SZV - A csődbűncselekmények elméleti és jogalkalmazási kérdései - AJBKRALTL035

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A csődbűncselekmények elméleti és jogalkalmazási kérdései

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRALTL035

jogász osztatlan képzés levelező tagozat, diplomás levelező tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

 

Ideje: 2015. november 6. (péntek) 12.30-14.10 óra; helye: III. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gula József egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A csődbűncselekmények a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények sajátos típusát képviselik. A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a csődbűncselkmények büntetőjog-elméleti és jogalkalmazási kérdéseiről. Az alapfogalmak tisztázását követően áttekintjük a csődbűncselekmények szabályozásának történetét a magyar büntetőjogban a „bűnös bukás” megjelenésétől napjainkig. Ezt követi a hatályos büntetőjogi szabályok dogmatikai és kritikai elemzése, értékelve a csődbűncselekmények közelmúltban történt újraszabályozását is. Konkrét jogeseteken keresztül megvizsgáljuk a joggyakorlat főbb problémáit. Röviden áttekintjük e bűncselekményi kör szabályozását egy, a hazaitól gyökeresen eltérő jogi környezetben (Anglia és Wales), valamint a magyar büntetőjog fejlődésére hagyományosan nagy hatással lévő német és osztrák büntetőjogban. A szükséges mértékig vizsgáljuk a fizetésképtelenségi jogok büntetőjogi szempontból releváns rendelkezéseit. De lege ferenda javaslatok ismertetése zárja a félévet.

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények általános jellemzése
 2. A hitelezővédelem büntetőjogi eszközei
 3. A csődjog és a büntetőjog
 4. A csődbűncselekmények szabályozásának magyar büntetőjog-történeti áttekintése I.
 5. A csődbűncselekmények szabályozásának magyar büntetőjog-történeti áttekintése II.
 6. A fizetésképtelenségi jog alapintézményei
 7. A csődbűncselekmények vizsgálatának aktuális szempontjai
 8. A csődbűncselekmény hatályos magyar szabályozása
 9. A csődbűncselekmények a joggyakorlatban. I.
 10. A csődbűncselekmények a joggyakorlatban. II.
 11. Nemzetközi kitekintés, a jogközelítés lehetőségei
 12. A fizetésképtelenségi bűncselekmények az angol jogban
 13. Csődbűncselekmények a német büntetőjogban
 14. Csődbűncselekmények az osztrák büntetőjogban
 15. Új szabályozásra vonatkozó elképzelések

3. Aláírás feltétele

Az előadáson való jelenlét, írásos referátum a félév során. Színvonalas referátummal a megfelelt minősítésű beszámoló kiválóan megfelelt minősítésűre javítható.

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés írásbeli/szóbeli beszámoló keretében történik, melynek alapját a meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés háromfokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.)

5. Kötelező tananyag

 • Gula József: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények. in:Magyar Büntetőjog Különös Rész. Szerk.: Horváth Tibor – Lévay Miklós, CompLex Kiadó, Budapest, 2013.
 • Gula József: A csődbűncselekmények de lege ferenda. Büntetőjogi Kodifikáció 2008/1.
 • Gula József: Csődjog és büntetőjog - a Csemegi-kódex tanulságai in: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. Doktori tankönyvek. Szerk.: Bragyova András, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola, Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2013.
 • Gula József: Gondolatok a gazdasági bűncselekmények újraszabályozásához. in: Ünnepi tanulmányok Horváth Tibor professzor 85. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Farkas Ákos. ME ÁJK, Miskolc, 2012.
 • A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 • A Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai
 • Keay, Andrew: Company directors' responsibilities to creditors. Routledge-Cavendish. Oxon, UK. 2007. 

6. Ajánlott irodalom

 • Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Bp., 2012.
 • Gula József: A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai. In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gál István László. Lektor: Belovics Ervin. PTE ÁJK, Pécs, 2011.
 • Gula József: A csődbűncselekmények 2007-es újraszabályozásának értékelése. Rendészeti Szemle 2009/7-8.
 • Gula József: Fizetésképtelenségi bűncselekmények az angol jogban. in: Publicationes Universitatis Miskolcinennsis Sectio Juridica et Politica Tomus XXVI/2., Miskolc University Press 2008.
 • Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények. KJK-KERSZÖV, Bp. 2002.
 • Gula József: Jogalkotási és jogalkalmazási problémák a gazdasági bűncselekmények körében, különös tekintettel a kerettényállásokra. in: Bűnügyi Tudományi Közlemények 3. (szerk.: Lévay Miklós – Farkas Ákos) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. p. 41-55.
 • Gula József: Gazdasági bűntett-csőd. in: Ünnepi Tanulmányok  II. Horváth Tibor professzor 70. születésnapjára (szerk.: Farkas Ákos, Görgényi Ilona, Lévai Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc 1997.  p. 37-54
 • Dine, Janet: Criminal Law in the Company Context. Dartmouth Publishing Company. Dartmouth, 1995.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadáson.

 

Miskolc, 2015. szeptember

Vissza