A római büntetőjog alapjai (levelező)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A római büntetőjog alapjai c. tantárgyból

 tárgykód: AJROMALT2L4

Jogász szak levelező tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Megismertetni a hallgatókkal a római büntetőjog alapfogalmait, fejlődésének irányvonalát, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar büntetőjogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A büntetés célja. 2. A büntethetőséget kizáró okok. 3. A büntethetőséget megszüntető okok. 4. A büntetéskiszabási tényezők. 5. Az állandó büntetőtörvényszékek (quaestiones perpetuae) felállítása. 6. A törvényszékek összetétele. 7. A törvényszékek eljárási rendje. 8. A választási vesztegetés (ambitus) bűntette. 9. A rabszolga megrontásának (servi corruptio) delictuma. 10. A keresztre feszítés kialakulása. 11. A keresztre feszítés szabályai. 12. A bányamunkára ítélés szabályai. 13. A római államvédelmi szervek működése. 14. A kereszténység hatása a büntető anyagi jog fejlődésére. 15. A kereszténység hatása a büntető-eljárási jog fejlődésére

 

3. Aláírás feltétele

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a tárgy felvételén túl – az írásbeli beszámoló megírása (annak eredményétől függetlenül).

 

4. Számonkérés módja

 

A tanrendi órán (IV. 7.) egy összefoglaló jellegű előadásra kerül sor. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban több időpontot kapnak a hallgatók a beszámoló megírására.

A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az írásbeli beszámolón elért 50 % feletti eredmény. A kiválóan megfelelt minősítés feltétele az írásbeli beszámolón elért 70 % feletti eredmény.

            A beszámoló alkalmával az oktató által kijelölt 2 esszé jellegű kérdésre kell választ adni az alábbi 12 kérdés közül:

 

1. Foglalja össze 10-15 mondatban, hogy miket tartottak a rómaiak a büntetés fő céljának, és hogyan próbálták e célokat elérni?

2. Milyen körülmények zárhatták ki az elkövető büntethetőségét? Hogyan csoportosíthatjuk e körülményeket? Írjon egy-egy példát is az egyes büntethetőséget kizáró okokra!

3. Sorolja fel a tévedés különböző típusait, írjon minden típusra egy-egy példát! Hogyan befolyásolták a tévedés különböző típusai az elkövető felelősségre vonását!

4. Sorolja fel a büntethetőséget megszüntető okokat és írjon mindegyikről legalább két mondatot!

5. Milyen szempontokat vettek figyelembe a rómaiak a büntetés kiszabásakor? Írjon minden szemponttal kapcsolatban legalább két mondatot!

6. Foglalja össze 10-15 mondatban az állandó büntetőtörvényszékek (quaestiones perpetuae) eljárási rendjét!

7. Foglalja össze 10-15 mondatban a választási vesztegetés (ambitus) bűntettére vonatkozó szabályokat!

8. Foglalja össze 10-15 mondatban a rabszolga megrontása (servi corruptio) delictumával kapcsolatos szabályokat!

9. Foglalja össze 10-15 mondatban a keresztre feszítésre vonatkozó szabályokat!

10. Foglalja össze 10-15 mondatban a bányamunkára ítéléssel kapcsolatos szabályokat!

11. Mit tud a római államvédelmi szervekről, foglalja össze 10-15 mondatban!

12. Foglalja össze 10-15 mondatban, hogyan hatott a kereszténység a római büntetőjog fejlődésére!

 

E kérdések tartalmilag Sáry Pál: Előadások a római büntetőjog köréből (Miskolc, 2011) című egyetemi jegyzetének12 fejezetéhez igazodnak. A jegyzet az egyetemi jegyzetboltban kapható (kb. 1.000.- forintos áron).

 

5. Kötelező tananyag

 

Sáry Pál: Előadások a római büntetőjog köréből. Miskolc, 2011

Zlinszky János: Római büntetőjog. Budapest, 1991

Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Szeged, 2013

Olivia F. Robinson: The Criminal Law of Ancient Rome. London, 1995

 

6. Ajánlott irodalom

 

Sáry Pál: Keresztre feszítés az ókorban. Budapest, 2004

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. Budapest, 20074

Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben. Szeged, 2010

Olivia F. Robinson: Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome. London–New York, 2007

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 30.

Római Jogi Tanszék

Vissza