Levelező - SZV - Kriminalisztika elméleti és gyakorlati kérdései - AJBUESZVIÜ1L

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Kriminalisztika elméleti és gyakorlati kérdései

szabadon választható tantárgy

 tárgykód: AJBUESZVIÜ1L

igazságügyi igazgatási alapszak, levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Ideje: 2016. október 28. (péntek) 16.00-19.30 óra; helye: A/6. épület 131. szoba

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Farkas Ákos, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof.Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár és Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a bűnfelderítés alapvető elméleti kérdéseivel, továbbá annak gyakorlati, technikai megvalósításával, valamint a bűnfelderítés során alkalmazott szervezési, technikai eszközök alkalmazásával.

2. A tantárgy tematikus leírása

A kriminalisztika fogalma, rendszertani elhelyezkedése.

A kriminalisztika funkciója, feladatai, részei, szakágazatai.

Nyomozás és kriminalisztika.

A helyszín és a helyszíni szemle.

Azonosítás fogalma. Az azonosítás fajtái, módszerei.

Nyomozás-tervezés, forrónyom.

Kriminálmetodika. Az egyes bűncselekmény típusok nyomozása.

Bűnügyi nyilvántartások.

Bűnüldözési célú adatkezelés Magyarországon és az Európai Unióban.

Kihallgatás – kihallgatási taktika

Kihallgatási módszerek

A poligráfos vizsgálat

Az egyes bizonyítási eljárások taktikai szabályai.

Hibaforrások a nyomozásban.

Konzultáció.

3. Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni. A foglalkozásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. A foglalkozáson való részvétel elmulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár.

4. Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele: a foglalkozásokon való jelenlét.

A tárgy oktatása beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A beszámoló a kriminalisztika, nyomozás és a bűnfelderítés alapkérdéseit fogja át. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

5. Kötelező tananyag

-     a foglalkozásokon elhangzott tananyag.

6. Ajánlott irodalom

-        A konzultáción elhangzottak

-        Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)

-        Bíró Gyula: Kriminalisztika. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem ÁJK Lícium-ART Könyvkiadó Kft., 2007.

-        Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.

-        Inbau, Fred E. – Reid, John E. – Buckley, Joseph P. – Jayne, Brian C.: Criminal Interrogation and Confessions. Jones and Bartlett P     ublishers, Boston, Toronto, London, Singapore, 2004.

-        Dr. Jánosi Andrea: A tagállamok között megvalósuló bűnüldözési célú adatszolgáltatás – bűnüldözési célú adatbázisok az Európai Unióban. c. tansegédlet. Lásd:

http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek

-        Dr. Jánosi Andrea: A bűnügyi nyilvántartás rendszere Magyarországon. c. tansegédlet. Lásd:

http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek

-        Dr. Jánosi Andrea: Bűnügyi nyilvántartási rendszerek és bűnüldözési célú adatkezelés Európán innen és túl. c. tansegédlet. Lásd:

http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek

-        Leisztner László-Bujtás Piroska: Az anyag vallomása a bűnügyben. Prizma Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

-        Platt, Richard: Tettesek és tetthelyek. Aréna Kiadó, Budapest, 2006.

-        Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Budapest –Pécs, Dailóg Campus Kiadó, 2012.

-        Ross M. Gardner: Practical Crime Scene Processing and Investigation. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. 2005

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

                                                                                                   Büntető Eljárásjogi

                                                                               és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

                                     

Vissza