Római jog 3. (levelező)

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Tantárgy neve: Római jog 3.; MSc (levelező)

Tantárgy neve: Római jog 3.

Tantárgy Neptun-kódja: AJROM277L2

Tárgyfelelős intézet: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Római Jogi Tanszék)

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Sáry Pál egyetemi tanár

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: Római jog 1. AJROM273L1

Óraszám/félév: 10

Számonkérés módja: k

Kreditpont: 3

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a római kötelmi jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T5, T10

képesség: K4, K5, K9, K11, K14, K16, K17, K28, K30, K31

attitűd: A4, A6, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. A kötelem és a jogügylet
 2. A kötelem alanyai. A kötelem tárgya
 3. Felelősség a szolgáltatásért
 4. A kötelem biztosítékai
 5. A kötelem módosítása. A kötelmek megszűnése
 6. A szerződések általános szabályai
 7. A formális szerződések
 8. A nevesített reálszerződések
 9. A névtelen és a neves-névtelen reálszerződések
 10. A konszenzuál-szerződések: az adásvétel és a bérlet
 11. A konszenzuál-szerződések: a megbízás és a társaság
 12. A peresíthető pactumok
 13. A szerződésszerű tényállások
 14. A delictumok. A delictumszerű tényállások

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az előadások látogatása kötelező, de azt nem ellenőrizzük. Zárthelyi dolgozat írására nem kerül sor, az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével.

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A vizsga írásbeli. Az oktató által a tételsorból kiválasztott két tételt kell írásban kifejteni. Két sikertelen vizsga után a hallgató kérheti, hogy (egy vizsgaidőszakon belül) a harmadik alkalommal bizottság előtt szóban vizsgázhasson. Értékelés ötfokozatú: elégséges 51%-tól, közepes 66%-tól, jó 76%-tól, jeles 90%-tól. Tételsor:

 1. A kötelem fogalma, fajai, keletkezési forrásai
 2. A jogügylet fogalma, alkatrészei, a jogügyletek osztályozása
 3. A kötelem alanyai, egyetemlegesség és halmozás
 4. A szolgáltatás fogalma, a szolgáltatások osztályozása, vagylagos szolgáltatás, vagylagos felhatalmazottság, teljesítés helyetti adás
 5. A kár fogalma, fajai, a kártérítés fogalma, a kártérítési kötelezettség alapja
 6. A kártérítés mibenléte, mértéke, kármegosztás, károk és hasznok beszámítása, kárenyhítési kötelezettség
 7. A szerződésszegésért való felelősség szabályai
 8. A késedelem
 9. A kezesség
 10. A zálogjog
 11. A kötbér és a foglaló
 12. A kötelmek módosítása
 13. A teljesítés
 14. A liberatio egyéb (a teljesítésen kívüli) esetei
 15. Akarathibák a jogügyletek (különösen a szerződések) körében
 16. Nyilatkozati hibák és a joghatáshoz kapcsolódás hibái a jogügyletek (különösen a szerződések) körében
 17. A szerződés fogalma, a császárkor szerződésrendszere általában
 18. A formális szerződések
 19. A kölcsön és a haszonkölcsön
 20. A letét és a zálogszerződés
 21. A neves-névtelen és a névtelen reálszerződések
 22. Az adásvétel fogalma, lényegi elemei, a felek kötelezettségei
 23. Veszélyviselés adásvételnél, az eladói szavatosság, az adásvételnél előforduló mellékegyezmények
 24. A bérlet fajtái, a dologbérlet fogalma és szabályai
 25. A munkabérlet és a műbérlet
 26. A megbízás
 27. A társaság
 28. A peresíthető pactumok
 29. A szerződésszerű tényállások
 30. A delictum fogalmi elemei, a büntetőkeresetek
 31. A civiljogi delictumok
 32. A praetori jog szerinti delictumok
 1. A delictumszerű tényállások

Kötelező irodalom:

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Reinhard Zimmermann: The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford, 19963

Ajánlott irodalom:

Molnár Imre: A római magánjog felelősségi rendje. Szeged, 1993

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. Szeged, 2013

Alan Watson: The Law of Obligations in the Later Roman Republic. Oxford, 1965

 

 

Vissza