Római jog 3. (nappali)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog 3. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM277N2

Jogász szak nappali tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog 1.

Egyidejű felvétel: Római jog gyakorlat 3.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Megismertetni a hallgatókkal a római kötelmi jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

II. 15.

1. A kötelem és a jogügylet

2. A kötelem alanyai

II. 22.

3. A kötelem tárgya

III. 1.

4. Felelősség a szolgáltatásért

III. 8.

5. A kötelem biztosítékai

III. 22.

6. A kötelem módosítása. A kötelmek megszűnése

IV. 5.

7. A szerződések általános szabályai

IV. 12.

8. A formális szerződések

IV. 19.

9. A nevesített reálszerződések

10. A névtelen és a neves-névtelen reálszerződések

IV. 26.

 

11. A konszenzuál-szerződések: az adásvétel és a bérlet

12. A konszenzuál-szerződések: a megbízás és a társaság

V. 3.

13. A peresíthető pactumok

V. 10.

14. A szerződésszerű tényállások

V. 17.

15. A delictumok. A delictumszerű tényállások

 

3. Aláírás feltétele

 

Az előadások látogatása kötelező, de azt nem ellenőrizzük. Zárthelyi dolgozat írására nem kerül sor, az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével.

 

 

 

 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

 

A vizsga írásbeli. Az oktató által a tételsorból kiválasztott két tételt kell írásban kifejteni. Az a hallgató, aki egy vizsgaidőszakon belül kétszer elégtelenre vizsgázott írásban, kérheti, hogy a harmadik alkalommal szóban vizsgázhasson bizottság előtt. A szóbeli vizsgán egy tételt kell részletesen kifejteni, ami után a vizsgáztatók több, más tételekhez kapcsolódó kérdéseket is feltesznek.

 

Tételsor:

 1. A kötelem fogalma, fajai, keletkezési forrásai
 2. A jogügylet fogalma, alkatrészei, a jogügyletek osztályozása
 3. A kötelem alanyai, egyetemlegesség és halmozás
 4. A szolgáltatás fogalma, a szolgáltatások osztályozása, vagylagos szolgáltatás, vagylagos felhatalmazottság, teljesítés helyetti adás
 5. A kár fogalma, fajai, a kártérítés fogalma, a kártérítési kötelezettség alapja
 6. A kártérítés mibenléte, mértéke, kármegosztás, károk és hasznok beszámítása, kárenyhítési kötelezettség
 7. A szerződésszegésért való felelősség szabályai
 8. A késedelem
 9. A kezesség
 10. A zálogjog
 11. A kötbér és a foglaló
 12. A kötelmek módosítása
 13. A teljesítés
 14. A liberatio egyéb (a teljesítésen kívüli) esetei
 15. Akarathibák a jogügyletek (különösen a szerződések) körében
 16. Nyilatkozati hibák és a joghatáshoz kapcsolódás hibái a jogügyletek (különösen a szerződések) körében
 17. A szerződés fogalma, a császárkor szerződésrendszere általában
 18. A formális szerződések
 19. A kölcsön és a haszonkölcsön
 20. A letét és a zálogszerződés
 21. A neves-névtelen és a névtelen reálszerződések
 22. Az adásvétel fogalma, lényegi elemei, a felek kötelezettségei
 23. Veszélyviselés adásvételnél, az eladói szavatosság, az adásvételnél előforduló mellékegyezmények
 24. A bérlet fajtái, a dologbérlet fogalma és szabályai
 25. A munkabérlet és a műbérlet
 26. A megbízás
 27. A társaság
 28. A peresíthető pactumok
 29. A szerződésszerű tényállások
 30. A delictum fogalmi elemei, a büntetőkeresetek
 31. A civiljogi delictumok
 32. A praetori jog szerinti delictumok
 33. A delictumszerű tényállások

 

 

 

 

5. Kötelező tananyag

 

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Reinhard Zimmermann: The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford, 19963

 

6. Ajánlott irodalom

 

Molnár Imre: A római magánjog felelősségi rendje. Szeged, 1993

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. Szeged, 2013

Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. Budapest, 2011

Pókecz Kovács Attila: A szerződétől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és továbbélése során. Pécs, 2012

Alan Watson: The Law of Obligations in the Later Roman Republic. Oxford, 1965

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 29.

Római Jogi Tanszék

 

 

 

 

Vissza