Római jogi gyakorlat 2. (nappali) új

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM274N2

Jogász szak nappali tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Római jog 2.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római dologi és öröklési jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

II. 12-15.

1. A dolog és a vagyon. A dolgok osztályozása

II. 19-22.

2. A tulajdon fogalma, tartalma. Tulajdoni formák. A tulajdonközösség

II. 26-28.

3. A birtok fogalma, fajai, megszerzése, megszűnése, védelme

III. 5-9.

4. Mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás

III. 12-14.

5. Tulajdon-traditio, foglalás, kincstalálás

III. 21-22.

6. Gyümölcsszerzés, dologegyesülés, feldolgozás

III. 26-28.

7. A tulajdon megszűnése. A tulajdon védelme

IV. 5.

8. Az idegen dologbeli jogok

IV. 9-12.

9. Az öröklési jog általános tanai

IV. 16-19.

10. A törvényes öröklés

IV. 21.

11. A végrendeleti öröklés

IV. 23-26.

12. A végrendelet ellenére való öröklés.

V. 2-3.

13. Az örökösök jogi helyzete

V. 7-10.

14. A halál esetére szóló különös juttatások. A zh. dolgozat megírása

V. 14-17.

15. A zh. dolgozat javítása, pótlása

 

3. Aláírás feltétele

 

Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és a zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük. Aki 4 alkalomnál többet hiányzik, nem kap aláírást, ilyen esetben pótlásra lehetőség nincs!

 

 

 

 

4. Számonkérés követelményei

 

Érdemjegy (1-5) a zh. dolgozat eredménye. A dolgozat hiányzás esetén a megadott időpontban pótolható. A megírt, de rosszul sikerült dolgozat kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozat anyaga megegyezik az eredeti dolgozat anyagával.

 

5. Kötelező tananyag

 

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható!)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

 

6. Ajánlott irodalom

 

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013 (és későbbi kiadások).

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Sachenrecht. Wien, 19896

Nikolaus Benke – Franz-Stefan Meissel: Übungsbuch zum römischen Sachenrecht. Wien, 19996

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 29.

Római Jogi Tanszék

Vissza