Római jog 2.(levelező) új

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Tantárgy neve: Római jog 2.; MSc (levelező)

Tantárgy neve: Római jog 2.

Tantárgy Neptun-kódja: AJROM273L2

Tárgyfelelős intézet: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Római Jogi Tanszék)

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Sáry Pál egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: Római jog 1. AJROM273L1

Óraszám/félév: 16

Számonkérés módja: k

Kreditpont: 4

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a római dologi és öröklési jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T5, T10

képesség: K4, K5, K9, K11, K14, K16, K17, K28, K30, K31

attitűd: A4, A6, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. A dolog és a vagyon. A dolgok osztályozása
 2. A tulajdon fogalma, tartalma. Tulajdoni formák. A tulajdonközösség
 3. A birtok fogalma, fajai, megszerzése, megszűnése, védelme
 4. Mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás
 5. Tulajdon-traditio, foglalás, kincstalálás
 6. Gyümölcsszerzés, dologegyesülés, feldolgozás
 7. A tulajdon megszűnése. A tulajdon védelme
 8. Az idegen dologbeli jogok
 9. Az öröklési jog általános tanai
 10. A törvényes öröklés
 1. A végrendeleti öröklés
 2. A végrendelet ellenére való öröklés
 1. Az örökösök jogi helyzete
 2. A halál esetére szóló különös juttatások

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az előadások látogatása kötelező, de azt nem ellenőrizzük. Zárthelyi dolgozat írására nem kerül sor, az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével.

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A vizsga írásbeli. Az oktató által a tételsorból kiválasztott két tételt kell írásban kifejteni. Két sikertelen vizsga után a hallgató kérheti, hogy (egy vizsgaidőszakon belül) a harmadik alkalommal bizottság előtt szóban vizsgázhasson. Értékelés ötfokozatú: elégséges 51%-tól, közepes 66%-tól, jó 76%-tól, jeles 90%-tól. Tételsor:

 1. A dolog és a vagyon fogalma. A dologi jog tartalma
 2. A dolgok osztályozása
 3. A tulajdon fogalma, tartalma, korlátai
 4. A civiljogi tulajdon feltételei. A bonitár és az egyéb tulajdoni formák
 5. A tulajdonközösség és a növedékjog
 6. A birtok fogalma, elemei, fajai
 7. A birtok megszerzése és megszűnése
 8. A birtok védelme
 9. A tulajdonszerzési mód fogalma, a tulajdonszerzési módok felsorolása, csoportosítása
 10. A mancipatio és az in iure cessio
 11. Az elbirtoklás
 12. A tulajdon-traditio
 13. A foglalás és a kincstalálás
 14. A dologegyesülés
 15. A gyümölcsszerzés
 16. A feldolgozás
 17. A tulajdon megszűnése
 18. A rei vindicatio
 19. Az actio Publiciana
 20. A telki szolgalmak
 21. A személyes szolgalmak (haszonjogok)
 22. Az örökhaszonbérlet és a felülépítményi jog
 23. A vagyon, a hagyaték, az örökség és a hagyomány egybevetése
 24. Az örökség megnyílása és megszerzése
 25. A megnyílt örökség átháramlása, a nyugvó hagyaték, az uratlan hagyaték
 26. Az incapacitas és az indignitas
 27. A civiljogi törvényes öröklési rend
 28. A praetori törvényes öröklési rend
 29. A iustinianusi törvényes öröklési rend
 30. A végrendelet fogalma, tartalma. A civiljogi végrendeleti formák
 31. A praetori, a császárkori és a iustinianusi jog végrendeleti formái
 32. A végrendeletek érvényessége és hatályossága
 33. Az alaki és az anyagi mellőzhetetlenség
 34. Az osztályra bocsátás. A növedékjog az öröklési jogban
 35. Az örökös és a hagyatéki hitelezők közötti jogviszony
 36. A hereditatis petitio
 37. A hagyomány
 38. A hitbizomány és a halál esetére szóló ajándékozás

Kötelező irodalom:

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Diósdi György: Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law, Budapest, 1970

Ajánlott irodalom:

Szászy-Schwarz Gusztáv: Perarga. A tulajdon tana a római jog szerint. Budapest, 1912

P. Szabó Béla: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához. Budapest, 1999

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Alan Watson: The Law of Property in the Later Roman Republic. Oxford, 1968

 

 

 

 

Vissza