SZV - Külön és különleges eljárások a büntetőeljárásban - AJBUESZV4L

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Külön és különleges eljárások a büntetőeljárásban

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBUESZV4L

jogász osztatlan képzés, diplomás levelező tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

 

Ideje: november 27. (péntek) 14.10-15.50 óra; helye: A/1 11.

 

Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az általános eljárási szabályoktól eltérő un. külön eljárások, illetve a különleges eljárások mint az alapeljárásokat kiegészítő eljárások sajátosságainak bemutatása.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. A külön eljárások sajátosságai és indokoltsága
 2. A fiatalkorúak elleni eljárás
 3. Katonai eljárás
 4. Magánvádas eljárás
 5. Tárgyalás mellőzése
 6. Bíróság elé állítás
 7. Tárgyalásról lemondás
 8. Távollévő és külföldön tartózkodó terhelttel szembeni eljárás
 9. Mentességet élvező személlyel szembeni eljárás
 10. A különleges eljárás indokoltsága és általános szabályai
 11. Kártalanítás
 12. Visszatérítés
 13. Biztosíték
 14. Kegyelmi eljárás
 15. Konzultáció

 

3. Aláírás feltétele

A foglalkozáson való jelenlét.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés írásbeli beszámoló keretében történik, melynek alapját a meghatározott témakörök képezik, a kötelező tananyagnak, valamint az előadáson elhangzottaknak megfelelően. (Az értékelés háromfokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.)

 

5. Kötelező tananyag

 • Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. CompLex, Budapest, 2012. 17. fejezet), valamint az előadáson elhangzott tananyag és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény vonatkozó rendelkezései

 

6. Ajánlott irodalom

 • Róth Erika: Kártalanítás a kényszerintézkedések okozta károkért. In: Erdei Árpád (szerk.) Tények és kilátások. Tanulmányok Király Tibor tiszteletére. KJK Budapest, 1995.
 • Holé Katalin-Kadlót Erzsébet (szerk.): A büntetőeljárásról szóló 1998. évi törvény magyarázata. VII. kötet (A különleges eljárások, a határozatok végrehajtása) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

 

Miskolc, 2015. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza