Tanulmányi rend iránti kérelem elbírálásának szempontjairól

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 32. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elbírálásának szempontjairól

A HKR 32. §-a szerint „A kar a hallgatónak kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltányolható okból nem tud eleget tenni a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségeinek.”

 

A KHKR 15. §-a szerint: „Kedvezményes tanulmányi rend, illetve egyéni felkészülés kérhető különös méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén. Így különösen: egészségügyi okok, szociális körülmények, párhuzamos képzésben való részvétel-, illetve többlet-tanulmányok vállalása, és a tanulmányok külföldön való folytatása miatt.

 

A kérelem és mellékletei:

 

  1. A kérelmet az „Egyéni tanulmányi és vizsgarend kérelem” elnevezésű nyomtatványon kell előterjeszteni. A nyomtatvány letölthető: http://jogikar.uni-miskolc.hu/hall_nyomtatvany
  2. Az indokolt kérelmet a tanulmányi dékánhelyettesnek kell címezni. Nem elegendő a nyomtatvány beadása, azt megfelelően indokolni kell!
  3. A kérelemmel egyidejűleg (nem utólag) be kell csatolni azokat a mellékleteket, melyek a kérelem alapjául szolgáló tényeket támasztják alá, pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást stb.

 

Ha a kérelem nem tartalmaz indokolást, ill. a kérelemmel együtt nem kerültek becsatolásra a kérelem engedélyezésének alapját igazoló okiratok, a kérelem mint érdemi elbírálásra alkalmatlan elutasításra kerül!

 

A kérelem előterjesztésének határideje:

 

HKR 32. § (2) bekezdése szerint: „A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése iránt a véleményezett kérelmet a hallgatónak a szorgalmi időszak elsőhetének végéig kell benyújtania a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalába.”

A kérelmet tehát az érintett tanszékek vezetői által véleményezve a szorgalmi időszak első hetének végéig kell előterjeszteni a Dékáni Hivatalban.

 

A kérelmező hallgató felelőssége, hogy az általa előterjesztett kérelem előzetes tanszéki véleményezéséről gondoskodjon, nem elegendő a nyomtatványt otthagyni a tanszéki adminisztráción! Indokolt lehet előzetes időpont egyeztetése a tanszékvezetővel, vagy az oktató fogadóórában történő megkeresése!

 

Az a kérelem, ami a szorgalmi időszak első hetének végét követően érkezik meg a Dékáni Hivatalba, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

Ez alól egyetlen kivételt engednek a Szabályzatok: ha a kérelem alapjául szolgáló ok később következik be, erre azonban a kérelemben feltétlenül utalni kell. (HKR 32. § (5) bekezdés és KHKR 15. § (2) bekezdés)

 

A kérelem alapjául szolgáló okok értelmezése:

 

-       Tartós, súlyos betegség: Az a hallgató kérheti, aki igazolt hosszantartó és súlyos betegsége miatt nem tud rendszeresen megjelenni az előadásokon és/vagy gyakorlatokon illetve betegsége akadályozza abban, hogy a vizsgaidőszakban tegye le vizsgáit. Érvényes orvosi igazolást kell csatolni!

 

 

 

-       3 évesnél fiatalabb gyermek nevelése: A kérelem benyújtásának időpontjában a hallgatónak 3 évesnél fiatalabb gyermeke van. Tekintettel arra, hogy a gyermek 3 éves korától rendelkezésre állnak állami finanszírozású intézmények a gyermek elhelyezésére (óvoda), ezért a 3 évnél idősebb gyermek esetén a kérelem nem teljesíthető. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni!

 

-       Terhesség: A terhesség 20. hetétől kezdődően igényelhető kedvezményes tanulmányi és vizsgarend. Kivétel: a veszélyeztetett terhes hallgató, aki bármikor kérelmezheti az egyéni tanulmányi rendet. Orvosi igazolás csatolása szükséges!

 

-       Külföldi ösztöndíj: Az a hallgató kérheti, aki tanulmányaival kapcsolatban ösztöndíjban részesül (pl. Erasmus) abban a félévben, amikor külföldön tanul. Az azt követő félévben kizárólag az elmaradt vizsgák pótlására kérhető egyéni vizsgarend. Igazolás szükséges az elnyert ösztöndíjról, és a külföldi képzés időtartamáról!

 

-       Párhuzamos képzésben való részvétel: Erre tekintettel csak akkor nyújtható be kérelem, amennyiben a jogi karon később kezdte meg tanulmányait a hallgató. Jogviszony igazolás szükséges. Amennyiben óraütközésre hivatkozva kért felmentést óralátogatás alól, csatolni kell mindkét képzés órarendjét!

 

-       Kiemelkedő sporttevékenység: Abban az esetben lehet indokolt, ha a hallgató kiemelkedő sporttevékenységet (pl: nemzeti válogatott tagja, olimpiai csapatban való részvétel, helyi kiemelkedő sportklub sportolója stb.) végez. Sportklub igazolása szükséges!

 

-       Külföldi munkavégzés: Erre tekintettel kizárólag levelező tagozatos hallgató kérhet felmentést, amennyiben a hallgató hivatalosan tudja igazolni a külföldi munkavégzést. Igazolás csatolása szükséges a kérelemmel együtt!

 

-       Szociális alapon: Az a hallgató kérheti, akinek kereső tevékenységből származó jövedelme nincs, és így az utazás, szállás költségeit nem tudja finanszírozni. Igazolás a szociális ellátásról!

 

-       Munkavállalás: A HKR 32. § (1) bekezdése szerint: „A kérelem elbírálása során nem tekinthető méltányolható oknak, ha a nappali tagozatos (teljes idejű képzésben részt vevő) hallgató arra hivatkozik, hogy heti 20 órát meghaladó munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített, és ezen okból nem tud eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek.”

Nappali tagozatos hallgató tehát csak heti 20 órát meg nem haladó munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kérhet indokoltan egyéni tanulmányi rendet, de csak abban az esetben, ha költségtérítéses formában végzi a tanulmányait.

Annak a nappali tagozatos hallgatónak, aki államilag támogatott (állami ösztöndíjas) formában folytatja tanulmányait, munkavégzésre irányuló jogviszonyra hivatkozással nem engedélyezhető egyéni tanulmányi és vizsgarend.  

 

-       Elmaradt tárgyak pótlása: Olyan tárgyak pótlása érdekében, amelyeket a mintatanterv szerint a hallgatónak már teljesítenie kellett volna, kérelem nem nyújtható be. A kedvezményes tanulmányi rend nem a mintatantervhez képest való lemaradás pótlását szolgálja!

Vissza
Vissza