SZV - Büntető ügyek a gyakorlatban - AJBUESZV1L

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

BÜNTETŐ ÜGYEK A GYAKORLATBAN

szabadon választható tantárgy

tárgykód:  AJBUESZV1L

jogász osztatlan képzés levelező, diplomás levelező tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

 

Ideje: 2015. november 27. (péntek) 12.30-14.10 óra; XVIII. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita  egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A szabadon választható tárgy célja, hogy betekintést nyújtson a bíróság „adminisztrációs” feladataiba, hogy ezáltal a hallgatók képet kapjanak a bíróságon folyó munka sokszínűségéről, az ítélkezési tevékenység mellett. Az előadáson részletesen szólunk a büntető irodához kapcsolódó feladatokról, így a lajstromozásról a másolatok készítéséről, majd a büntető bíró előtti tevékenységről: az ügyek kitűzéséről s egyéb kurrenciális feladatokról. Végül a hallgatóknak bemutatásra kerül a bíróság egyik speciális csoportja a büntetés-végrehajtási csoport munkája, s az ehhez kapcsolódó speciális feladatok.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. Félfogadási lehetőségek
 2. A büntető iroda tevékenysége I.: felvilágosítás, tájékoztatás adása büntetőügyekben
 3. A büntető iroda tevékenysége II.: lajstromozás, iktatás,
 4. Másolatok készítése, különösen védett tanú iratainak kezelése
 5. Szignálás
 6. A büntető ügyek kitűzése,
 7. A büntető akta „sajátosságai”
 8. A tárgyalási napló, tárgyalási jegyzék fogalmai, figyelemmel az „ésszerű” eljárási időtartamra
 9. Bűnügyi költség avagy költségjegyzék
 10. Bírósági statisztika
 11. Igazolási kérelem
 12. Szabadságvesztési értesítő, gyűjtőjegyzék
 13. Pénzbüntetés átváltoztatása
 14. Büntetés-végrehajtási iroda feladatai
 15. Büntetés-végrehajtás ügyvitele (SZV iroda, BGH)

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tanrendben (órarendben) előírt foglalkozáson (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadáson való jelenlét. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • Wopera Zsuzsa – Kormos Erzsébet – Nagy Anita – Nagy Andrea – Nagy Adrienn: Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010

 

6. Ajánlott irodalom

 • Nagy Anita:Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008

 

Egyéb tudnivalók:

Jogszabály: 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet A  bírósági ügyvitel szabályairól

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2015. szeptember

Vissza