SZV - A gyermekek, a betegek és az ellátottak jogvédelménekelméleti és gyakorlati kérdései - AJBKRSZVGYJJ

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A gyermekek, a betegek és az ellátottak jogvédelmének

elméleti és gyakorlati kérdései

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRSZVGYJJ

jogász osztatlan képzés, nappali tagozat

2017/18. tanév 2. félév

 

Ideje: szerda 16.00-17.30 óra; helye: XIX. ea.

 

 

Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, IJSZ meghívott előadói

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A gyakorlatorientált szabadon választható tárgy célja, hogy a Hallgatók az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központtal (jelenleg IM Integrált Jogvédelmi Szolgálat) kötött együttműködési megállapodás hozományaként képet kaphassanak a jogvédelem alapkérdéseiről, így többek között a jogsértések főbb típusairól, az azokkal szembeni eredményes fellépés lehetőségeiről vagy az európai és hazai jó gyakorlatokról és programokról.

A kurzus szerves részét képezi a jogvédelmi tevékenységgel összefüggő intézményi gyakorlat, melynek keretében a hallgatók jogvédelmi képviselők támogatása mellett vehetnek részt jogvédelmi fogadóórán, esetfelderítésen.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

-        Általános bevezető.

-        A jogvédelmi tevékenység története, nemzetközi szervezetek, egyezmények

-        A jogvédelem magyarországi struktúrája, története, intézményei, szervezetei.

-        Az (IM) Integrált Jogvédelmi Szolgálat tevékenysége

-        A jogvédelem betegjogi vonatkozásai.

-        Egészségügyi dokumentációkezelés, adatvédelem

-        A jogvédelem ellátottjogi vonatkozásai

-        A jogvédelem gyermekjogi vonatkozása.

-        Gyermekjogok a törvényekben és a gyakorlatban

-        A gyermekjogi képviselő eljárása

-        Jogvédelmi esetek feldolgozása, esettanulmány

-        Intézményi gyakorlatok I. (gyermekjogi képviselőkkel a jogvédő regionális irodában, intézmények meglátogatása, részvétel jogvédelmi fogadóórán)

-        Intézményi gyakorlatok II. (ellátottjogi képviselőkkel a jogvédő regionális irodában, intézmények meglátogatása, részvétel jogvédelmi fogadóórán)

-        Intézményi gyakorlatok III. (betegjogi képviselőkkel a jogvédő regionális irodában, intézmények meglátogatása, részvétel jogvédelmi fogadóórán)

-        Összefoglalás, összegzés, esettanulmányok értékelése

 

3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt konzultációkon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az órákról három hiányzás engedélyezett. A részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára írásbeli e-beszámolóval zárul, melynek keretében a Hallgató a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A számonkért ismeretek köre a konzultáción elhangzottak. A nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú (nem felelt meg; megfelelt, kiválóan megfelelt) értékeléssel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

-        a konzultáción elhangzottak

-        Jones Phil-Walker Gary (ed.): Children's Rights in Practice. SAGE Publications Ltd., 2011.

 

6. Ajánlott irodalom

-        Hidvéginé dr. Adorján Lívia- Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól 2012.

-        „Beteg vagy egészségügy” A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferencia-kiadványa 2012.

-        Dr. Herczog Mária (szerk.) Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület. Budapest 2009.

-        Juhász Gábor - Tausz Katalin: Szociális jog. Budapest 2012. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/16023/file/SZOCIALIS_JOG.pdf

-        Coulter Angela-Jo Ellins: Patient-focused interventions. A review of the evidence. Picker Institute Europe, 2006/August

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2018. január

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza