Levelező - SZV - Pszichológiai ismeretek - AJBKRSZV02JFL

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Pszichológiai ismeretek szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRSZV02JFL

 

Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: dr. Gilányi Eszter tanársegéd

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI/ Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Gilányi Eszter

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja hozzájárulni a hallgatók korszerű megalapozottságú emberképének kialakításához, a személyiségközpontú megközelítés szemléletének formálásához, valamint az elsajátított ismeretek integratív és kreatív alkalmazásához az adott szakterületen. Eloszlatni a hallgatóságban a pszichológia tudományával kapcsolatban ma is létező előítéleteket, érzékeltetve e tudomány mindennapi létjogosultságát az élet bármely – különösképpen a jogi szakképzés speciális – területén.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

 1. A pszichológia tárgya, feladata, helye a tudományok rendszerében. A pszichológia módszerei.
 2. Az általános pszichológia egyes kérdései (észlelés, érzékelés, tanulás, emlékezet, motiváció, érzelmek)
 3. A fejlődés, a fejlődés elméletei. Az egyedfejlődést meghatározó tényezők. Az életkori és az egyéni sajátosságok a fejlődésben. A fejlődés eltérő üteme és iránya.
 4. Életkori periodizáció (Freud, Piaget, Erikson)
 5. A személyiség mint rendszer. A személyiség alkotóelemei, determináltsága, stabilitása és szabadsága.
 6. A személyiség szerkezete, működése, egyes személyiségelméletek főbb jellemzői
 7. Szocializáció, szocializálódás. A szociális deficitek hatása a személyiség fejlődésére a korai gyermekkorban.
 8. Az én fejlődésének szakaszai, jellemzői. Énkép, önértékelés, énképvédő mechanizmusok.
 9. A csoport szerepe az ember mindennapjaiban. Csoportfejlődés, csoportdinamika, csoportgondolkodás.
 10. Személypercepció; a csoportok észlelése; előítéletek, sztereotípiák
 11. A serdülő- és ifjúkor fejlődés- és szociálpszichológiai elemzése az egészséges fejlődést akadályozó tényezők alapján.
 12. Stressz, stresszreakciók. A stresszel való megküzdés és mechanizmusai. A stresszelmélet mai vonatkozásai.
 13. A mentális zavarok rövid áttekintése.
 14. A devianciák és az antiszocialitás prediktív tényezői. A prevenció területei. Korrekciós törekvések, lehetőségek.
 15. A pszichológia és a jog kapcsolata

 

Az előadások időpontja, helye:

 

I. 2015. november 7. 15:00-17:30, A/1 220. terem

II. 2015. november 14. 12:20-14:50, A/1 320. terem

III. 2015. november 28. 9:00-11:30 A/1 227. terem

IV. 2015. december 4. 13:00-14:00 A/1. 227. terem (beszámoló megírása)

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tantárgy felelőse aláírásával igazol.

 

4. Számonkérés követelményei

A számonkérés írásbeli beszámoló keretében történik, mely a tematikában megadott témakörökre épülő, a kijelölt írott tananyagon és az előadásokon elhangzott ismeretek alapuló kérdésekből áll. Az értékelés három fokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés szerezhető.

 

5. Kötelező tananyag

 • az órákon elhangzott anyag
 • Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Oláh Attila – Bugán Antal: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE, Eötvös Kiadó, Bp., 2000. (vagy újabb kiadások)
 • Atkinson, R.L. – Atkinson, R. C.: Pszichológia. Osiris, Bp., 1995. (vagy újabb kiadások)

 

6. Ajánlott irodalom

 • Aronson, E.: A társas lény. KJK. Bp, 1987.
 • Fekete M. - Grád A.: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak HVG Orac, Budapest,  2002.
 • Fekete Sándor: Deviancia és társadalom. Comenius Bt. Pécs, 2001.
 • Forgách József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Bp., 1993.
 • Hebb, D.O.: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Bp., 1995.
 • Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata, KJK. Bp., 1998.
 • Murányi-Kovács Endréné – Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.1998.
 • Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Osiris Bp. 2000.
 • Séra László: Általános pszichológia. Comenius Bt. Pécs, 1998.
 • Smith, E. R. – Mackie, D. M.: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 2002.
 • Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
 • Canter, David: Criminal Psychology: Topics in Applied Psychology. Hodder Arnold. 2008.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A beszámolóra való sikeres felkészülést a tantárgy oktatói a Miskolci Egyetem honlapján a hallgatók számára elérhetővé tett segédanyaggal támogatják.

A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Gilányi Eszter tanársegédet (e-mail).

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

(a beszámolóra való felkészüléshez)

 

Vázlatok

A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Az általános pszichológia egyes kérdései

A fejlődéslélektan kérdései

A személyiséglélektan kérdései

Énkép, énvédelem

 Szocializáció

A csoport

A serdülőkor és problémái

A stressz

A pszichopatológia egyes kérdései

 

 

 

Vissza