Római jogi gyakorlat 3. (levelező)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 3. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM278L2

Jogász szak levelező tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Római jog 3.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római kötelmi jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A kötelem és a jogügylet

2. A kötelem alanyai

3. A kötelem tárgya

4. Felelősség a szolgáltatásért

5. A kötelem biztosítékai

6. A kötelem módosítása. A kötelmek megszűnése

7. A szerződések általános szabályai

8. A formális szerződések

9. A nevesített reálszerződések

10. A névtelen és a neves-névtelen reálszerződések

11. A konszenzuál-szerződések: az adásvétel és a bérlet

12. A konszenzuál-szerződések: a megbízás és a társaság

13. A peresíthető pactumok

14. A szerződésszerű tényállások

15. A delictumok. A delictumszerű tényállások

 

3. Aláírás feltétele

 

Az aláírást mindazok megkapják, akik a gyakorlati órán (V. 11.) vagy a pótlásra megadott időpontban (V. 19., 11:00 óra, A/6. 220.) megírják a zárthelyi dolgozatot, annak eredményétől függetlenül.

 

4. Számonkérés módja

 

A gyakorlati jegyet (1-5) a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kapják. A dolgozatban jogeseteket kell megoldani, mely során a tankönyv használata megengedett. A dolgozatírás előtt a jogesetmegoldást gyakoroljuk. Aki a gyakorlati órán nem ír vagy sikertelen dolgozatot ír, a dolgozatírást pótolhatja vagy újabb dolgozatot írhat a pótlásra megadott napon.

 

Jogesetminta:

Brutus megkéri barátját, Cassiust, hogy amíg távol van, vigyázzon a gyűrűjére. Cassius szívességből vállalja a gyűrű megőrzését, átveszi Brutustól a gyűrűt s elhelyezi azt a házában egy szekrényben. Az egyik nap, amíg Cassius a piacon van, betörnek a házába és a tolvajok elviszik a gyűrűt. Néhány nappal később hazaérkezik távoli útjáról Brutus, felkeresi Cassiust és visszakéri a gyűrűjét. Cassius elmondja, hogy a gyűrűt a házából ellopták. Brutus emiatt pert indít Cassius ellen, kártérítést követelve. Ki nyeri meg a pert és miért?

 

Megoldás:

A pert az alperes, Cassius nyeri meg. A felek között letéti szerződés jött létre, ami ingó dolog ingyenes őrizetbe adása azzal, hogy a dolgot felhívásra vissza kell adni. Mivel a letéteményes ingyen adós, csak dolusért (és culpa latáért) felel, casus minorért nem, a lopás pedig casus minornak minősül. Így az alperes kártérítéssel nem tartozik a felperesnek.

 

5. Kötelező tananyag

 

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható!)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

 

6. Ajánlott irodalom

 

Molnár Imre: A római magánjog felelősségi rendje. Szeged, 1993

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. Szeged, 2013

Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. Budapest, 2011

Pókecz Kovács Attila: A szerződétől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és továbbélése során. Pécs, 2012

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Vertragsrecht. Wien, 19955

Herbert Hausmaninger: Das Schadenersatzrecht der lex Aquilia. Wien, 19904

Nikolaus Benke – Franz-Stefan Meissel: Übungsbuch zum römischen Schuldrecht. Wien, 19984

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 29.                                                                             Római Jogi Tanszék

Vissza