Társasági jogi alapismeretek (nappali tagozat, II. félév)

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK c. tantárgyból
tárgykód: AJKER131MTN2
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. nappali tagozat
2015/2016. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek, AJPJT131MTN1
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4

1. A tantárgy feladata és célja
A képzés a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítását célozza. A társasági anyagi jog keretein belül, a valamennyi társasági formára irányadó általános szabályok alapozzák meg az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó különös szabályokat. Ennek megfelelően e tárgy keretében a hallgatók először megismerik a gazdasági társaságok funkcióit, az egyes társasági formákat, a társaságok alapításának szabályait, társaságok működésére vonatkozó normákat, a tisztségviselőkre, képviseletre vonatkozó joganyagot, a társaságok törvényes működésének biztosítékait, a társaságok megszűnésének, átalakulásának közös szabályait. Ezt követően ismerkednek meg az egyes társasági formákkal, a betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság főbb szabályaival.

2. A tantárgy tematikus leírása

Előadások ideje, helye: Kedd 8-10-ig – A/1. 222.

2016. II. 09.
A társasági jog forrásai. Alapelvek. A társaság keletkezése. A létesítő okirat tartalma.

2016. II. 16.
Előtársaság. Cégbejegyzési eljárás. Közzététel.

2016. II. 23.
A gazdasági társaság szervezete
Vezető tisztségviselők. A társaság képviselete.

2016. III. 01.
A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. (FB és a könyvvizsgáló)

2016. III. 08.
Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.
Tagkizárás.
Kisebbségi jogok védelme.

2016. III. 15. Tanítási szünet

2016. III. 22.
Kkt., Bt.

2016. III. 29. – Dékáni szünet

2016. IV. 05.
Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész
Kft. szervezete

2016. IV. 12.
Zrt. alapítása, részvény

2016. IV. 19.
A részvényesi jogok rendszere

2016. IV. 26.
Rt szervezete

2016. V. 3.
Gazdasági társaságok megszűnése

2015. V. 10.
Beszámoló, elővizsga


3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.
Aki az előadásról kettőnél több alkalommal hiányzott, az előadások teljes anyagából az utolsó előadáson az aláírás megszerzésének érdekében, írásban beszámolni köteles.
Sikertelenség, vagy hiányzás esetén pótlásra a vizsgaidőszak első három hetében, a tanszék által megjelölt időpontban, írásban van lehetőség.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei
A vizsga feltéteke az aláírás.
A vizsga írásban történik, 60 perc alatt teljesítendő teszt formájában. A minősítés öt fokozatú érdemjeggyel történik. Az elérhető pont 60 %-ának teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.
A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

 

5. Kötelező tananyag
1. Társasági jog egyetemi tankönyv előkészületben
2. Sárközy Tamás: Szervezetek statusjoga az új Ptk-ban. HVG-ORAC Kiadó, Bp. 2013.

6. Ajánlott irodalom
1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
2. Harsányi Gyöngyi: Az üzletrész átruházás egyes kérdései In: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései (Szerk.: Erik Stenpien-Miskolczi Bodnár Péter) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Patrocinium Kiadó Budapest, 2015. 152-163.p.
3. HARSÁNYI Gyöngyi: A saját részvény szabályozásának változásai In: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből (szerk.:Miskolczi-Bodnár Péter és Grad-Gyenge Anikó) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Patrocinium Kiadó Budapest, 2014.
4. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 4.

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Vissza