TDK 2013

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2013.évi helyezettjei

Szekció

Helyezettek, különdíjasok, legjobb opponensek

Dolgozatcímek

Konzulensek

Agrárjogi

1. Poór Ildikó

A dohányágazat múltja, jelene és (jövője?) – azaz az uniós és hazai szabályozás valamint a gyakorlati kérdések

Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens

 

2. Tóth Attila

A független átviteli-rendszerirányítóra vonatkozó jogi szabályozás, különös tekintettel az energiahatékonyságra.

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

különdíjas: Kiss Márton

A földtörvény koncepció összevetése hatályos törvényünkkel különös tekintettel a termőföld tulajdonszerzésre, átruházásnak lehetőségeire, korlátaira, a spekulációs földszerzések elleni fellépésre

 

Dr. Csák Csilla Gabriella, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

legjobb opponens: Kocsis Bianka

Alkotmányjogi

1. Horváth Viktória

Hajléktalan alapjogok

 

Prof. Dr. Bragyova András, egyetemi tanár

2.Sereg Péter

Miskolci Evangélikus Jogakadémia, avagy „a mindenható Isten tiszteletének temploma, az igaz tudományok universitása és a hazaszeretet bevehetetlen vára […]”

Prof. Dr. Stipta István, intézetigazgató, egyetemi tanár

3.Aranyosi Gergő

Akadályok és elhárítások – Látássérültek privacy-je és a jogrendszer

 

Prof. Dr. Majtényi László, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

különdíjas: Mihály Gabriella

Az alkotmánymódosítás, mint az országos népszavazás egyik tiltott tárgyköre

Dr. Hallók Tamás, PhD, adjunktus

legjobb opponens: Kiss Lilla Nóra

Büntetőjogi

1. Urbán Barbara

„Színlelni szeretett szülőt” – avagy az idősek sérelmére elkövetett cselekményekről

Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

2. Balogh Alexandra Lilla

A nők által a férfiak sérelmére elkövetett szexuális erőszak szabályozástörténete és gyakorlati vonatkozásai

dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

3. Földes Stéphane

A kétszeres értékelés tilalmáról a büntetőjogban

 

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

különdíjas: Pogány Márton

A kóros elmeállapot büntetőjogi vonatkozásai és megítélése.

dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

legjobb opponens: Krajnyák Rita

Büntető eljárásjogi

1.Dornfeld László

A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései

Dr. Róth Erika, dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2. Szántó Krisztina

Az orvosszakértői bizonyítás nehézségei az orvosi foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetések esetén

Dr. Jánosi Andrea, PhD, tanársegéd

 

3. Guzi Zsuzsanna

Elektronikus felügyelet, mint a végrehajtandó szabadságvesztés letöltésének alternatív módja

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

különdíjas: Majoros Tünde

Ha a pszichológus rajzolna fantomképet – profilalkotás a büntetőeljárásban

Dr. Róth Erika, dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

legjobb opponens: Gál Krisztina


Európai Jogi és Nemzetközi Jogi

1. Seres Eszter

Hajókról származó tengeri olajszennyezések

Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus

2.  Béres Nóra

A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok sérelmének egyensúlya az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában

Dr. Kirs Eszter PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

különdíjas: Kiss Lilla Nóra

Közös európai adásvételi jog?

Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi docens

legjobb opponens: Guzi Zsuzsanna

Kereskedelmi Jogi

1. Molnár Barbara

A vezető tisztségviselő felelősségének gyakorlati problémái a felszámolási eljárásban

Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi adjunktus

2. Irmes Ágnes

A lízingszerződés szabályozása és gyakorlati kérdései

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

dr. Fazekas Zoltán József ügyvéd

különdíjas: Miholecz Péter

A tag halálával felmerülő jogkérdések a gazdasági társaságok vonatkozásában

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

legjobb opponens: Galvács Borbála

 

 

Környezetjog

1. Csibi Andrea

Az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt költségmegtérülés elvének magyarországi végrehajtása, különös tekintettel a mezőgazdasági vízszolgáltatások körébe tartozó öntözésre, avagy a víz valódi értéke

Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens

2. Horváth Csaba Gábor

Hulladékgazdálkodási törvény változásainak hatása egy Magyarországon jelenlévő multinacionális vállalat bővülési lehetőségeire

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

3. Nagy Nikoletta Tímea

Az új hulladékgazdálkodási törvény

 

Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens

különdíjas: Kiss Dániel

A hatályos magyar hulladékgazdálkodási törvény főbb újításainak kritikai elemzése

Dr. Csák Csilla Gabriella, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

legjobb opponens: Bogdán Laura

Munkajogi és Szociális jogi

1. Simon Eszter

A nők és a gyermekes munkavállalók esélye a munkaerőpiacon és az őket megillető szociális ellátások

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

2. Máté Dávid Adrián

A pályakezdő munkavállaló esélyei - itthon vagy külföldön?

dr. Mélypataki Gábor, egyetemi tanársegéd

 

különdíjas: Szabó Enikő

A közfoglalkoztatás bemutatása, különös tekintettel Nyíregyháza vonatkozásában

Dr. Gecse Istvánné dr. egyetemi adjunktus, címzetes törvényszéki bíró

legjobb opponens: Guzi Zsuzsanna

Pénzügyi jogi

1. Kriston Vivien

A devizahitelezés

Dr. Varga Zoltán, PhD, adjunktus

2. Murányi Klaudia

Tőke, kockázat, likviditás – avagy a hitelintézetek prudens működése

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

3. Veres János Jenő

A kockázatkezelés új megközelítése az offshore cégek és kapcsolt vállalkozások esetében

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

különdíjas: Szántó Ivett

Devizahitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

 

tanszéki különdíj: Dombi Mariann

Egészségünk: a legdrágább kincsünk? - Az egészségügy finanszírozása

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

tanszéki különdíj: Koronczai Edina

Magyarország és az Európai Unió az adóharmonizáció tükrében, különös tekintettel a banki különadóra és a tranzakciós illetékre

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

legjobb opponens: Németh Nóra

Polgári jogi

1. Szántó Krisztina

Felelősség a veszélyes állatok általi károkozásért

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

2. Kriston Edit

Adós fizess?! – avagy a devizahitel-szerződések érvénytelensége a polgári jog szemszögéből

Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens

3.Szekeres Bernadett

A szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei, különös tekintettel az eredeti állapot helyreállítására

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, tanársegéd

 

különdíjas: Fogarasi Eszter

Az előszerződés többet jelent tárgyalási kizárólagosságnál - avagy a jogintézmény vizsgálata jogi relevanciája tekintetében

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

legjobb opponens: Tarr Ágnes

 

 

 

Vissza