SZV - A gyermekek, a betegek és az ellátottak jogvédelménekelméleti és gyakorlati kérdései - AJBKRSZVGYJJ

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A gyermekek, a betegek és az ellátottak jogvédelménekelméleti és gyakorlati kérdései

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRSZVGYJJ

jogász osztatlan képzés, nappali tagozat

2015/16. tanév 1. félév

 

Ideje: szerda 16.00-18.00 óra; helye: XXXII. ea.

 

Tárgyfelelős: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens, OBDK meghívott előadói

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A gyakorlatorientált szabadon választható tárgy célja, hogy a Hallgatók az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központtal kötött együttműködési megállapodás hozományaként képet kaphassanak a jogvédelem alapkérdéseiről, így többek között a jogsértések főbb típusairól, az azokkal szembeni eredményes fellépés lehetőségeiről vagy az európai és hazai jó gyakorlatokról és programokról.

A kurzus szerves részét képezi a jogvédelmi tevékenységgel összefüggő intézményi gyakorlat, melynek keretében a hallgatók jogvédelmi képviselők támogatása mellett vehetnek részt jogvédelmi fogadóórán, esetfelderítésen.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. Általános bevezető.
 2. A jogvédelmi tevékenység története, nemzetközi szervezetek, egyezmények
 3. A jogvédelem magyarországi struktúrája, története, intézményei, szervezetei.
 4. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége
 5. A jogvédelem betegjogi vonatkozásai.
 6. Egészségügyi dokumentációkezelés, adatvédelem
 7. A jogvédelem ellátottjogi vonatkozásai
 8. A jogvédelem gyermekjogi vonatkozása.
 9. Gyermekjogok a törvényekben és a gyakorlatban
 10. A gyermekjogi képviselő eljárása
 11. Jogvédelmi esetek feldolgozása, esettanulmány
 12. Intézményi gyakorlatok I. (gyermekjogi képviselőkkel a jogvédő regionális irodában, intézmények meglátogatása, részvétel jogvédelmi fogadóórán)
 13. Intézményi gyakorlatok II. (ellátottjogi képviselőkkel a jogvédő regionális irodában, intézmények meglátogatása, részvétel jogvédelmi fogadóórán)
 14. Intézményi gyakorlatok III. (betegjogi képviselőkkel a jogvédő regionális irodában, intézmények meglátogatása, részvétel jogvédelmi fogadóórán)
 15. Összefoglalás, összegzés, esettanulmányok értékelése

 

3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt konzultációkon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az órákról három hiányzás engedélyezett. A részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára írásbeli e-beszámolóval zárul, melynek keretében a Hallgató a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A számonkért ismeretek köre a konzultáción elhangzottak. A nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú (nem felelt meg; megfelelt, kiválóan megfelelt) értékeléssel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • a konzultáción elhangzottak
 • Jones Phil-Walker Gary (ed.): Children's Rights in Practice. SAGE Publications Ltd., 2011.

 

6. Ajánlott irodalom

 • Hidvéginé dr. Adorján Lívia- Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól 2012.
 • „Beteg vagy egészségügy” A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferencia-kiadványa 2012.
 • Dr. Herczog Mária (szerk.) Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület. Budapest 2009.
 • Juhász Gábor - Tausz Katalin: Szociális jog. Budapest 2012. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/16023/file/SZOCIALIS_JOG.pdf
 • Coulter Angela-Jo Ellins: Patient-focused interventions. A review of the evidence. Picker Institute Europe, 2006/August

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2015. augusztus

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza