A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Társadalombiztosítás nemzetközi kérdései c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU145MTL3

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkajog I (AJAMU138MTL3)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkaügyi kapcsolatok alanyai, akik a munkaügyi érdekegyeztető tárgyalásokon szerepelnek és országos, valamint területi általános és ágazati/szakmai kollektív szerződéseket kötnek a munkáltató szövetségek, valamint a szakszervezetek vállalati szinten a szövetségek helyett pedig a munkáltató. Ezen kívül az üzemi alkotmányjog esetében a munkaügyi kapcsolatok szereplői az üzemi vezetés, valamint az üzemi tanács.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

 

2016.10.22. (szombat)

12:20-15:40

A/1 308

(4 óra)

Bevezetés a társadalombiztosításba

A társadalombiztosítás alapjai

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrejötte, felépítése, működése, normái. Az ILO szociális normái

Az ILO 102-sz. egyezménye

Bevezetés a nemzetközi jogba

  1. Az ENSZ egyezménye a szociális jogokról

     Dr. Mélypataki Gábor

2016.11.04.

(péntek)

12:20-14:00

A/1 308

(2 óra)

Az Európai Szociális Charta

Az Európai Unió szociális jogának fejlődése

 

Dr. Jakab Nóra

2016.11.05.

(szombat)

8:30 -  11:50

A1/13    

(4 óra)

A társadalombiztosítás koordinációja

 

Dr. Jakab Nóra

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

Kötelező irodalom:

-          Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016 – megjelenés alatt

-          Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás, Penta Unió, Budapest, 2016

Ajánlott irodalom:

- Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai Szociális Jog, Osiris Kiadó, Bp. 2000.

- Sziklai István (Szerk): Az Európai Unió szociális politikái, ELTE TÁTK, 2014, http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/doc_download/2326-sziklai-istvan-az-europai-unio-szocialis-politikai.

- Az Európai Unió szociális dimenziója Szerk.: Gyulavári Tamás Szociális és Családügyi Minisztérium Budapest, 2004

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza