A házasságok a földön köttetnek (JFSZ, IGI)

TANTÁRGYI TEMATIKA

A házasságok a földön köttetnek;

Igazságügyi Igazgatási Alapszak (nappali/levelező)

2018/19/2. félév

Tantárgy neve:

A házasságok a földön köttetnek

 

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJTSV04IÜN (nappali)

AJPJTSV06IÜ (levelező)

 

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

Tárgyfelelős:

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

Kovácsné dr. Kaiser Klára tanársegéd

Javasolt félév: őszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

nappali: 1 óra/hét

levelező: 4 óra/félév

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

2

 

Munkarend:

nappali/ levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja: Világjelenség, hogy a társadalom alapegysége, a család, bomlóban van. Kevesebb házasságot kötnek, és a már megkötött házasságok majdnem 50%-a felbomlik. Mindezekből adódik, hogy kevesebb gyermek születik családban, és azok közül is, akik családban születnek sokan csonka családban nőnek fel. Mindezek a tények és tendenciák az egyén értékrendszerében zavarokhoz vezetnek.

A hallgatók azon előnyét, hogy a polgári jog keretein belül családjogot is tanulnak, mindenképpen annak szolgálatába kell állítani, hogy a család a gyermek iránti felelősség, a felelős döntések meghozatala, a helyes értékrend kialakítása elsődlegesen az egyéni életükben, ezen keresztül pedig szakmai munkájukban érvényre jusson. Ennek előmozdítása érdekében a hatályos joganyag ismeretén felül - amelyet a polgári jogi oktatás keretein belül elsajátítanak - szükséges az egyes jogeseteken keresztül megvitatásra érdemes, tipikusan ismétlődő okok és körülmények elemzése. Eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése és az ehhez kapcsolódó párbeszédek.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali: Kedd 16-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

 1. A családjog helye a magánjog rendszerében. A családjog alapelvei. A jegyesség. A házasság fogalma, a házasságkötést megelőző eljárás.
 2. A házassági akadályok. A házasság megkötésének alaki kellékei. A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai. A házasság felbontása.
 3. A házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A házastársak névviselési szabályai. A volt házastárs tartása, mint a rokontartása egyik esete.
 4. A házastársak vagyoni viszonyai. A házastársi vagyonközösség. A házastársak közös vagyona, különvagyona, annak terhei és tartozásai.
 5. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában. Az üzleti vagyon használatára és kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések. A közös vagyonnal való rendelkezés.
 6. A házastársi vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A házastársi közös vagyon megosztása A házassági vagyonjogi szerződés A házassági vagyonjogi szerződésben választható vagyonjogi rendszerek főbb jellemzői.
 7. A házastársi közös lakás fogalma, az azzal való rendelkezés korlátai. A lakáshasználati szerződés. A lakáshasználat rendezése. A lakáshasználati jog ellenértékének megfizetése. A többlethasználati díj.
 8. A bejegyzett élettársi kapcsolat. Az élettársi jogviszony fogalma, az élettársak vagyoni viszonyai, az élettársi jogviszony családjogi hatásai. Az élettársi tartás, az élettársak lakáshasználatának rendezése.
 9. A rokoni kapcsolat alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények. Az apaság vélelmének megtámadása. Az apaság vélelmének megdöntése nem peres eljárásban. Az anyai jogállás.
 10. Az örökbefogadás célja és feltételei az örökbefogadó és az örökbefogadott oldalán.  A nyílt és a titkos örökbefogadás elhatárolása. Az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása.
 11. A szülői felügyelet általános szabályai. A szülői felügyelet gyakorlásának elvei. A gyermek vagyonának kezelése, jövedelmének felhasználása, a vagyonkezelés korlátozása. A gyermek törvényes képviselete, a törvényes képviselet korlátai.
 12. A szülői felügyelet gyakorlása. A gyermek elhelyezése harmadik személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei. A szülői felügyelet megszűnése és megszüntetése, esetleges visszaállítása. A szülői felügyeleti jog szünetelése.
 13. A kapcsolattartás rendezése, módja és helye. A kapcsolattartási jog korlátozása, esetleges megvonása. A rokontartás elvi alapja, feltételei. A tartási kötelezettség és a tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértéke és módja, annak későbbi megváltoztatása. A kiskorú és a nagykorú gyermek tartására vonatkozó különös rendelkezések.
 14. A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének általános feltételei. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei. A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése.

 

Levelező képzésen:

 

A képzés jellegéből adódóan a hallgatók a fentebb részletezett témák közül egy témakört dolgoznak fel részletesebben gyakorlati formában.

Félévközi számonkérés és a beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

 

A választott tárgy szemináriumán a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele a szemináriumokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen a szemináriumokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelés 3 fokozatú rendszerben történik az alábbiak szerint:

0-50% nem megfelelt

51-80% megfelelt

81-100% kiválóan megfelelt.

Kötelező irodalom:

 1. Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium Kiadó, Budapest 2017. kijelölt részei
 2. Katharina Boele-Woelki: European Family law, Intersentia, 2010.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Kriston – Pusztahelyi – Sápi: Polgári jogi alapok. VII. Fejezete: Családjog. Novotni Kiadó, Miskolc 2014.
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014.
 3. Andrea Büchler, Helen Keller: Family forms and parenthood. Intersentia 2016.
 4. Barzó Tímea: A gyermek érdekének védelmét erősítő családjogi alapelv érvényesülésében felmerülő ellentmondások, OPUSCULA CIVILIA 2: 2017., 2-15.
 5. Kriston Edit: A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban, In: Sápi Edit(szerk.): Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2017., 63-77.

 

 letöltés

Vissza