SZV - Büntető ügyek a gyakorlatban - AJBUESZV1L

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntető ügyek a gyakorlatban, Jogász osztatlan képzés, levelező

Tantárgy neve:

Büntető ügyek a gyakorlatban

szabadon választható tantárgy

 

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUESZV1L

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: szabadon választható tantárgy

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Javasolt félév:

AJBUE270L9 (levelező) 7Ő,9Ő

AJBUE270D3 (diplomás levelező) 3Ő

Előfeltétel:

-           

Óraszám:

nappali: 2+0 óra / hét

levelező: 2+0 óra/ félév

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 2

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A szabadon választható tárgy célja, hogy betekintést nyújtson a bíróság „adminisztrációs” feladataiba, hogy ezáltal a hallgatók képet kapjanak a bíróságon folyó munka sokszínűségéről, az ítélkezési tevékenység mellett. Az előadáson részletesen szólunk a büntető irodához kapcsolódó feladatokról, így a lajstromozásról a másolatok készítéséről, majd a büntető bíró előtti tevékenységről: az ügyek kitűzéséről s egyéb kurrenciális feladatokról. Végül a hallgatóknak bemutatásra kerül a bíróság egyik speciális csoportja a büntetés-végrehajtási csoport munkája, s az ehhez kapcsolódó speciális feladatok.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T11, T13, T14

képesség: K4, K19, K22, K23, K28, K29, K30

attitűd: A10, A11, A14,

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

levelező tagozaton:

2018. szeptember 21. (péntek) 16.00-17.40 óra; A/1. 307.

 • Félfogadási lehetőségek
 • A büntető iroda tevékenysége I.: felvilágosítás, tájékoztatás adása büntetőügyekben
 • A büntető iroda tevékenysége II.: lajstromozás, iktatás,
 • Másolatok készítése, különösen védett tanú iratainak kezelése
 • Szignálás
 • A büntető ügyek kitűzése,
 • A büntető akta „sajátosságai”
 • A tárgyalási napló, tárgyalási jegyzék fogalmai, figyelemmel az „ésszerű” eljárási időtartamra
 • Bűnügyi költség avagy költségjegyzék
 • Bírósági statisztika
 • Igazolási kérelem
 • Szabadságvesztési értesítő, gyűjtőjegyzék
 • Pénzbüntetés átváltoztatása
 • Büntetés-végrehajtási iroda feladatai
 • Büntetés-végrehajtás ügyvitele (SZV iroda, BGH)

Ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs félévközi számonkérés

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

Kötelező irodalom:

Jogszabály: 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól

Wopera Zsuzsa – Kormos Erzsébet – Nagy Anita – Nagy Andrea – Nagy Adrienn: Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010

Ajánlott irodalom:

 1. Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.
 2. Nagy Anita:Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008

Vissza