SZV - Bekämpfung der Steuerhinterziehung in Europa - AJBKRALT041

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bekämpfung der Steuerhinterziehung in Europa

(„Az adócsalás elleni küzdelem Európában”) c. szabadon választható tárgy

tárgykód: AJBKRALT041

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2015/16. tanév I. félév

 

Ideje: hétfő 17.00-19.00 óra, helye: XXI. ea.

 

 

Tárgyfelelős: dr. Jacsó Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Jacsó Judit docens

Tantárgy nyelve: német

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: beszámoló (vagy referátum tartása)

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az elmúlt években az adócsalás és az adókikerülés elleni effektív fellépés nemzetközi színtéren, az Európai Unióban, és a tagállamokban is a központi politikai célkitűzések közé került felvételre. Számos nemzetközi dokumentum hangsúlyozza az adócsalás és adókikerülés elleni határozottabb küzdelem szükségességét, hívja fel az adócsalás negatív hatásaira a figyelmet, emeli ki az összehangolt együttműködésben rejlő lehetőségeket.

A tantárgy célja a téma aktualitásához vezető okok és az adócsalás elleni küzdelem uniós eszközrendszerének vizsgálata mellett, néhány tagállami példának, így a német, az osztrák és a magyar adóbüntetőjoggal kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseknek a bemutatása, továbbá a gyakorlatban felmerülő kérdések és az uniós harmonizált szabályozás bevezetésének megvitatása.

A szabadon választható tárgy oktatása német nyelven folyik, így az kiváló alkalmat nyújt az érdeklődő hallgatóknak a német büntetőjogi szaknyelv gyakorlására.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. Az adócsalás elleni fellépés eszközrendszere. Az adócsalás volumene és következményei. Alapfogalmak.
 2. Az európai büntetőjogi alapfogalmai és elhatárolásai kérdések: Az európai büntetőjog tudományos fogalma (Satzger, Hecker, Ambos, Safferling). EUM Szerződés 83. és 325. cikkei.
 3. Az adócsalás elleni fellépés tárgyában megszületett uniós jogi aktusok.
 4. A Bizottság irányelvjavaslata az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről(COM(2012) 363 final). A jogalkotási folyamat és a rendelkezések elemzése.
 5. Az adócsalás elleni fellépés Németországban.
 6. Az adókijátszás tényállásának elemzése (Steuerhinterziehung, AO 370. §) és gyakorlati kérdések.
 7. Az osztrák pénzügyi büntetőjog, különös tekintettel a Pénzügyi Büntetőtörvénykönyv 2010. évi reformja.
 8. Az adókijátszás (Abgabenhinterziehung, FinStrG 33. §) és az adócsalás (Abgabenbetrug, FinStrG 38a.§) elhatárolása és gyakorlati kérdések.
 9. Az adócsalás magyar szabályozásának történeti áttekintése.
 10. A költségvetési csalás elemzése (Btk. 396.§).
 11. Jog-összehasonlító vizsgálat I. (Alapkérdések: jogi tárgy versus arányosság és a szubszidiaritás alapelvei az uniós büntetőjogban, bagatellkriminalitás).
 12. Jog-összehasonlító vizsgálat II. (Általános részi kérdések: a bűncselekmények súly szerinti besorolása, az adócsalás stádiumainak büntetendősége, az adócsalás elkövetői, az elévülés)
 13. Jog-összehasonlító vizsgálat III. (Büntethetőségi akadályok az adócsalás esetében. „Önfeljelentés” (Selbstanzeige) a német és az osztrák büntetőjogban.)
 14. Jog-összehasonlító vizsgálat IV. (Különös részi problémák: Az adócsalás „rafinált” praktikái.)
 15. Összefoglalás.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, melyet a tantárgy felelőse aláírásával igazol.

 

4. Számonkérés követelményei

A számonkérés írásbeli beszámoló keretében történik, mely a tematikában megadott témakörökre épülő és az előadásokon elhangzott ismeretek alapuló kérdésekből áll. A hallgatók számára írásbeli vázlat áll rendelkezésre, amely segíti a felkészülést. Lehetőség van ezen kívül kiselőadás tartására. Az értékelés három fokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés szerezhető.

 

5. Kötelező tananyag

 • A foglalkozásokon elhangzott anyag és annak írásbeli vázlata.
 • Jacsó J.: Straftatbestand des Haushaltsbetruges im ungarischen Strafrecht, NZWiSt 2014/3. 98-109.
 • Jacsó J.: Gondolatok az Európai Unió költségvetésének büntetőjogi védelméről a Lisszaboni Szerződés tükrében in: Róth Erika (szerk.): Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor Professzor Emeritus 85. Születésnapja tiszteletére, Bíbor Kiadó, 2012, 41-55. p.
 • Dannecker, G./Jansen, O.: Steuerstrafrecht in Europa und den Vereinigten Staaten, Linde Verlag, 2007. (kijelölt részek)

 

6. Ajánlott irodalom

 • Ambos, K.: Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe, 3. kiadás, Beck Juristischer Verlag, 2011.
 • Dannecker, G./Hageimeier, A., Grenzen der Beteiligung an Finanzvergehen unter besonderer Berücksichtigung von europäischen und völkerrechtlichen Vorgaben, in: Leitner, Roman (Hrsg.), Finanzstrafrecht 2008, 2009, 63-118.
 • Dannecker, G.: Abgabenhinterziehung und Betrug im europäischen Rechtsvergleich. Der österreichische Abgabenbetrug – Modellcharakter für Europa?, in: Leitner, R.(Hrsg.), Finanzstrafrecht 2012, Linde, Wien, 2012, 61-113.
 • Dannecker, G: Der Richtlinienentwurf der Kommission über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der EU gerichtetem Betrug, in: Leitner, Roman (Hrsg.), Finanzstrafrechts 2013, Linde Verlag, Wien, 2014, 143-175.
 • Farkas Á. (szerk.): Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAFÖ az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005.
 • Farkas Á.: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban OSIRIS Kiadó, Budapest, 2001.
 • Hecker, B.: Europäisches Strafrecht, 4. Kiadás, Springer Kiadó, 2012.
 • Jacsó J.: Gedanken über die deutsche Regelung der Selbstanzeige im Fall der Steuerhinterziehung, Sectio Juridica et Politica, Megjelenés alatt.
 • Molnár G.M.: Az adócsalás a költségvetési csalásban, HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Safferling, Ch.: Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht - Völkerstrafrecht - Europäisches Strafrecht; Springer, Heidelberg, 2011.
 • Satzger, H.: Internationales und Europäisches Strafrecht: Strafanwendungsrecht - Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht, 5. kiadás, Nomos Kiadó, 2011.
 • Schützendübel, Ch.: Die Bezugnahme auf EU-Verordnungen in Blankettstrafgesetzen : eine Untersuchung zum Phänomen anpassungsbedingter Sanktionslücken bei unionsrechtsakzessorischen Blankettstrafgesetzen, Baden-Baden: Nomos, 2012.
 • Tiedemann, K.: Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, Vahlen Verlag, München, 2011.
 • Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, KJK Kerszöv, Budapest, 2002.
 • Udvarhelyi B.: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a magyar büntetőjogban, Miskolci Jogi Szemle, 2014/1.
 • Varga Zs., Az Európai Bíróság ítélete az Akerberg-Fransson ügyben, JEMA, 2013/4.

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

A beszámolóra való sikeres felkészülést a tantárgy oktatói a Miskolci Egyetem honlapján a hallgatók számára elérhetővé tett segédanyaggal támogatják.

A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Jacsó Juditot.

 

 

Tematik und Aufbau

 Deutschsprachige Lehrveranstaltung

Titel des Wahlfaches:

„Bekämpfung der Steuerhinterziehung in Europa”

(AJBKRALT041)

Studienjahr 2015/16

 

Name: Dr. Judit Jacsó Universitätsdozentin

Institut: Institut für Strafrecht und Kriminologie

Sprache: Deutsch

Lehrveranstaltung: 2 Stunden/Woche

Voraussetzung: Klausur

Kredit: 5

 

1) Ziel der Lehrveranstaltung

Die effiziente Bekämpfung der Steuerumgehung und Steuerhinterziehung ist ein zentrales Anliegen sowohl in der Europäischen Union als auch in ihren Mitgliedstaaten geworden.

Die Lehrveranstaltung gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Mittel der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und behandelt die Frage, warum das Thema in den letzten Jahren so aktuell geworden ist. Neben den unionsrechtlichen Vorgaben wird auch auf ausgewählte nationale Regelungen (sowie in Deutschland, in Österreich und in Ungarn) eingegangen.

Die Sprache der Lehrveranstaltung ist Deutsch.

Das Thema des Wahlfaches war Gegenstand des von der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderten und in Deutschland durchgeführten Projektes.

 

2) Themenbereiche

 1. Die Bedeutung des Steuerstrafrechts: finanzielles Ausmaß und Folgen des Problems. Grundbegriffe.
 2. Die Grundbegriffe des Europäischen Strafrechts und Abgrenzungsfragen.
 3. Rechtsakte der Europäischen Union für die Bekämfung der Steuerhinterziehung.
 4. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug(COM(2012)0363). Gesetzgebungsverfahren und Analyse der Vorschriften des Vorschlages.
 5. Grundmerkmale des Steuerstrafrechts in Deutschland.
 6. Überprüfung des Straftatbestandes der Steuerhinterziehung (§ 370 AO).
 7. Grundzüge des österreichischen Finanzstrafrechts. Reform des Finanzstrafgesetzbuches 2010.
 8. Straftatbestände der Abgabenhinterziehung (§ 33 FinStrG) und des Abgabenbetrug (§ 38a FinStrG 38a.§) / Abgrenzungsfragen.
 9. Geschichte der Regelung des Steuerbetrugs in Ungarn.
 10. Analyse des Haushaltsbetrugsstraftatbestandes (§ 396. StGB).
 11. Rechtsvergleich I. (Grundfragen: Rechtsgut versus Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Subsidiaritätsgrundsatz im europäischen Strafrecht)
 12. Rechtsvergleich II. (Die den Allgemeinen Teil betreffenden Probleme: Einstufung des Straftatbestandes nach Deliktskategorien, Phasen der Steuerhinterziehung, Beteiligungsformen, Verjährungsregelung)
 13. Rechtsvergleich III. (Befreiungsmöglichkeiten von der Strafbarkeit, Selbstanzeigeregelung in Deutschland und Österreich)
 14. Rechtsvergleich IV. („Raffinierte” Praktiken der Steuerhinterziehung)
 15. Zusammenfassung.

 

3) Grundvoraussetzung

 • Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, Klausur.
 • Die Studenten- und Studentinnen erhalten als Hilfe in jeder Lehrveranstaltung ein Handout über die Grundzüge des jeweiligen Themas.

 

4) Literatur

 • Jacsó J.: Gedanken über die deutsche Regelung der Selbstanzeige im Fall der Steuerhinterziehung, Sectio Juridica et Politica, Megjelenés alatt.
 • Jacsó J.: Straftatbestand des Haushaltsbetruges im ungarischen Strafrecht, NZWiSt 2014/3. 98-109.
 • Ambos, K.: Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe, 3. kiadás, Beck Juristischer Verlag, 2011.
 • Dannecker, G./Hageimeier, A., Grenzen der Beteiligung an Finanzvergehen unter besonderer Berücksichtigung von europäischen und völkerrechtlichen Vorgaben, in: Leitner, Roman (Hrsg.), Finanzstrafrecht 2008, 2009, 63-118.
 • Dannecker, G./Jansen, O.: Steuerstrafrecht in Europa und den Vereinigten Staaten, Linde Verlag, 2007.
 • Dannecker, G.: Abgabenhinterziehung und Betrug im europäischen Rechtsvergleich. Der österreichische Abgabenbetrug – Modellcharakter für Europa?, in: Leitner, R.(Hrsg.), Finanzstrafrecht 2012, Linde, Wien, 2012, 61-113.
 • Dannecker, Gerhard, Der Richtlinienentwurf der Kommission über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der EU gerichtetem Betrug, in: Leitner, Roman (Hrsg.), Finanzstrafrechts 2013, Linde Verlag, Wien, 2014, 143-175.
 • Hecker, B.: Europäisches Strafrecht, 4. Kiadás, Springer Kiadó, 2012.
 • Safferling, Ch.: Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht - Völkerstrafrecht - Europäisches Strafrecht; Springer, Heidelberg, 2011.
 • Satzger, H.: Internationales und Europäisches Strafrecht: Strafanwendungsrecht - Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht, 5. kiadás, Nomos Kiadó, 2011.
 • Tiedemann, K.: Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, Vahlen Verlag, München, 2011.

 

 

 

Vissza