SZV - Interkulturális konfliktusok és kezelésük - AJBKRALT040

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Interkulturális konfliktusok és kezelésük

szabadon választható tantárgy

tárgykód: AJBKRALT040

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2016/17. tanév 1. félév

 

Ideje: hétfő 14.00-15.30 óra; helye: A/6. 31 terem

 

 

 

Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A gyakorlatorientált szabadon választható tárgy célja elsősorban az, hogy a Hallgatók megismerkedhessenek a XXI. század globalizált társadalmait átható kulturális sokszínűséggel, illetve az ezekben eredeztethető konfliktusok okaival, jellemzőivel és sajátosságaival csakúgy, mint a feloldásukat, kezelésüket felvállaló technikákkal és stratégiákkal.

E körben lehetővé válik a nemzetközi kitekintés is, teret biztosítva nem csak az egyes országokban bevált formák megismerésére, de a jó gyakorlatok feltérképezésére is – mindezt sajátos módon, projektpedagógiai eszközök igénybevételével.

A tárgy egyben hozzájárul a Hallgatók interkulturális képességeinek fejlesztéséhez csakúgy, mint a projektfeladatok team-munkában történő megvalósításával számtalan egyéb készség erősödését.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. Általános bevezető. A kultúra fogalma  
 2. A kultúra szintjei
 3. A kultúrák rétegei
 4. Inter- és multikulturalitás. Kulturális sokk
 5. A kultúrák megismerési folyamata
 6. A megismerés akadályai. A kulturális szűrőtől a kulturális identitásig
 7. Kultúra és kommunikáció – kultúraközi kommunikáció
 8. Kulturális különbségek
 9. Kultúrák és konfliktusok
 10. Az interkulturális konfliktusok sajátosságai
 11. Nyitottság és tolerancia a konfliktuskezelésben
 12. A kulturális konfliktusok megelőzése
 13. Konfliktuskezelés – jó gyakorlatok
 14. Projektfeladatok I-V.
 15. A feladatok bemutatása

 

3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt konzultációkon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az órákról három hiányzás engedélyezett. A részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára a projektpedagógiai módszerek felhasználásával történő feladat-megvalósítás mellett rövid írásbeli beszámolóval zárul, melynek keretében a Hallgató a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A számon kért ismeretek köre a konzultáción elhangzottakon alapul. A nyújtott teljesítmény komplex értékelésére (projektfeladat, beszámoló) háromfokozatú (nem felelt meg; megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • a konzultáción elhangzottak
 • Csemáné Váradi E.-Jacsó J. (szerk.): Kultúraérzékeny konfliktusok és kezelésük – technikák és jó gyakorlatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.
 • Wolff S.-Yakinthou C. (ed.): Conflict Resolution: Theories and Practice. Routledge, London/New York, 2011

 

6. Ajánlott irodalom

 • Borbély S.–Biczó G.: Interkulturális kommunikáció. On-line: http://www.etnologia.mta.hu/harmashatarok/anyagok/Borbely_S_rezume.pdf
 • Falkné Bánó K.: Interkulturális útmutató nemzetközi cégek és projektek vezetői és tagjai számára. On-line: http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2005_09.pdf
 • Falkné Bánó K.: Kultúraközi kommunikáció. Püski, Budapest, 2002.
 • Hegyi Sz.-Szabó E.-Szabó M.: Szervezeti, elektronikus és interkultúrális kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.
 • Hofstede G.-Hofstede, G. J.: Kultúrák és szervezetek. VHE, Pécs, 2008.
 • Konczos-Szombathelyi M.: Kommunikáló kultúrák. L’Harmattan, Budapest, 2008.
 • Gaál R.: Az interkulturális kompetencia. "Tessedikkel a XXI. századba" Népfőiskola, Szarvas
 • Chapter 2. Understanding Difference and Discrimination. In: COE: Education Pack “all different - all equal”. 2nd edition. Ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with young people and adults. On-line: http://eycb.coe.int/edupack/07.html

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2016. augusztus

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza