Roman Criminal Law

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Roman Criminal Law c. tantárgyból

 tárgykód: AJROMALT43N

Jogász szak nappali tagozat

2014/15. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

Az angol nyelvű kurzus során a hallgatók megismerhetik azt a szemléletet, gondolkodásmódot, ami az ókori rómaiakat a büntetőjog terén jellemezte. A kurzus – melynek anyag áttekintést nyújt a büntetőeljárás fejlődéséről, a főbb bűncselekményi kategóriákról és az egyes büntetési nemekről – a jogtörténeti ismeretek szélesítése mellett az angol szaknyelvi ismereteket is bővíti.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

IX. 9.

1. Bevezetés: a római büntetőjog forrásai és főbb jellemvonásai (Introduction: the sources and the main characteristics of the Roman criminal law)

IX. 16.

2. A népgyűlés mint büntetőbíróság (The popular assembly as a criminal court)

3. Az esküdtszéki tárgyalás (Trial by jury)

IX. 23.

4. Büntetőbíróságok a principátus korában (The criminal courts under the Principate)

IX. 30.

5. A bűncselekmény elemei. (The elements of crimes)

6. A büntethetőség akadályai (The impediments of punishability)

X. 7.

7. A büntetés célja (The purpose of punishment)

X. 14.

8. Enyhítő és súlyosító körülmények (Mitigating and aggravating circumstances)

X. 28.

9. A főbenjáró büntetések (The capital punishments)

XI. 4.

10. A nem főbenjáró büntetések (The non-capital punishments)

XI. 11.

11. Állam elleni bűncselekmények (Offences against the state)

XI. 18.

12. Élet elleni bűncselekmények (Offences against human life)

XI. 25.

13. Szexuális bűntettek (Sexual offences)

XII. 2.

14. Vagyon elleni bűncselekmények (Offences against property)

XII. 9.

15. Összefoglalás. Írásbeli beszámoló (Summary. Written test)

 

3.    Aláírás feltétele

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák látogatása (maximum 2 hiányzás megengedett).

 

4.    Számonkérés módja

 

A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az írásbeli beszámolón (egy angol nyelvű feleletválasztós teszt megírása során) elért 50 % feletti eredmény. A kiválóan megfelelt minősítés feltétele az írásbeli beszámolón elért 70 % feletti eredmény.

 

5. Kötelező tananyag

 

Bauman, Richard A.: Crime and Punishment in Ancient Rome. London – New York, 1996

Harries, Jill: Law and Crime in the Roman World. Cambridge, 2007

Jones, A. H. M.: The Criminal Courts of the Republic and Principate. Oxford, 1972

Robinson, Olivia F.: The Criminal Law of Ancient Rome. London, 1995

Strachan-Davidson, James Leigh: Problems of the Roman Criminal Law. Oxford, 1912

 

6. Ajánlott irodalom

 

Cloud, J. D.: The Constitution and Public Criminal Law. In: The Cambridge Ancient History IX2, 1994, 491-530.

Greenidge, A. H. J.: The Legal Procedure of Cicero’s Time. Oxford, 1901

Riggsby, Andrew M.: Crime and Community in Ciceronian Rome. Austin, 1999

Robinson, Olivia F.: Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome. London–New York, 2007

Rogers, R. S.: Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius. Philadelphia, 1935

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2014. szeptember 1.

Római Jogi Tanszék

Vissza