Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT811JFL3

A felsőoktatási szakképzési levelező hallgatók részére

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám 10 óra / félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 A szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak című tárgy alapismereteket kínál. A tantárgy keretében foglalkozunk az antik, a rendi, a polgári és a legújabb kor szociális joggal összefüggő szabályozási tendenciáival. A tárgy keretében vizsgáljuk az Európai Unió szociális jogrendszerének elvi, és tételes jogi alapjait. Figyelemmel kísérjük a magyar szociális jog utóbbi tíz évének fejlődési irányait, és legfőbb eredményeit.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása

 

I. konzultáció:

 1. Bevezetés, tantárgyi követelményrendszer ismertetése.

A szociális jog fogalma, történetének főbb szakaszai.

 1. Az ókori szociális gondoskodás főbb elemei
 2. A középkori szociális ellátás jogi szabályozása
 3. A felvilágosult abszolutizmus és az állami gondoskodás
 4. A magyar szociális gondoskodás története 1867-1945 között
 5. Az „Egri Norma”
 6. A bismarcki szociálpolitika
 7. A 20. századi európai szociális modellek

 

II. konzultáció:

 1. Az EU szociálpolitikájának történeti háttere
 2. Az Európai Szociális Modell
 3. Az Európai Szociális Modell a gyakorlatban

 

III. konzultáció:

 1. A magyar szociális jog utolsó tíz éve

A félév lezárása, a vizsgatételek rögzítése

 

3.         Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és a kiadott segédanyagokra épül. A konzultációkon való részvétel kötelező és célszerű is, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

 

Vizsgatételek:

 1.                                                             1.      A szociális jog fogalma, történetének főbb szakaszai
 2.                                                             2.      A felvilágosult abszolutizmus és az állami gondoskodás
 3.                                                             3.      A magyar szociális gondoskodás története 1867-1945 között
 4.                                                             4.      A bismarcki szociálpolitika
 5.                                                             5.      A 20. századi európai szociális modellek
 6.                                                             6.      Az EU szociálpolitikájának történeti háttere
 7.                                                             7.      A magyar szociális jog utolsó tíz éve
 8.                                                             8.      A hatályos szociális törvény általános indokolása
 9.                                                             9.      A hatályos szociális törvény részletes indokolása: 27-31; 32. 33-37. §.
 10.                                                         10.      A hatályos szociális törvény részletes indokolása: 56-58; 59-65; 66-71. §.
 11.                                                         11.      A hatályos szociális törvény részletes indokolása: 95-99; 100-104; 105-113. §.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Stipta István: A felvilágosult abszolutizmus időszakának államszervezeti jellemzői Magyarországon. In: Segédanyag a Magyar alkotmány- és jogtörténet oktatásához II. Miskolc, 1995. 8-20. p
 2. Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai szociális jog. Osiris, Budapest, 2000.
 3. Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat, Budapest, 2003.

6.    Ajánlott irodalom

 1. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.
 2. Bánsági Györgyi: Szociális jog. Budapest, 2000.
 3. Molnár Margit: Töredékek a szociális gondoskodás ókori történetéből. Esély, 1992. 3. sz. 93-103. p.

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

 

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Koncz Ibolya Katalin A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella             A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 05.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

Jogtörténeti Tanszék

 

 

 

Vissza