Szociálpszichológia (jogász levelező)

Követelmények és tantárgyi program

Szociálpszichológia c. tantárgyból

Tárgykód: AJJOEALT1L4

Jogász szak levelező tagozat

2014/2015. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/hét: 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja:

A szociálpszichológia annak feltárására törekszik, hogy miként határozza meg az emberi viselkedést az ember társadalmisága, azaz társas természete. A foglalkozások során azokkal az főbb erőkkel és szabályszerűségekkel ismerkedünk meg, amelyek a viselkedést alakítják. A tárgy a félév során csupán arra törekszik, hogy bepillantást nyújtson a szociálpszichológia kiterjedt irodalmába és jelentősebb kísérleteibe, megismertessen annak alapvető módszereivel és fő képviselőivel, hogy mindennek révén kedvet teremtsen a további önálló olvasáshoz.

 

2. A tantárgy tematikus leírása:

2014. 12. 05. 18.00-20.0: III. ea.

I. Az egyén a társas térben

1. A szociálpszichológia sajátos nézőpontja: az ember mint társas lény

2. Az „én” és a személyiség

3. Az „én” kialakulása – szocializáció

4. Az „én” és a „másik” – empátia

5. Az „én” és a „másik” – személypercepció

6. Befolyásolás és meggyőzés

7. Engedelmesség a tekintélynek – konformitás

8. Attitűd és előítélet

II. A társas tér

9. Szociális interakciók

10. Szociális szerepek; Társadalmi identitás

11. Vonzalom és párkapcsolat; Emberi játszmák; válás

12. Csoportelmélet

13. Csoportszerkezet – szociometria

14. Döntéshozatal – versengés és kooperáció

15. Nagycsoport – tömeglélektan

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Kiadott szakirodalom önálló feldolgozása.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A számonkérés módja írásbeli beszámoló. A beszámoló anyaga a kiadott és a konzultáción áttekintett szakirodalom. Az értékelés alapját a kiadott szakirodalom-gyűjteményből választott témakörből készített, ½ ív (20.000 leütés) terjedelmű házi dolgozat képezi.

 

5.    Kötelező tananyag

Eliot Aronson: A társas lény. (2. kiadás) Budapest: KJK, 1980. (vagy bármely kiadás)

Csepeli György: Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó, 1997.

Gordon W Allport, “The historical background of social psychology”. In G. Lindzey –  E. Aronson: The Handbook of Social Psychology. New York: McGraw Hill, 1985.

 

6.    Ajánlott irodalom

Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás. Hogyan és miért válnak az emberek gonosszá? Budapest: Ab Ovo, 2012.

Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia. Budapest: Osiris, 2001.

Daryl J Bem:. “Self Perception Theory”. In Advances in Experimental Social Psychology (1972/6) 1–6. o.

 

Egyéb tudnivalók:

A tanulmányokra, az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. A vizsganapok jegyzékét a vizsgaidőszak megkezdését megelőzően egy hónappal függesztjük ki a tanszéki hirdetőtáblán, illetve ismertetjük az utolsó előadás alkalmával. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2014. szeptember

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

 

Vissza