SZV - A pénzmosás elleni fellépés eszközei Európában - AJBKRALT029

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 A pénzmosás elleni fellépés eszközei Európában

szabadon választható tárgy

tárgykód: AJBKRALT029

 

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2015/16. tanév 2. félév

 

Ideje: 2016. április 22. (péntek) 12.20-14.00 óra; XVIII. ea.

 

Tárgyfelelős: dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI/ Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tantárgy nyelve: magyar

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A pénzmosásnál egy sajátos bűncselekmény típusról van szó, amely cselekmény büntetendővé nyilvánításánál a jogalkotó a kriminológia által kimunkált fogalmat vette alapul. A pénzmosás a bűnkapcsolatok egyik fajtája. A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a pénzmosás kriminológiai, illetve büntetőjogi fogalmáról. Az alapfogalmak tisztázását követően a pénzmosás fázisainak és módszereinek bemutatása, majd pedig a pénzmosással kapcsolatos nemzetközi dokumentumok áttekintése következik. Különös hangsúlyt fektet a tárgy az Európai Unión belül folytatott pénzmosás elleni harcra. Az előadás során elemezzük a pénzmosás és egyéb bűncselekmények kapcsolatát, így szó lesz a szervezett bűnözésen belül betöltött szerepéről, valamint a pénzmosás és az adócsalás összefüggéseiről. Végül a pénzmosás elleni fellépés hazai tapasztalatainak bemutatására kerül sor.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. Bevezetés. A bűnkapcsolatokról általában

2. A pénzmosás kriminológiai fogalma

3. A pénzmosás fázisai, módszerei

4. A pénzmosás elleni harc stratégiája

5. A pénzmosás kapcsolata más bűncselekményekkel.

6. A pénzmosás őshazája.

7. A nemzetközi fellépés eszközei

8. Financial Action Tast Force (FATF) szerepe a pénzmosás elleni harcban Negyven Ajánlás)

9. Az Európai Unió Pénzmosás elleni irányelvei

10. A pénzmosás szabályozásának történeti áttekintése hazánkban

11. A pénzmosás hatályos szabályozásának elemzése és jogalkalmazási tapasztalatok

12. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása és jogalkalmazási tapasztalatok

13. A pénzmosás elleni fellépés intézményrendszere: Pénzmosás Elleni Információs Iroda

14. A pénzmosás a német és az osztrák büntetőjogban

15. Jövőbeni változások

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, melyet a tantárgy felelőse aláírásával igazol.

 

4. Számonkérés követelményei

A számonkérés írásbeli beszámoló keretében történik, mely a tematikában megadott témakörökre épülő és az előadásokon elhangzott ismeretek alapuló kérdésekből áll. A hallgatók számára írásbeli vázlat áll rendelkezésre, amely segíti a felkészülést. Az értékelés három fokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés szerezhető.

 

5. Kötelező tananyag

-        Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés dimenziói Európában: múlt, jelen és jövő. In: Kiss, V. (szerk.) Kriminológiai Közlemények 72. Válogatás a 2012-ben tartott tudományos ülések előadásaiból, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2013. 47–69. o. https://drive.google.com/file/d/0B2SNd0aaBWEnbG03MVgwTENJQk0/view?pli=1

-        Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés fejlődési tendenciái az Európai Unióban – egy tagállami példa. In: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata. Miskolc, 2013. 125–147. o.

-        Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: Az Európai Unió büntetőpolitikája a pénzmosás elleni fellépés tükrében. In: Stipta István (szerk.): Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 12. Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2013. 117-134. o.

-        Jacsó Judit: Freiheit und Sicherheit im Spiegel der Geldwäschebekämpfung in Europa, in: Karsai, K./Nagy, F./Szomora, Zs. (Hrsg.), Freiheit – Sicherheit – (Straf)Recht Beiträge eines Humboldt-Kollegs, V&R unipress, Universitätsverlag Osnabrück, 2011, 103–126. o.

-        Jacsó Judit: A pénzmosás elleni nemzetközi fellépés eszközei, Magyar Jog 2000/9, 545-556. o.

 

6. Ajánlott irodalom

-        Gál István László – Sinku Pál: Dinamikus és statikus pénzmosás – egy új tényállás kritikai elemzése, Magyar Jog 2008/3, 129-139. o.

-        Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata, HVG-ORAC, Budapest, 2012.

-        Jacsó Judit: Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn, Sriftenreihe Sanktionanrecht in Europa, 5. kötet (Szerk.: Gerhard Dannecker, Frank Höpfel, Christian Schwarzenegger), Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien, 2007.

-        Jacsó Judit: Pénzmosás. In: Európai Büntetőjog Kézikönyve (szerk.: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin) Magyar Közlöny Kiadó, Budapest, 2008, 508-531. o.

-        Simonka Gábor: A magyar FIU és a pénzmosás elleni intézményrendszer a nemzetközi együttműködés tükrében, Gazdálkodási kézikönyvek, 2015, SALDO, Budapest.

-        Simonka Gábor Aurél: A pénzmosás elleni intézményrendszer a Pénzmosás Elleni Információs Iroda szemszögéből. In: Kiss, V. (szerk.) Kriminológiai Közlemények 72. Válogatás a 2012-ben tartott tudományos ülések előadásaiból, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2013, 69-82. o.

-        Sisák Attila: A pénzmosás elleni küzdelem tapasztalatai egy nyomozó hatóság gyakorlatában. In: Kiss, V. (szerk.) Kriminológiai Közlemények 72. Válogatás a 2012-ben tartott tudományos ülések előadásaiból, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2013, 83-96. o.

-        Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, Vahlen Verlag, München, 2011.

-        Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, KJK-Kerszöv, Budapest, 2002.

-        Udvarhelyi Bence: Büntető anyagi jogi jogharmonizáció az Európai Unióban. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. Miskolc University Press, Miskolc, 2013. 259-315. o.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Jacsó Juditot.

 

Miskolc, 2016. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza