Társadalomtörténet

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Társadalomtörténet c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT132MTL1

Munka- és Társadalombiztosítási szak levelező tagozat

2017/2018-ös tanév első félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév:          8 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

             A Társadalomtörténet című tárgy az egyes korszakok társadalmának történeti alapismereteit kínálja. Figyelemmel kíséri a magyar történelem társadalmi normáinak kialakulását, fejlődését és elemzi azok tartalmát. A tárgynak a társadalmi kultúrát megalapozó szerepet is szánunk. A tantárgy belső rendszerét a hazai történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. Konzultáció: 2017. 09. 23. szombat 9.00.-11.30. A/1 307.

 1. 1.      A félévi tematika és a követelmények ismertetése.
 2. 2.      Történelem- és társadalomelmélet. Mi a társadalomtörténet? A társadalomtörténet histográfiája
 3. 3.      A magyar társadalomtörténet-írás közelmúltja és jelene. Társadalmi rétegződés

2. Konzultáció: 2017. 09. 30. szombat 9.00-11.30. A/1. 307

 1. 4.      Az Ókori európai (görög, római) civilizációk társadalma
 2. 5.      A középkori Európa társadalma
 3. 6.      Polgári átalakulás hatása a társadalomra Európában

2. Konzultáció: 2017. 10. 27. péntek 16.00.-18.30. A/I. 308.

 1. 7.      Magyarország társadalma az Árpád-ház időszakában
 2. 8.      Társadalmi változások Magyarországon 1301-1526
 3. 9.      Társadalmi változások Magyarországon 1526-től a Kiegyezésig és a Dualizmus időszakának társadalma

3. Konzultáció: 2017. 11. 18. szombat 12.30.-14.10. A/1 308.

 1. 10.  Az I. világháború korszakának társadalmi jellemzői; Horthy korszak társadalma
 2. 11.  Magyarország társadalma 1945-1956 között, Társadalmi változások Magyarországon 1956-tól napjainkig
 3. 12.  Félévzárás.

 

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és a kiadott segédanyagokra épül. A konzultációkon való részvétel kötelező és célszerű is, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása. (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

A félévvégi kollokvium írásban, vagy szóban történik az oktató által kijelölt vizsganapokon. A vizsga a konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalomként meghatározott művek alapján kijelölt tételekből lesz.

 

Egységes tételsor

nappali és levelező hallgatók részére

MTB alaszakos hallagtók részére

 

A „Társadalomtörténet” című tantárgyhoz

2017/2018. tanév I. félév

 

 1. Társadalomtörténet kialakulása, irányzatai, iskolái Európában
 2. A magyar társadalomtörténet képviselői, irányzatai
 3. Az ókori európai civilizáció társadalma, különös tekintettel Athénra és Spártára
 4. Az ókori Róma társadalma
 5. Nyugat-Európai társadalmi fejlődés a Germán korszakban
 6. Hűbériség Nyugat-Európai változata
 7. Rendiség Nyugat-Európai változata
 8. A polgári átalakulás időszaka Nyugat-Európában
 9. Diedricks társadalomtörténeti korszakolása
 10. Társadalmi viszonyok a magyar királyság első századaiban
 11. A rendi társadalom és a köznemesség kialakulása Magyarországon
 12. A nem szabadok és a jobbágyság a középkori magyar társadalomban
 13. A bevándorolt népek társadalma a középkori Magyarországon
 14. A városi polgárság a 12-14. századi Magyarországon
 15. Nemesség és polgárság Magyarországon 1526 és 1847 között
 16. Parasztság a Mohács utáni Magyarországon
 17. Magyarország betagolása a birodalom közösségébe 1850-1867
 18. A társadalmi struktúra átalakulása a 19-20. század fordulóján
 19. A Horthy korszak társadalma
 20. A magyar társadalom 1945 és 1948 között
 21. Társadalmi változások Magyarországon 1949-1956 között
 22. A magyar társadalom 1957-1989 között
 23. A rendszerváltozás és társadalmi hatásai

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Diedericks - Lindbald - Noordam - Quispel - Vries: Nyugat-európai gazdasági- és társadalomtörténet. Osiris, Bp. 1995. 17-21.

2)      Gyámi Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig Osiris, Bp., 2001.

3)      Bódy Zsombor – Ö.Kovács József (szerk.) Bevezetés a társadalomtörténetbe Osiris, Bp., 2003.

4)      Ránki György: Mozgásterek és kényszerpályák. Válogatott tanulmányok Bp., 1983.

 1. 5.      Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Vári, András: Herren und Landwirte. Ungarische Aristokraten und Agrarier auf dem Weg in die Moderne 1821–1910. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2009
 2. Magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény) (szerk: Mezey Barna) Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 3. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris, Bp., 2000. (44-68; 166-188, 212-239, 269-314.oldalak)

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr.Petrasovszky Anna            A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogpetra@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. augusztus 30.                                                          Jogtörténeti Tanszék

 

Vissza