Római jogi gyakorlat 3. (nappali)

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 3.; MSc (nappali)

Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 3.

Tantárgy Neptun-kódja: AJROM278N2

Tárgyfelelős intézet: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Római Jogi Tanszék)

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Sáry Pál egyetemi tanár

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: Római jog gyakorlat 1. AJROM274N1

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja: Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római kötelmi jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T5, T10, T15

képesség: K4, K5, K9, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K20, K25, K28, K30, K31

attitűd: A4, A6, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A kötelem és a jogügylet
 2. A kötelem alanyai. A kötelem tárgya
 3. Felelősség a szolgáltatásért
 4. A kötelem biztosítékai
 5. A kötelem módosítása. A kötelmek megszűnése
 6. A szerződések általános szabályai
 7. A formális szerződések
 8. A nevesített reálszerződések
 9. A névtelen és a neves-névtelen reálszerződések
 10. A konszenzuál-szerződések: az adásvétel és a bérlet
 11. A konszenzuál-szerződések: a megbízás és a társaság
 12. A peresíthető pactumok
 13. A szerződésszerű tényállások
 14. A delictumok. A delictumszerű tényállások

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és a zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük.

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

Érdemjegy (1-5) a zh. dolgozat eredménye: elégséges 21%-tól, közepes 41%-tól, jó 61 %-tól, jeles 81%-tól. A dolgozat hiányzás esetén a megadott időpontban pótolható. A megírt, de rosszul sikerült dolgozat kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozat anyaga megegyezik az eredeti dolgozat anyagával.

Kötelező irodalom:

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

Ajánlott irodalom:

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Vertragsrecht. Wien, 19955

 

 

 

Vissza