrész, a kötelesrész és a quarta Falcidia fogalma, egybevetése.
 11. Az incapacitas és indignitas.
 12. Beneficiumok az öröklési jogban.
 13. A szűkebb értelemben vett legatum fogalma; a dologi és kötelmi hagyomány szabályai.
 14. A fideicommissum fogalma, szabályai; egyéb halál esetére szóló juttatások.
 15. Jogsegélyek (keresetek stb.) az öröklési jogban.
 16. Nyugvó hagyaték és uratlan hagyaték.
 17. Az örökös és a hagyatéki hitelezők viszonya általában; a hagyatéki követelések kielégítésének sorrendje a római öröklési jogban.
 18. Helyettes örökösnevezés, utóöröklés. Az örökség átháramlása, az osztályra bocsátás és a növedékjog.
 19. A kötelem fogalma, szembeállítása az in rem védelemmel ellátott jogokkal.
 20. A kötelem kialakulása, keletkezési forrásai a római jogban.
 21. A kötelmek fajai (elsősorban a naturalis obligatio).
 22. A jogügylet alkatrészei általában.
 23. A kötelem személyei. Az egyetemlegesség és a halmozás.
 24. A hatalomalattiak és alkalmazottak kötelmei. Az ügyleti képviselet.
 25. A szolgáltatás fogalma, a szolgáltatások különböző szempontok szerinti csoportosítása.
 26. Vagylagos szolgáltatás, vagylagos felhalmozottság és teljesítés helyetti adás – példákkal.
 27. A kártérítés fogalma. A kártérítés jogalapja a római jogban.
 28. A kártérítés mértéke. A kármegosztás, a károk és hasznok kompenzációja, a kárenyhítési kötelezettség.
 29. Az adós felelőssége általában. Milyen esetekben lehet áthárítani a vis maior-ból eredő károkat?
 30. Az adósi és hitelezői késedelem.
 31. A kezesség formái a római jogban.
 32. A "modern" kezesség legfőbb elvei. Beneficiumok kezességnél.
 33. Zálogjogi formák a római jogban.
 34. A zálogjog keletkezése, tartalma és megszűnése.
 35. A kötbér fogalma, funkciói. A foglaló.
 36. A novatio és a delegatio.
 37. A kötelem teljesítésének fogalma, általános feltételei.
 38. Az ipso iure liberatio fogalma, egyes esetei.
 39. Liberatio per exceptionem és vegyes jellegű liberatio-k a római jogban.
 40. Szerződési típus- és formakényszer. A nevesített szerződések. A klasszikus kor szerződésrendszere.
 41. A jogügyletek, és ezen belül a szerződések érvényét befolyásoló körülmények.
 42. A jogügyletek és ezen belül a szerződések hatályát befolyásoló körülmények.
 43. Ügyleti hibák – tévedés, megtévesztés, kényszer, megfélemlítés.
 44. A szerződési szabadság korlátai – a joghatáshoz kapcsolódás hibái. A "lehetetlen" és a "lehetetlenülés" egybevetése.
 45. A kölcsön.
 46. A haszonkölcsön.
 47. A letét és különös fajai.
 48. A névtelen és a neves-névtelen reálszerződések.
 49. Az adásvétel fogalma, létrejötte, tárgya.
 50. Szavatosság adásvételnél.
 51. Az adásvétel különleges esetei, a mellékegyezmények.
 52. A dologbérlet szabályai.
 53. A "munkabérlet" és a "műbérlet" szabályai, egybevetése.
 54. A megbízás és alkalmazási köre.
 55. A societas szabályai.
 56. A stipulatio és a verbálszerződések szabályai.
 57. A litterálszerződések szabályai.
 58. A praetori peresíthető pactumok.
 59. A császári pactumok.
 60. A jogalap nélküli gazdagodás fogalma és esetei.
 61. A negotium gestum és a további quasi contractus-ok.
 62. A delictum fogalma, tényállási elemei, következményei.
 63. A poenalis actio-k jellemzői.
 64. Az iniuria.
 65. A lopás.
 66. A damnum iniuria datum.
 67. Praetori delictum-ok.
 68. A quasi delictum-ok.
 69. A római jog és jogtudomány Itáliában; glosszátorok, kommentátorok; a ius commune fogalma.

 

 

Vissza