Társadalomtörténet

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Társadalomtörténet c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT132MTN1

Munka- és Társadalombiztosítási szak nappali tagozat

2015/2016-ös tanév első félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév:          2 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

             A Társadalomtörténet című tárgy az egyes korszakok társadalmának történeti alapismereteit kínálja. Figyelemmel kíséri a magyar történelem társadalmi normáinak kialakulását, fejlődését és elemzi azok tartalmát. A tárgynak a társadalmi kultúrát megalapozó szerepet is szánunk. A tantárgy belső rendszerét a hazai történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. szeptember 9.

 1. 1.      A félévi tematika és a követelmények ismertetése.

2. szeptember 16.

 1. 2.      Történelem- és társadalomelmélet. Mi a társadalomtörténet? A társadalomtörténet histográfiája
 2. 3.      A magyar társadalomtörténet-írás közelmúltja és jelene. Társadalmi rétegződés

3. szeptember 30.

 1. 4.       Az ázsiai és a keleti civilizációk társadalma

4. október 07.

 1. 5.      A középkori Európa társadalma
 2. 6.      Polgári átalakulás hatása a társadalomra Európában

5. október 14.

 1. 7.      Magyarország társadalma az Árpád-ház időszakában

6. október 28.

 1. 8.      Társadalmi változások Magyarországon 1301-1526

7. november 04.

 1. 9.      Társadalmi változások Magyarországon 1526-től a Kiegyezésig

8. november 11.

 1. 10.  A Dualizmus időszakának társadalma

 

 

9. november 18.

 1. 11.  Az I. világháború korszakának társadalmi jellemzői

10. november 25.

 1. 12.  Horthy korszak társadalma

11. december 02.

 1. 13.  Magyarország társadalma 1945-1956 között

12. december 09

 1. 14.  Társadalmi változások Magyarországon 1956-tól napjainkig
 2. 15.  Félévzárás.

 

3.    Félévközi számonkérés módja. (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása az előadásokra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

Az előadásokon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása. (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

A félévvégi kollokvium írásban, vagy szóban történik az oktató által kijelölt vizsganapokon. A vizsga az előadások anyaga, valamint a kötelező szakirodalomként meghatározott művek alapján kijelölt tételekből lesz.

 

Egységes tételsor

nappali és levelező hallgatók részére

MTB alaszakos hallagtók részére

A „Társadalomtörténet” című tantárgyhoz

2014/2015. tanév I. félév

 

 1. Társadalomtörténet kialakulása, irányzatai, iskolái Európában
 2. A magyar társadalomtörténet képviselői, irányzatai
 3. Az ázsiai civilizáció társadalma
 4. Az ókori európai civilizáció társadalma, különös tekintettel Athénra és Spártára
 5. Nyugat-Európai társadalmi fejlődés a Germán korszakban
 6. Hűbériség Nyugat-Európai változata
 7. Rendiség Nyugat-Európai változata
 8. A polgári átalakulás időszaka Nyugat-Európában
 9. Diedricks társadalomtörténeti korszakolása
 10. Társadalmi viszonyok a magyar királyság első századaiban
 11. A rendi társadalom és a köznemesség kialakulása Magyarországon
 12. A nem szabadok és a jobbágyság a középkori magyar társadalomban
 13. A bevándorolt népek társadalma a középkori Magyarországon
 14. A városi polgárság a 12-14. századi Magyarországon
 15. Nemesség és polgárság Magyarországon 1526 és 1847 között
 16. Parasztság a Mohács utáni Magyarországon
 17. Magyarország betagolása a birodalom közösségébe 1850-1867
 18. A társadalmi struktúra átalakulása a 19-20. század fordulóján
 19. A Horthy korszak társadalma
 20. A magyar társadalom 1945 és 1948 között
 21. Társadalmi változások Magyarországon 1949-1956 között
 22. A magyar társadalom 1957-1989 között
 23. A rendszerváltozás és társadalmi hatásai

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Diedericks - Lindbald - Noordam - Quispel - Vries: Nyugat-európai gazdasági- és társadalomtörténet. Osiris, Bp. 1995. 17-21.

2)      Gyámi Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig Osiris, Bp., 2001.

3)      Bódy Zsombor – Ö.Kovács József (szerk.) Bevezetés a társadalomtörténetbe Osiris, Bp., 2003.

4)      Ránki György: Mozgásterek és kényszerpályák. Válogatott tanulmányok Bp., 1983.

 1. 5.      Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

6.    Ajánlott irodalom

 1. Vári, András: Herren und Landwirte. Ungarische Aristokraten und Agrarier auf dem Weg in die Moderne 1821–1910. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2009
 2. Magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény) (szerk: Mezey Barna) Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 3. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris, Bp., 2000. (44-68; 166-188, 212-239, 269-314.oldalak)

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr.Petrasovszky Anna A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogpetra@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015.szeptember 02..

Jogtörténeti Tanszék

Vissza