Társasági jogi alapismeretek (levelező tagozat, II. félév)

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK c. tantárgyból
tárgykód: AJKER131MTL2
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. levelező tagozat
2015/2016. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi docens, Ujváriné dr. Antal Edit c. egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek, AJPJT131MTL1
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4

1. A tantárgy feladata és célja
A képzés a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítását célozza. A társasági anyagi jog keretein belül, a valamennyi társasági formára irányadó általános szabályok alapozzák meg az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó különös szabályokat. Ennek megfelelően e tárgy keretében a hallgatók először megismerik a gazdasági társaságok funkcióit, az egyes társasági formákat, a társaságok alapításának szabályait, társaságok működésére vonatkozó normákat, a tisztségviselőkre, képviseletre vonatkozó joganyagot, a társaságok törvényes működésének biztosítékait, a társaságok megszűnésének, átalakulásának közös szabályait. Ezt követően ismerkednek meg az egyes társasági formákkal, a betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság főbb szabályaival.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. 04. 08. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 309. – Dr. Harsányi Gyöngyi – 4 óra

1. A társasági jog intézménytörténete. Alapelvek. A társaság keletkezése. A létesítő okirat tartalma, érvényessége, módosítása. Előtársaság.
2. A gazdasági társaság legfőbb szerve.
3. Vezető tisztségviselők. A társaság képviselete.
4. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. (FB és a könyvvizsgáló)
5. Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.


2016. 04. 16. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 307. – Dr. Harsányi Gyöngyi – 4 óra

6. Tagkizárás.
7. Kisebbségi jogok védelme.
8. Közkereseti társaság, betéti társaság
9. Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész
10. Kft. szervezete, tag jogai kötelezettségei


2016. 04. 22. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 309. – Ujváriné dr. Antal Edit – 4 óra

11. Zrt. alapítása
12. Nyrt. alapítása
13. Rt. szervezete
14. Részvényes jogai
15. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem.

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.
Aki az előadásról egynél több alkalommal hiányzott, az előadások teljes anyagából az utolsó előadáson az aláírás megszerzésének érdekében, írásban beszámolni köteles.
Sikertelenség, vagy hiányzás esetén pótlásra a vizsgaidőszak első három hetében, a tanszék által megjelölt időpontban, írásban van lehetőség.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei
A vizsga írásban történik, 60 perc alatt teljesítendő teszt formájában. A minősítés öt fokozatú érdemjeggyel történik. Az elérhető pont 60 %-ának teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.
A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.
A vizsgák során a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

5. Kötelező tananyag
Társasági jogi jegyzet írás alatt.

6. Ajánlott irodalom
-

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 5.
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza