Nappali - SZV - Konfliktuskezelési alapismeretek - AJBKR101KSZN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Konfliktuskezelési alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBKR101KSZN3

közigazgatás-szervező képzés nappali tagozat

2015/16. tanév I. félév

 

Az előadások időpontja és helye: szerda, 10-12 óra, A/6 131.

 

Tárgyfelelős: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1. A tantárgy feladata és célja

A gyakorlatorientált tantárgy célja, hogy a Hallgatók képet kapjanak a konfliktuskezelés alapkérdéseiről, s ezen keresztül azokról a tényezőkről és körülményekről, melyek a konfliktusok eredményes kezelését befolyásolhatják. Így a konfliktusok fogalmáról, csoportosításáról, típusairól, okairól, a konfliktus-kialakulás folyamatáról csakúgy, mint azokról a körülményekről és tényezőkről, melyek megakadályozzák az érdek-összeütközések, vélemény-különbségek esetén a helyzet eredményes kezelését.

A közigazgatás-szervező munkája során emberi interakciók segítségével látja el feladatait, döntései közvetlenül vagy áttételesen személyeket vagy személyközösségeket érintenek. Emellett mind saját intézményrendszerének keretei közt, mind a közigazgatás nagy szervezetén belül vagy kívül működő intézményekkel is merülhetnek fel személyi, hatásköri, illetékességi vagy egyéb okokra vezethető ellentétek. A tantárgy során elsajátított ismeretek és kialakított/megerősített kompetenciák segítségével a Hallgatók képessé válnak a szervezeti konfliktusok különböző típusainak, illetve okainak hatékonyabb beazonosítására, és ezáltal eredményesebb kezelésére.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

09.09.
A konfliktusok fogalma és csoportosítása
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

09.16.
A konfliktus kialakulásának folyamata
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

09.23.
Konfliktusok a szervezetben. A konfliktushelyzetek sajátosságai (okok és jellemzők)
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

09.30.
A konfliktuskezelés főbb akadályai I. (Ön- és (ügy)félismeret)
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

10.07.
A konfliktuskezelés főbb akadályai II. (Személyészlelési hibák, sztereotípiák, attitűdök, előítéletek)
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

10.14.
A konfliktuskezelés főbb akadályai III. (Kultúra-érzékeny konfliktusok)
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

10.21.    szünet

10.28.
A konfliktuskezelés főbb akadályai IV. (Kommunikációs zavarok, értelmezési problémák, veszteségek)
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

11.04.
A konfliktuskezelés főbb akadályai V. (Stresszhelyzetek és hatásaik. Stresszorok és protektív faktorok)
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

11.11.
A konfliktuskezelési és a stressztűrő képesség
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

11.18.
A főbb konfliktuskezelési módszerek és technikák - az elkerüléstől a problémamegoldásig
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

11.25.
Konfliktuskezelési stratégiák - a nyertes-vesztes és a nyertes-nyertes stratégia. Asszertív viselkedés, érdekalapú tárgyalás
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

12.02.
A kritikák és panaszok asszertív kezelése
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

12.09.
Az alternatív és a formális konfliktuskezelési eljárások
Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

3. Az aláírás feltétele

Az év végi aláírás feltétele, hogy a Hallgató a tanrendben előírt konzultációkon, melyek összevonva, kiscsoportban, tréningjelleggel kerülnek megtartásra, jelen legyen. Hiányzás nem engedélyezett. A részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára szóbeli beszámolóval zárul, melynek keretében a Hallgató a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A számonkért ismeretek köre a konzultáción elhangzottak és az írásbeli anyagban kijelöltek. A nyújtott teljesítmény három fokozattal (nem felelt meg; megfelelt, kiválóan megfelelt) kerül értékelésére.

 

5. Kötelező tananyag

 • Az előadásokon elhangzottak;
 • Csemáné Váradi E.-Gilányi E.: Alternatív vitarendezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. (ISBN 978-963-19-7271-9)
 • Tamra Pearson d’Estrée: Problem-Solving Approaches. Introduction and Definitions. In.: Jacob Bercovitch-Victor Kremenyuk-I. William Zartman (Eds.): The SAGE Handbook of Conflict Resolution. SAGE, Thousand Oaks, CA, 2008. On-line: (30.01.2012.) http://www.sagepub.com/northouse6e/study/materials/reference/reference3.2.pdf 

 

6. Ajánlott irodalom

 • Aronson E.: A társas lény. KJK, Budapest, 1981.
 • Belbin M.: A TEAM avagy az együttműködő csapat. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2003.
 • Berne E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft. Budapest, 2009.
 • Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest, 1994.
 • Csepeli Gy.: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 1997.
 • Fisher R.-Ury W.-Patton B.: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1997.
 • Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat–Kairosz, Budapest, 1997.
 • Hegyi Sz.-Szabó E.-Szabó M.: Szervezeti, elektronikus és interkultúrális kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.
 • Horváth Cs. (szerk.): Konfliktus, konszenzus, kooperáció. Tanulmánykötet II. Országos Politológus Vándorgyűlés, Pécs, 1996-97.
 • Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.
 • Mónus Á.: Public Relations. A bizalomépítés művészete. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2003.
 • Pease A.–Garner A.: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Park Kiadó, Budapest, 1993.
 • Rogers C.R.: TALÁLKOZÁSOK a személyközpontú csoport. Edge 2000 Kiadó-OFI, Budapest, 2008.
 • Shapiro D.: Konfliktus és kommunikáció: át a konfliktuskezelés labirintusán. Open Society Institute, Budapest, 1997.
 • Stavros M.: A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Oriold és Társai Kft, Budapest, 2005.
 • Stillwell W.-Moormon J.: A KONFLIKTUS az élet része a HÁBORÚ elkerülhető. Konfliktusok személyközpontú megközelítése. Edge 2000 Kiadó-OFI, Budapest, 2009.
 • Wagner J.: Konfliktuskezelés a szervezetben. In: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2007., 509-534. o.
 • Conflict Resolution Tools for Domestic Violence Shelter Staff. National Online Resource Center on Violence against Women. On-line: http://www.vawnet.org/special-collections/ConflictRes.php#

Tamra Pearson d’Estrée-Ilana L. Shapiro: Interpersonal Conflict. In: Conflict Resolution. Vol.I. On-line: http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C14/E1-40-01-02.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben, valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. augusztus

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

Vissza