Értékviszonyok a kötelmekben (közigazgatás-szervező, nappali)

A tantárgy a 2018/2019. tanév 2. félévében nem indult. 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Értékviszonyok a kötelmekben c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTSV02KSZN

Közigazgatás-szervező alapszak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Gergő tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A Polgári jogi tantárgy Kötelmi jogi részében (III. évf. 1-2. félév) megismert értékarányosság-értékállandóság kérdéskörének részletesebb kifejtése a szerződések, a jogellenes károkozás és a jogalap nélküli gazdagodás témakörében, a kamat és a valorizáció, mint alkalmazandó jogi eszközök elemzésével, a bírói gyakorlat tükrében. A tárgy gondozója a Polgári jogi tanszék.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Szerda 17-19-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

1. A szerződési szabadság és az értékviszonyok. Visszterhesség vélelme. A szándékoltan egyensúlyhiányos szerződések (Ingyenes, kockázati elemeket hordozó és szerencseszerződések).

2. Értékegyensúly, értékarányosság, értékállandóság. Az egyidejű hitelező- és adósvédelem igénye. Jelenlegi hangsúlyok.

3. Érvénytelenségre vezető értékaránytalanságok (laesio enormis, tévedéses helyzetek, uzsora tilalom, gazdasági erőfölény)

4. Az értékegyensúly megbomlása - a clausula rebus sic stantibus jogkövetkezményei a tartós jogviszonyokban.

5. A bizalmi szerződések és az értékarányosság.

6. Az értékegyensúly és a teljes kártérítés a kárkötelmekben. A kárkamat. A káronszerzés tilalma.

7. Kártérítés az ítélethozatalkori értékviszonyok alapján.

8. A jogalap nélküli gazdagodás megtérítése.

9. Az egyenértéki kamat, mint az egyensúly helyreállításának eszköze.

10. Az egyidejű hitelező- és adósvédelem igénye.

11.A tartós jogviszonyban az értékegyensúly megbomlását megelőző (értékállandósági clausula) és korrigáló eszközök (bírói módosítás, kivételes jogszabályi módosítás; 32/1991. (VI. 6.) AB határozat elemzésével).

12. A kamat szerepe az értékegyensúly biztosításában - fogalma, jellege, fajtái, mértéke, a szabályozás belső ellentmondásai.

13. Az ügyleti kamat hatályos szabályozása

14. A törvényes kamatfajták hatályos szabályai

15. Összefoglalás, de lege ferenda irányok számbavétele a jogalkotásban, esetleges kutatási területek, témák meghatározása a hallgatóknak.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a foglalkozáson való jelenlét, melyet az oktató rendszeresen ellenőriz.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tananyag számonkérési módszere: írásbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából, mely az utolsó foglalkozáson történik. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg. A hallgatóknak (az oktatóval előzetesen leegyeztetett) témakörből / jogesetből referátumot kell készíteniük és azt ismertetniük kell.

 

5.    Kötelező tananyag

- A tárgy előadásainak anyaga

- 2014. évi V. törvény tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014.)

- Bíró György (Szerk.): Kötelmi jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.), Leszkoven László (Szerk.): Kötelmi jog (megjelenés alatt).

6.    Ajánlott irodalom

- Bíró György: Az értékállandóság biztosítékai a kötelmi jogviszonyokban (Kandidátusi értekezés, 1992.)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. szeptember 13.

Polgári Jogi Tanszék   

Vissza