SZV - Büntetőjog és büntető eljárásjog az Európai Unióban - AJBUEALT009

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog és büntető eljárásjog az Európai Unióban

szabadon választható tantárgy

 tárgykód: AJBUEALT009

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Ideje: hétfő 16.00-18.00 óra; helye: XIX. ea.

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Farkas Ákos, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof.Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár és Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 2

 

A tantárgy feladata és célja

A tantárgy keretében bemutatásra kerül az Európai Unióban megvalósuló, büntető igazságügyi együttműködés fejlődése és folyamata. A foglalkozások kiterjednek az együttműködés alapszerződésben foglalt és intézményi keretinek, eszközeinek és lehetséges fejlődési irányainak bemutatására. Az előadások áttekintést adnak az Európai Unió pénzügyi, gazdasági érdekeit sértő bűncselekményekről, ezek jogi szabályozásáról, az erre vonatkozó luxemburgi bírósági gyakorlatról, valamint a tagállamok közötti határokon átnyúló bűnözés körébe tartozó kiemelt bűncselekmények felderítése és elbírálása során a tagállamok között kialakuló és épülő együttműködési rendszerek működéséről.

 

A tantárgy tematikus leírása

- A büntető igazságügyi együttműködés fejlődése, keretei az Európai Unióban
- A rendőri együttműködés fejlődése az Európai Unióban
- A harmadik pilléres együttműködés sajátosságai
- A büntető igazságügyi együttműködés az alapító szerződések tükrében
- A Schengeni Együttműködés hatása a büntetőeljárásra, a ne bis in idem elve a Schengeni Egyezményben, a Schengeni Egyezmény és a Luxembourgi Bíróság gyakorlata
- A Luxembourgi Bíróság szerepe az Európai Unió bűnügyi együttműködésének alakulásában
- A büntető igazságügyi együttműködés intézményi keretei
- A bűnügyi együttműködésről szóló európai uniós egyezmény
- A bűnüldözési célú információcsere eszközei és jogi keretrendszere
- A kölcsönös elismerés elve
- A korrupció elleni fellépésről szóló európai egyezmény
- Nemzeti büntetőjog és európai uniós büntetőjog. Az együttműködés dilemmái
- A közösségi csalás – a Corpus Juris
- Az európai ügyész intézménye
- Az európai büntetőjog jövője

 

Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni. A szemináriumi foglalkozásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Három hiányzást meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben köteles a hallgató tárgyfelelősnél a tárgyfelelős által meghatározott időpontban beszámolni.

 

Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele: a gyakorlati foglalkozásokon való jelenlét.

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli beszámoló a büntető igazságügyi együttműködés alapkérdéseit fogja át. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

 

Kötelező tananyag

a foglalkozásokon elhangzott tananyag.

 

Ajánlott irodalom

- Farkas Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban. OSIRIS, Budapest, 2001. 121 o.
- Farkas Ákos: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) helye és szerepe az EU bűnügyi együttműködési rendszerében (társszerző és szerkesztő). KJK-KERSZÖV, Bp., 2005.
- Fichera, Massimo: The implementation of the European Arrest Warrant in the European Union: law, policy and practice. Interesentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2011.
- Husabo, Erling Johannes – Strandbakken, Asbjorn (szerk.): Harmonization of Criminal Law in Europe, Interesentia, Antwerpen – Oxford, 2005.
- Klip, André: European Criminal Law. An integrative approach. Interesentia, Antwerp – Oxford – Potland, 2009.
- Ligeti Katalin – Kondorosi Ferenc (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp., 2008.
- Mitsilegas, Valsamis: EU Criminal Law, Modern Studies in European Law. Oxford and Portland, Oregon, 2009.
- Ouwerkerk, Jannemieke: Quid pro quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters. Interesentia, Cambridge –Antwerp – Portland, 2011.
- Suominen, Annika: The principle of mutual recognition in cooperation in criminal matters. A study of the principle in four framework decisions and in the implementation in the Nord - Member States. Cambridge – Antwerp – Portland, Interesentia. 2011.
- Van Bockel, Bas: The Ne Bis In Idem Principle in EU Law. Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2010.
- Dr. Jánosi Andrea: A tagállamok között megvalósuló bűnüldözési célú adatszolgáltatás – bűnüldözési célú adatbázisok az Európai Unióban. c. tansegédlet. Lásd: http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza