Római jogi gyakorlat 2. (levelező) új

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM274L2

Jogász szak levelező tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Római jog 2.

Óraszám/félév: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római dologi és öröklési jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A dolog és a vagyon. A dolgok osztályozása

2. A tulajdon fogalma, tartalma. Tulajdoni formák. A tulajdonközösség

3. A birtok fogalma, fajai, megszerzése

4. A birtok megszűnése, védelme

5. Mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás

6. Tulajdon-traditio, foglalás, kincstalálás

7. Gyümölcsszerzés, dologegyesülés, feldolgozás

8. A tulajdon megszűnése. A tulajdon védelme

9. Az idegen dologbeli jogok

10. Az öröklési jog általános tanai

11. A törvényes öröklés

12. A végrendeleti öröklés

13. A végrendelet ellenére való öröklés

14. Az örökösök jogi helyzete

15. A halál esetére szóló különös juttatások

 

3. Aláírás feltétele

 

Az aláírást mindazok megkapják, akik a gyakorlati órán (V. 12.) vagy a pótlásra megadott időpontban (V. 19., 10:30 óra, A/6. 220.) megírják a zárthelyi dolgozatot, annak eredményétől függetlenül.

 

4. Számonkérés követelményei

 

A gyakorlati jegyet (1-5) a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kapják. A dolgozatban jogeseteket kell megoldani, mely során a tankönyv használata megengedett. A dolgozatírás előtt a jogesetmegoldást gyakoroljuk. Aki a gyakorlati órán nem ír vagy sikertelen dolgozatot ír, a dolgozatírást pótolhatja vagy újabb dolgozatot írhat a pótlásra megadott napon.

 

Jogesetminta:

A végrendelet nélkül elhunyt örökhagyó hagyatékára igényt tart az örökhagyó özvegye (aki az örökhagyónak manusos felesége volt) és két fia, akik közül az egyik az örökhagyó filius familiasa volt, a másik pedig emancipált fiú volt. Ki, mennyit örököl a civiljog, a praetori jog és a iustinianusi jog szerint?

 

Megoldás:

A civiljog szerint az örökhagyó volt manusos felesége és volt filius familiasa örököl fele-fele arányban, mivel mindketten a suusok közé tartoznak. Az emanciált fiú nem örököl.

A praetori jog szerint mindhárman örökölnek 1/3 – 1/3 – 1/3 arányban, mivel mindhárman beletartoznak a liberi kategóriájába (az emancipált fiú fiktív suus).

A iustinianusi jog szerint a két fiú örököl fele-fele arányban, mivel mindketten lemenők. A túlélő házastárs nem örököl.

 

5. Kötelező tananyag

 

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható!)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

 

6. Ajánlott irodalom

 

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Sachenrecht. Wien, 19896

Nikolaus Benke – Franz-Stefan Meissel: Übungsbuch zum römischen Sachenrecht. Wien, 19996

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 29.                                                                             Római Jogi Tanszék

Vissza