A házasságok a földön köttetnek (jogász nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Házasságok a földön köttetnek c. alternatívtantárgyból

 tárgykód: AJPJTALT008

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kaiser Klára egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja: Világjelenség, hogy a társadalom alapegysége, a család, bomlóban van. Kevesebb házasságot kötnek, és a már megkötött házasságok majdnem 50%-a felbomlik. Mindezekből adódik, hogy kevesebb gyermek születik családban, és azok közül is, akik családban születnek sokan csonka családban nőnek fel. Mindezek a tények és tendenciák az egyén értékrendszerében zavarokhoz vezetnek.

            A joghallgatók azon előnyét, hogy a polgári jog keretein belül családjogot is tanulnak, mindenképpen annak szolgálatába kell állítani, hogy a család a gyermek iránti felelősség, a felelős döntések meghozatala, a helyes értékrend kialakítása elsődlegesen az egyéni életükben, ezen keresztül pedig szakmai munkájukban érvényre jusson. Ennek előmozdítása érdekében a hatályos joganyag ismeretén felül – amelyet a polgári jogi oktatás keretein belül elsajátítanak – szükséges az egyes jogeseteken keresztül megvitatásra érdemes, tipikusan ismétlődő okok és körülmények elemzése. Eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése és az ehhez kapcsolódó párbeszédek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Szerda 16-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 1. Együttélés – házasság, egyneműek együttélése, házassága
 2. Jegyesség, egyházi esküvő, külsőségek, holtomiglan, holtodiglan
 3. Házasságkötés feltételei, házassági akadályok, névviselés
 4. Házastársak jogai, kötelességei, hűség, egymás támogatása, őszinteség
 5. Házastárs költségei, közös gazdálkodás, külön gazdálkodás
 6. Közös vagyon, külön vagyon, ezek keveredése
 7. Enyém, tied, miénk, vagyonjogi szerződés
 8. Közös és külön tartozások, a házastársak felelőssége
 9. Gyerekvállalás élettársi viszonyban, házasságban
 10. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk
 11. Közös gyermek gondozása, nevelése, ideológiai ellentétek családon belül
 12. Családon belül gyermek ellen elkövetett bűncselekmények
 13. Kábítószer-fogyasztás a családban
 14. Gyermek vagyonának kezelése, törvényes képviselet
 15. Gyermek képzési irányának, életpályájának meghatározása, ebben a körben a gyermek önálló döntésének lehetősége
 16. Házasság megszűnése halál tényének bírói megállapítása, illetve holttá nyilvánítás alapján
 17. Házasság megszűnése bíróság által, tényállás megállapítása alapján, illetve közös megegyezéssel, házastársak egyezségének tartalma
 18. Gyermek elhelyezése, tartása, gyermekkel való kapcsolattartás (felek viszonya, életkor)
 19. Lakáshasználat rendezése
 20. Lakáshasználati jog ellenértéke, többlethasználati díj, közös gyermek lakáshasználati joga
 21. Közös ingóvagyon elosztása, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése
 22. Különélő szülő jogai, közös gyermekfelügyelet érvényesülése és a gyakorlatban felmerülő problémák
 23. Elvált szülő kapcsolattartása, tényleges kapcsolata gyermekével
 24. Elvált szülő tartási kötelezettsége, önkéntes tartás terjedelme figyelemmel a gyermek érdekeire
 25. Nagykorú továbbtanuló tartása
 26. Rokonok tartása
 27. Házastárs tartása
 28. Nagyszülők jogai unokák vonatkozásában
 29. Szülői felügyelet, szünetelése, megszűnése

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A hallgatók a félév során referátumot készítenek egy adott témakörből, amit az órákon bemutatnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tananyag számonkérési módszere: szóbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. előadások anyaga
 2. 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről - Családjogi Könyv

 

 1. 6.        Ajánlott irodalom

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. szeptember 13.

Polgári Jogi Tanszék

Vissza