SZV - Bűncselekménytan - AJBKRALTL05

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bűncselekménytan

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRALTL05

jogász osztatlan képzés levelező tagozat, diplomás levelező tagozat

2016/17. tanév 2. félév

 

Ideje: 2017. március 17. 12.20-14.00 óra; helye: XXI. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A szabadon választható tantárgy célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a magyar büntetőjog egyik legfontosabb jogintézménye, a bűncselekmény fogalmával kapcsolatos alapvető kérdésekbe. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a bűncselekmény fogalmának kialakulása a hazai és a külföldi, elsősorban a német büntetőjog tudományban; bűncselekmény-fogalmi irányzatok; a bűncselekmény törvényi fogalma a magyar büntetőjogban; a hatályos Btk. bűncselekmény-fogalma, a fogalom elemei; a bűncselekmény súly szerinti felosztása,

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A bűncselekmény-fogalom történeti fejlődése, bűncselekmény-fogalmi irányzatok;

A bűncselekmény fogalma a mai magyar büntetőjogban: A bűncselekmény törvényi- és tudományos fogalma;

A bűncselekmények súly szerinti felosztása.

 

3. Aláírás feltétele

A tantárgyból az év végi aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadáson való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. A beszámolóra a hallgató akkor bocsátható, ha az előadáson való részvételét a tárgy felelőse igazolta.

 

4. Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadáson való jelenlét. A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli beszámolót a hallgatók közvetlenül az előadás megtartása után írják meg. Az előadáson való részvétel ebből az okból is kötelező.

Elvárás a vonatkozó jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére „kiválóan megfelelt”, „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítésekkel kerül sor.

5. Kötelező tananyag

-    Az előadáson elhangzottak.

-    Görgényi-Gula-Horváth-Jacsó-Lévay-Sántha-Váradi: Magyar büntetőjog Általános Rész. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. 119-139. o.

-    Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. pp. 59-72.

 

6. Ajánlott irodalom

-    Tokai Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984.

-    Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kft. 2010.

-    Ferenc Santha – Erika Váradi – Andrea Jánosi: Foundations of (European) Criminal Law – National Perspectives – Hungary. In: Foundations of European Criminal Law (ed.: Norel Neagu), Editura C.H. Beck, 2014. pp. 43-72.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza