TDK 2008

Miskolci Egyetem Állam –és Jogtudományi Kar

2008. évi TDK helyezettjei

 

Szekció

Helye-zés

Szerző

Cím

Konzulens

I. Agrár - és Környezetjog

1.

Kaziáner Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam

Az Energiajog újdonságai – különös tekintettel a földgázszektorra

Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Kolaj László, ÁJK-CTI, IV. évfolyam

Az EMVA gyakorlatorientált megközelítése                

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

2.

Szentiványi Veronika, ÁJK-CTI, V. évfolyam

Az állatvédelem - A környezetjog és a büntetőjog határán

Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

3.

Koós Márk György, ÁJK-CTI III. évfolyam és

 

Az illegális terepmotorozás elleni fellépés komplex eszközrendszere       

Dr. Csák Csilla, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

3.

Pásztor Krisztina, ÁJK-CTI, V. évfolyam

Az ügyész szerepe az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, különös tekintettel az ún. „lakásmaffia – jellegű” cselekményekre

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

II. Alkotmányjog

 

1.

Kazuska Melinda, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam

Reformtörekvések választási rendszerünk kapcsán, különös tekintettel az arányosság kérdésére

dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd

2.

Lovassy Ádám, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam

A pszichiátriai betegek jogállásának szabályozása és jogaik korlátozása a hatályos magyar jogban

Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Stipta Zsuzsa, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam

A környezethez való jog, mint az alapjogok korlátozhatóságának indoka

 

Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

3.

Nyirfa Gábor, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam

Népszavazás a gyakorlatban – A népszavazás és a nemzetközi szerződések kapcsolata

dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd

3.

Tátrai Zsuzsa Erika, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam

Tiltott népszavazási tárgykörök különös tekintettel hazánk nemzetközi szerződéses kötelezettségeire

dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd

III. Büntetőjog

 

1.

Kárpáti Orsolya, ÁJK-BTI, V. évfolyam

Az ittasság büntetőjogi megítélése az osztrák és a magyar jogban

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi adjunktus

2.

Illés Ivett, ÁJK-BTI, V. évfolyam

A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben alkalmazható elterelési lehetőségek gyakorlati megvalósulása, különös tekintettel a speciális magatartási szabályokra

Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

3.

Pósa Edina, ÁJK-BTI, III. évfolyam

A gyűlöletbeszéd büntetőjogi megítélése különös tekintettel az alkotmánybírósági határozatokra

Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

 

 

 

OTDK-ra  javasolt különdíjas

Lövei Katalin, ÁJK-BTI, III. évfolyam

 

A közvetítői eljárás tapasztalatai a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőügyekben

Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

IV. Büntető eljárásjog

1.

 Pető Linda, ÁJK-BTI, V. évfolyam

 

 

A női fogvatartottak helyzete a büntetés-végrehajtási intézetben

Dr. Lőrincz József, PhD, egyetemi docens

V. Európai jog

 

1.

Jacsó Andrea, ÁJK-ENI, IV. évfolyam

Az Európai Unió és az emberi jogok védelme

dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd

2.

Gombár Ádám, ÁJK-ENI, V. évfolyam

Az Európai Közösség regionális politikája                Konzulens:

Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus

OTDK-ra javasolt.

Csordás Tamás, ÁJK-ENI, III. évfolyam

 

Az Európai Területi Együttműködés, különös tekintettel a határ menti együttműködésekre                 Konzulens

dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd

VI. Jogtörténet. Római Jog

 

1.

Galuska Marianna, ÁJK-JJI, V. évfolyam

Az inkvizíció története                Konzulens:

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, egyetemi docens

VII. Kereskedelmi jog

 

1.

Simon Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam

 

A vállalatfelvásárlás magyar szabályai és aktuális problémái a tőkepiaci törvény tükrében

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus

2.

Szikszai Anita, ÁJK-CTI, V. évfolyam          

A vezető tisztségviselő tevékenységéért való felelősség harmadik személyekkel szemben

Dr. Barta Judit, PhD, egyetemi docens

2.

Kántor Judit, ÁJK-CTI, V. évfolyam

A lízing szabályozása és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az ingatlanlízingre

dr. Kovács István, egyetemi adjunktus

3.

Hencz Adrienn, ÁJK-CTI, V. évfolyam      

A befektetési alapok, mint a magyar tőkepiac jelentős szereplői

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus

3.

Petrovai Réka, ÁJK-CTI, V. évfolyam

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szembeni fellépés európai és magyar szabályozása

Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus

VII. Közigazgatási jog

 

1.

Ráczkevy Ildikó, V. évfolyam

Az európai közigazgatás centruma: az Európai Bizottság   

dr. Csáki Gyula Balázs, egyetemi adjunktus

2.

Molnár Erzsébet, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam

Sajátosságok a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban

Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.

Németh Nelli, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam

A gázpiac liberalizációja 

dr. Czékmann Zsolt, egyetemi tanársegéd

VIII. Munkajog és Szociális jog

 

 

1.

Heinemann Csilla, ÁJK-CTI, V. évfolyam

A korhatár és a szolgálati idő változásai az öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapításánál

dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus

 

2.

Schulhof Henriett, ÁJK-CTI, V.évfolyam             

A vállalati szociális felelősség értelmezése munkajogi aspektusból

dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus

2.

Louit - Szőke Anna Zsuzsanna, ÁJK-  CTI, V. évfolyam

Határokon átnyúló szociális ellátások

dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus

3.

Papp Ágnes, ÁJK-CTI, IV. évfolyam

Mediáció a munkajog területén

 

dr. dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd

 

Különdíj

Lipták Katalin, ÁJK-CTI, III. évfolyam

A foglalkoztatás-politika összehasonlító elemzése Magyarország és az Európai Unió néhány tagországának esetében

dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd

IX. Nemzetközi jog

1.

Pápai Anita, ÁJK-ENI, IV. évfolyam

Válságkezelés a ruandai népirtást követően, különös tekintettel az ICTR és a gacaca eljárások működésére

dr. Kirs Eszter, egyetemi tanársegéd

 

2.

Szabó Szandra Kinga, ÁJK-ENI, III. évfolyam

A kettős állampolgárság előnyei és hátrányai a XXI. században

dr. Raisz Anikó, egyetemi tanársegéd

X. Nemzetközi Magánjog

1.

Pap Laura, ÁJK-ENI, V. évfolyam

 

Az alapvető szerződésszegés szabályai a Bécsi Vételi Egyezményben, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

dr. Palásti Gábor, egyetemi adjunktus

XI. Pénzügyi Jog

 

1.

Kovács Kitti, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam

 

Nagyító alatt – a vagyongyarapodási vizsgálatok elméleti és gyakorlati aspektusai

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

XII. Polgári eljárásjog

 

1.

Rajzó Ibolya, ÁJK-ENI, V. évfolyam

A hagyatéki eljárás gyakorlati megközelítésben

 

Dr. Wopera Zsuzsa, PhD intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Kopasz Gábor Sándor, ÁJK-ENI, IV. évfolyam 

 

Jogcímhez kötöttség vagy kereseti kérelemhez kötöttség érvényesül-e a polgári perekben

dr. Nagy Adrienn, egyetemi tanársegéd

XIII. Polgári jog

 

1.

Török Stella, ÁJK-CTI, IV. évfolyam   

A kiskorú gyermek tartására vonatkozó szabályok, illetve megvalósulásuk Magyarországon

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens

2.

Asztalos Zsuzsanna ÁJK-CTI, V. évfolyam   

Az utas jogai különös tekintettel a német szabályozásra

Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

 

          

 

      

 

 

 

 

Vissza