Római jogi gyakorlat 3. (nappali)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 3. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM278N2

Jogász szak nappali tagozat

2015/16. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Római jog 3.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római kötelmi jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

II. 9, 11.

1. A kötelem és a jogügylet

2. A kötelem alanyai

II. 16, 18.

3. A kötelem tárgya

II. 23, 25.

4. Felelősség a szolgáltatásért

III. 1, 3.

5. A kötelem biztosítékai

III. 8, 10.

6. A kötelem módosítása. A kötelmek megszűnése

III. 17.

7. A szerződések általános szabályai

III. 22, 24.

8. A formális szerződések

IV. 5, 7.

9. A nevesített reálszerződések

10. A névtelen és a neves-névtelen reálszerződések

IV. 12, 14.

11. A konszenzuál-szerződések: az adásvétel és a bérlet

IV. 19, 21.

12. A konszenzuál-szerződések: a megbízás és a társaság

IV. 26, 28.

13. A peresíthető pactumok

V. 3, 5.

14. A szerződésszerű tényállások. A zh. dolgozat megírása

V. 10, 12.

15. A delictumok. A delictumszerű tényállások. A zh. dolgozat javítása, pótlása

 

3. Aláírás feltétele

 

Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és a zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük. Aki 4 alkalomnál többet hiányzik, nem kap aláírást, ilyen esetben pótlásra lehetőség nincs!

 

 

 

4. Számonkérés módja

 

Érdemjegy (1-5) a zh. dolgozat eredménye. A dolgozat hiányzás esetén a megadott időpontban pótolható. A megírt, de rosszul sikerült dolgozat kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozat anyaga megegyezik az eredeti dolgozat anyagával.

 

5. Kötelező tananyag

 

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

 

6. Ajánlott irodalom

 

Molnár Imre: A római magánjog felelősségi rendje. Szeged, 1993

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. Szeged, 2013

Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. Budapest, 2011

Pókecz Kovács Attila: A szerződétől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és továbbélése során. Pécs, 2012

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Vertragsrecht. Wien, 19955

Herbert Hausmaninger: Das Schadenersatzrecht der lex Aquilia. Wien, 19904

Nikolaus Benke – Franz-Stefan Meissel: Übungsbuch zum römischen Schuldrecht. Wien, 19984

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. január 29.

Római Jogi Tanszék

Vissza