SZV - Retorika 1. - AJBUEALT013

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Retorika 1.

szabadon választható tantárgy

 tárgykód: AJBUEALT013

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

 

Ideje: kedd 16.00-17.30 óra; helye: XIX. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szitás Benedek ügyvéd. c. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a jogi érvelés, illetve a retorika alapvető sajátosságaival és elősegítse a hallgatók ebbéli készségeinek kifejlesztését és gyakorlati alkalmazását.

 

A tantárgy tematikus leírása  

Általános Rész

1. Az egyetemes és magyar retorika történetének vázlata.
2. A szónoklásról általában, a szónoklat célja, tárgya felosztása.
3. Felkészülés a beszédre. – Az anyaggyűjtés.
4. Az anyag elrendezése. – A beszéd bevezetése.
5. A téma kifejtése és az érvelés.
6. A fogalom, az ítélet és a szillogizmus.
7. A bizonyítás és a cáfolat.
8. A meggyőzés és a rábeszélés. 
9. A beszéd befejezése.
10. A helyes és szép stílus.
11. A beszéd megtanulása.
12. Beszédtechnika módszerei
13. A beszéd művészi eszközei. 
14. Beszédhibák és azok kijavítása.
15. A hallgatóság lélektana és a szónok magatartása. (A lámpaláz és a gesztus.)

 

Aláírás feltétele

Jelenlét a foglalkozásokon.

 

Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgy beszámolóval zárul, amelynek keretében a hallgató az általa választott témából tart egy kb. 6 perces, szabadon elmondott beszédet. Az előadást a hallgatókkal közösen elemezzük, kiértékeljük. A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére három fokozatú (nem felel meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

 

Kötelező tananyag

- Adamikné Jászó Anna: Klasszikus magyar retorika. Holnap Kiadó, Bp., 2013.
- Rhetoric by Aristotle by written 350 B.C.E : I. Book
- digitális tananyag: http://classics.mit.edu/Aristotle/rhetoric.html

 

Ajánlott irodalom

- Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika. Osiris Kiadó, Bp., 2004.
- Lysias beszédei. Osiris Kiadó Kiadó, Bp., 2003.
- Aristotelész: Retorika
- Ciceró össze retorika elméleti művei. Kaligramm Kiadó, 2012.
- Anyanyelvi beszédkultúra, Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége Felelős kiadó: Porogi András Igazgató, digitális tananyag: http://www.okm.gov.hu/letolt/retorika/index.htm- Encyclopedia of Rhetoric Edited by Thomas O.Sloane, Oxford University Press Print Publication Date 2001

 

Egyéb tudnivalók: -

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6 épület 127. szoba) zajlik.

 

Miskolc, 2015. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

 

Vissza