Nappali - SZV - Kriminalisztika elméleti és gyakorlati kérdései - AJBUESZVIÜ1N

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Kriminalisztika elméleti és gyakorlati kérdései, Igazságügyi igazgatási alapképzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Kriminalisztika elméleti és gyakorlati kérdései

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUESZVIÜ1N (nappali)

AJBUESZVIÜ1L (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: szabadon választható

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Javasolt félév:

AJBUESZVIÜ1N: 1Ö, 3Ö

AJBUESZVIÜ1L: 1Ö, 3Ö

Előfeltétel: -

Óraszám:

nappali: 1 óra / hét

levelező: 4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a bűnfelderítés alapvető elméleti kérdéseivel, továbbá annak gyakorlati, technikai megvalósításával, valamint a bűnfelderítés során alkalmazott szervezési, technikai eszközök alkalmazásával.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T13

képesség: K4

attitűd: A7, A8

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

Nappali tagozat:

Ideje: hétfő 16.00-17.00 óra

HelyeA/1. épület 307. terem

Levelező tagozat:

Ideje: 2018. december 7. (péntek) 15.10-18.30 óra

Helye: A/1. épület 307. terem

 1. A kriminalisztika fogalma, rendszertani elhelyezkedése.
 2. A kriminalisztika funkciója, feladatai, részei, szakágazatai.
 3. Nyomozás és kriminalisztika.
 4. A helyszín és a helyszíni szemle.
 5. Azonosítás fogalma. Az azonosítás fajtái, módszerei.
 6. Nyomozás-tervezés, forrónyom.
 7. Kriminálmetodika. Az egyes bűncselekmény típusok nyomozása.
 8. Bűnügyi nyilvántartások.
 9. Bűnüldözési célú adatkezelés Magyarországon és az Európai Unióban.
 10. Kihallgatás – kihallgatási taktika
 11. Kihallgatási módszerek
 12. A poligráfos vizsgálat
 13. Az egyes bizonyítási eljárások taktikai szabályai.
 14. Hibaforrások a nyomozásban.
 15. Konzultáció.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

-

Gyakorlati jegy / kollokvium / beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. A részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja. A beszámoló megírásának feltétele, hogy a hallgató az aláírást megszerezze. Nappali tagozaton három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató a tárgy oktatójánál előre meghatározott időpontban beszámolni. A megengedett hiányzás dupláját elérő mulasztás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után. Levelező tagozaton a foglalkozáson való részvétel elmulasztása a félévvégi aláírás megtagadásával jár.

A tárgy oktatása (max. 30 pontos) írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Levelező tagozaton a beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú (0-15 pont: nem felelt meg, 16-22 pont: megfelelt, 23-30 pont: kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor. Nappali tagozaton a beszámolóval elért pontszám mellett további 30 pont adható referátum, kielőadás tartásáért. A beszámolóval és a kiselőadással megszerezhető 60 pont alapján a teljesítmény értékelésére háromfokozatú (0-25 pont: nem felelt meg, 26-45 pont: megfelelt, 46-60 pont: kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

Kötelező irodalom:

 • a konzultáción elhangzottak

Ajánlott irodalom:

 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Bíró Gyula: Kriminalisztika. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem ÁJK Lícium-ART Könyvkiadó Kft., 2010.
 • Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.
 • Inbau, Fred E. – Reid, John E. – Buckley, Joseph P. – Jayne, Brian C.: Criminal Interrogation and Confessions. Jones and Bartlett P    ublishers, Boston, Toronto, London, Singapore, 2004.
 • Dr. Jánosi Andrea: A tagállamok között megvalósuló bűnüldözési célú adatszolgáltatás – bűnüldözési célú adatbázisok az Európai Unióban. c. tansegédlet. Lásd:
 • http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek
 • Dr. Jánosi Andrea: A bűnügyi nyilvántartás rendszere Magyarországon. c. tansegédlet. Lásd:
 • http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek
 • Dr. Jánosi Andrea: Bűnügyi nyilvántartási rendszerek és bűnüldözési célú adatkezelés Európán innen és túl. c. tansegédlet. Lásd:
 • http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek
 • Leisztner László-Bujtás Piroska: Az anyag vallomása a bűnügyben. Prizma Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
 • Platt, Richard: Tettesek és tetthelyek. Aréna Kiadó, Budapest, 2006.
 • Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Budapest –Pécs, Dailóg Campus Kiadó, 2012.
 • Ross M. Gardner: Practical Crime Scene Processing and Investigation. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. 2005

Vissza