Szociális jog az EU-ban-szabadon válaszható levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális jog az EU-ban c. tantárgyból

(szabadon választható tárgy)

 tárgykód: AJAMUSV06MT

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alap szak Levelező tagozat

2015/2016 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős:Prof. emeritus Dr Prugberger Tamás egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Prugerger Tamás e. tanár

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév:4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A kurzusra jelentkező hallgatók megismerkednek az Európai Unió szociális jogával, a szociális párbeszéd résztvevőivel, rendszerével és eljárásával. Az EU jogában egyre inkább kiemelkedő szerephez jut ez a téma, tekintettel a foglalkozási kérdések megoldására a munkaerőpiacon.

A hallgatók a tananyag megismerését az elméleti rész rövid összefoglalásával kezdik, majd az adott témához kapcsolt jogesetek feldolgozásával mélyítik el.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. 04. 15. (péntek) – 10-13.20-ig – A/1. 318. – Prof. Dr. Prugberger Tamás emeritus

 

Tananyag leírása:

1. Szociális párbeszéd az EU-ban. Európai munkáltató és munkavállalói érdekképviseletek.

2. Az Európai Üzemi tanács, és a munkavállalók tájékoztatásához való joga

3. A Közösségi Charta a munkavállalók alapvető jogairól

4. Jogesetek a migrációs kérdések kapcsán. (80/70. és a 24/75. sz-ú esetek)

5. Jogesetek a migrációs kérdések kapcsán. (41/84. és a 157/84. sz-ú esetek)

6. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (43/75., 149/77., 177/8. számú esetek)

7. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (33/89., 184/89., 188/89. számú esetek)

8. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (31/90., 127/92., 32/93. számú esetek)

9. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (450/93., 409/95. számú esetek)

10. A hazai bírói gyakorlat elemzése a diszkrimináció tilalmának az érvényesülése kapcsán.

11. A Strukturális Alapok történeti háttere, rövid fejlődése, rendszere

12. Magyarország részvétele a Strukturális Alapok munkájában

13. A tagállamok szociális biztonsági rendszerei

14. A szociális biztonság személyi, területi, és tárgyi hatálya

15. Beszámoló

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az írásbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el az alternatív tárgy tananyagát, A beszámoló értékelése 3 fokozatú /kiválóan megfelelt (5) – megfelelt (3) - nem megfelelt (1)/ minősítéssel történik. (60%-tól megf.)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközbeni számonkérés van

 

5.    Kötelező tananyag

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

6.    Ajánlott irodalom

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2016. február 5.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza