Szociálpolitika levelező

 

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociálpolitika c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU132MTL2

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Mélypataki Gábor (PhD) egyetemi tanársegéd, (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: Szociológia. (BTSZTAJMTL) ai.

Egyidejű felvétel: Szociálpolitika gyakorlat (AJAMU158MTL2)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az állam által működtetett segélyezési típusú rendszer jellemzőivel és annak szabályaival az 1993. évi III. törvény részletszabályainak ismertetésén keresztül. Így láthatóvá válik a különbség a biztosítási és segélyezési típusú rendszer működése között. Ezen kívül a tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a jóléti állam olyan jogintézményeit melyek egyszerre jogi és szociális kérdések

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

2017.02.18.  (Szombat)

8.30 - 11.50e

A1/316

(4 óra)

 

A szociálpolitika fogalma, helye, szerepe a társadalom életében. Szociális ellátórendszer segélyezési típusú ellátásai

A szociálpolitika történeti kérdései

Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció

Család, mint szociálpolitikai alapfogalom, generációk különbsége

 

 

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

 

 

 

 

 

2017.03.25.

(Szombat)

8.30 - 11.50e

A1/316

(4 óra)

 

Felnőttvédelem

Nők védelme, Gyermekek védelme

Szegénység és segélyezési politika Hajléktalanság kérdése

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

 

2017.04.29.

(Szombat)

8.30 - 11.50e

A1/316

(4 óra)

Fogyatékosság, mint szociálpolitikai probléma

Feltétel nélküli alapjövedelem

Az Európai Unió szociálpolitikája

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

 

 

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

.

5.         Kötelező tananyag

−       Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociálpolitika jogi alapjai (előkészületben)

−       Kovács János: Társadalompolitika, szociálpolitika. Agroinform Kiadó, Bp. 2006.

−       Tomka Béla: Szociálpolitika, Osiris Kiadó, Budapest, 2015

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

−       Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Hirscler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2009

−       Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin: A jóléti állam, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2004

−       Jürgen Boeckh, Ernst-Ulrich Huster, Benjamin Benz Sozialpolitik in Deutschland Eine systematische Einführung. 3. Auflage Lehrbuch, VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

−       Eleanor Spaventa, Michael Dougan: Social Welfare And Eu, Hart Publishing, Oxford and Pertland, Oregon, 2005

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

Kötelező jogszabályok, joganyag:

- 1993. évi III. tv. Szociális ellátásokról és igazgatásról

- 38/2012. AB határozat

- 43/2012. AB határozat

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2017. január 30.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza