Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogász Osztatlan képzés (nappali/levelező)

2018/19/2. félév

Tantárgy neve:

Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban

 

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJTALT031

AJPJTALT12L

 

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

Tárgyfelelős:

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Tóth Gergő József egyetemi tanársegéd

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: tavaszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

nappali: 1 óra/hét

levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

2

 

Munkarend:

nappali/ levelező

Tantárgy feladata és célja:

 

A szabadon választható kurzus célja a hallgatók által elsajátított magánjogi érvénytelenség és hatálytalanság specifikumainak ismertetése. A hallgatók a hagyományos képzés keretében ismerkednek meg a magánjogi érvénytelenség és hatálytalanság alapvető jellemvonásaival, a szabadon választható tantárgy keretében pedig lehetőségük nyílik ismereteik kiszélesítésére, az említett jogintézmények elméleti és gyakorlati problémáinak feltérképezésére, valamint a kihívást jelentő problémák megvitatására, és a gyakorlatban felmerülő esetek kezelésének megismerésére. A kurzus oktatói a tanszék által végzett „Az érvénytelenség és hatálytalanság vizsgálata az új Ptk. tükrében” elnevezésű, K124797 számú kutatási projekt eredményeit építik bele a szabadon választható kurzus tananyagába.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 

Nappali tagozat: Szerda 17-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

Levelező tagozat: 2019. 03. 08. (péntek) 12.20-14-ig – A/1. 220.

 

 1. Az érvénytelenség és hatálytalanság megjelenése a magánjogi jogviszonyokban. A szerződés létrejöttének, érvényességének és hatályosságának általános megközelítése (jogi jelleg, eltérő jogkövetkezmények)
 1. A semmisség és megtámadhatóság elméleti és gyakorlati jellegzetességei
 2. A szerződésben rejlő akarathibák és megítélésük a bírói gyakorlatban
 3. A szerződési jognyilatkozat és a célzott joghatás hibáinak elméleti és gyakorlati kihívásai
 4. A szerződések hatálya a dogmatikai és gyakorlati kihívások tükrében
 5. A fogyasztóvédelem megjelenése és kihívásai az érvénytelen és hatálytalan szerződésekben
 6. Az érvénytelenség jogkövetkezményei I. (A szerződés érvényessé nyilvánítása, a szerződés érvényessé válása, az eredeti állapot helyreállítása)
 7. Az érvénytelenség jogkövetkezményei II. (Az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése, járulékos igények, részleges érvénytelenség)
 8. A hatálytalan kontraktusok jogkövetkezményei
 9. Az érvénytelenség és hatálytalanság problematikus pontjai az öröklési jogban
 10. Az érvénytelenség és hatálytalanság megjelenése a családtagok szerződéses viszonyaiban
 11. A hitel- és kölcsönszerződések érvénytelenségének és hatálytalanságának specifikumai (különös tekintettel a devizahitelezésre)
 12. Az érvénytelenség vizsgálata a felhasználási szerződésekben
 13. Érvénytelenség a közjog és magánjog határán, a közjogi jellegű szerződések érvénytelensége

 

Levelező képzésen:

 

A képzés jellegéből adódóan a hallgatók a fentebb részletezett témák közül egy témakört dolgoznak fel részletesebben gyakorlati formában.

Félévközi számonkérés és a beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

 

A választott tárgy szemináriumán a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele a szemináriumokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen a szemináriumokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. A tantárgy a félév végén írásbeli beszámolóval zárul.

A beszámoló értékelése 3 fokozatú rendszerben történik az alábbiak szerint:

0-50% nem megfelelt

51-80% megfelelt

81-100% kiválóan megfelelt.

Kötelező irodalom:

 1. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)
 2. Hein Kötz: European Contract Law. Oxford University Press, Oxford, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. BARZÓ Tímea: A fedezetelvonó házassági vagyonjogi szerződésekkel szembeni védelem eszközei. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Iskola által szervezett, 2012. április hó 19. napján tartott „COLLEGIUM DOCTORUM” címmel megrendezett jubileumi konferencián tartott előadás. (2012) www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Barz%F3%20T%EDmea.pdf
 2. Kriston Edit: Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek vizsgálata a házassági vagyonjogi szerződésekben. Profectus in Litteris VII., Debrecen (2015)
 3. Ágnes Juhász – Edit Kriston: Foreign Exchange Loan Contracts and Unfair Terms – Discussing the CJEU’S Judgement in the Andriciuc Case, Europiean Integration Studies, Vol. 13. Nr. 1. (2017), 34-46.
 4. Dr. Leszkoven László: Gondolatok a közjegyzőnél letett végrendeletek visszavételéről. Magyar Jog 2018. (megjelenés alatt)
 5. Dr. Sápi Edit: A felhasználási szerződések érvénytelensége. Miskolci Jogi Szemle 2018/2. szám (megjelenés alatt)
 6. dr. Tóth Gergő: Gondolatok a feltűnő értékaránytalanság egyes kérdéseiről. Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai. XVII. szám 2018. (megjelenés alatt)

 Letöltés

Vissza