Szakigazgatás 2 nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Szakigazgatás II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU106ISZN5

Igazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI106ISZN4 ai.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 3 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy keretében a hallgató megismeri a szakigazgatás 1 tantárgy keretében nem tanult, de a középszintű szakigazgatás keretében gyakorolt szakigazgatási jogokat: a földügyi, támogatási, élelmiszerlánc, növényegészségügyi, állategészségügyi, erdészeti, vízügyi szakigazgatásokat, valamint a köztestületek által gyakorolt közigazgatási feladatokat.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadás ideje és helye: Csütörtök 15-18-ig – A/1. 308.

 

2014. IX. 11.

Az agrárjog elméleti alapjai. Agrárjog története

2014. IX. 18.

Az ingatlanok tulajdonszerzésére vonatkozó hatályos szabályozás Magyarországon

2014. IX. 25.

A mezőgazdasági ingatlanok használatának általános és speciális szabályai Magyarországon

2014. X. 2.

Ingatlan nyilvántartás rendszere, alapelvei, munkarészei

Az ingatlan nyilvántartás eljárási szabályai

2014. X. 9.

Vízügyi szakigazgatás

2014. X. 16.

Növényvédelmi, erdészeti és természetvédelmi szakigazgatás  

2014. X. 23. – Nemzeti ünnep

2014. X. 30.

Az agrár-üzemrendszer struktúrája

2014. XI. 6.

Támogatások pénzügyi és intézményrendszere

2014. XI. 13.

Piacszabályozás

2014. XI. 20.

Közjogi szerződések és vidékfejlesztés

2014. XI. 27.

Élelmiszerlánc-szabályozás igazgatása

2014. XII. 4.

Környezetvédelmi szabályozás rendszere és módszertana

Környezetvédelmi igazgatás

2014. XII. 11.

Agrár-környezetjog közösségi/uniós és nemzetközi szabályozása

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadások látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező. A látogatás mulasztását a tanszék három alkalommal ellenőrzi. A két alkalommal mulasztó hallgató aláírását a tanszék megtagadja.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az Európai Unió keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. alábbi fejezetei:

  1. rész Agrárjog elmélete

IV. fejezet: Magyar földtulajdoni és földhasználati struktúra

V. fejezet Agrárjogi földnyilvántartások

VIII. fejezet Integrátori szervezetek az agráriumban

IX. fejezet Köztestületek az agrár –és vidékfejlesztésben

XI. fejezet Agrárium adójogi szabályozása

XII. fejezet Az agrárhitelezés pénzügyi intézményrendszere

XII. fejezet Agrártámogatások

XIV fejezet  Élelmiszerlánc jogi rendszere

XV. fejezet Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek fejlesztését és minőségét ösztönző jogintézmények

Olajos István: Támogatási jogunk és a megújult energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom                         

Csák-Olajos-Szilágyi: Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2014. szeptember 4.

 

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza