Római büntetőjog (nappali)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Római büntetőjog c. tantárgyból

 tárgykód: AJROMALT29

Jogász szak nappali tagozat

2013/14. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

Megismertetni a hallgatókkal a római büntetőjog alapfogalmait, fejlődésének irányvonalát, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar büntetőjogi ismeretekhez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

II. 17.

1. Büntetőjogi alapfogalmak.

2. A római büntetőjog forrásai

II. 24.

3. A büntetés célja

4. A bűncselekmény elemei

III. 3.

5. A büntethetőséget kizáró okok

III. 10.

6. A büntethetőséget megszüntető okok

III. 24.

7. A büntetőeljárás a köztársasági korban

III. 31.

8. A büntetőeljárás a császárkorban

IV. 1-3.

9. A főbenjáró büntetések

IV. 7.

10. Egyéb büntetések és mellékbüntetések

IV. 14.

11. Emberölés, hazaárulás, felségsértés, vallási bűntettek

IV. 28.

12. A közélet tisztasága és az igazságszolgáltatás rendje elleni bűntettek

V. 5.

13. A nemi erkölcs elleni bűntettek

V. 12.

14. A civiljogi delictumok

15. A praetori delictumok. Írásbeli beszámoló

 

3.    Aláírás feltétele

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák látogatása (maximum 2 hiányzás megengedett).

 

4.    Számonkérés módja

 

A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az írásbeli beszámolón elért 50 % feletti eredmény. A kiválóan megfelelt minősítés feltétele az írásbeli beszámolón elért 70 % feletti eredmény.

 

5. Kötelező tananyag

 

Sáry Pál: Előadások a római büntetőjog köréből. Miskolc, 2011

Zlinszky János: Római büntetőjog. Budapest, 1991

Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Szeged, 2013

Olivia F. Robinson: The Criminal Law of Ancient Rome. London, 1995

 

6. Ajánlott irodalom

 

Sáry Pál: Keresztre feszítés az ókorban. Budapest, 2004

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. Budapest, 20074

Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben. Szeged, 2010

Olivia F. Robinson: Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome. London–New York, 2007

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2014. február 4.

Római Jogi Tanszék

 

Vissza