TDK 2015

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2015.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezetjogi

1.

Orosz Flóra

Szociális farm, 

Kiút a hátrányos helyzetből

 

 

Dr. Csák Csilla, dr. habil., intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

1.

Bukodi Blanka Eszter

A bor, mint szellemi alkotás, különös tekintettel a Tokaji szabályozására

 

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

2.

Vártás József

 

A helyi önkormányzati termőföldvagyonnal való gazdálkodás és hasznosításának irányai

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

3.

Sipos Ildikó

 

A fiatal gazdálkodókra vonatkozó piaci és vidékfejlesztési támogatások összehasonlító elemzése

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: László Vivien

 

Alkotmányjogi

Közigazgatási jogi,

Európai jogi, Információs jogi

 

1.

Takács Nikolett

 

Menekültügy, különös tekintettel a non-refoulement elv érvényesülésére

 

 

dr. Marinkás György, tanársegéd

 

 

2.

 

Orosz Emese

 

 

A rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök vizsgálata a gyakorlat tükrében

 

 

Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Mirczik Ádám

A szükségesség és arányosság érvényesülése a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók alapvető jogainak korlátozása során, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogra és a tisztességes eljáráshoz való jogra

 

dr. Pap Gábor, egyetemi adjunktus

 

 

legjobb opponens: Vass Csobán

 

Büntetőjogi

Kriminológiai

1.

Páhi Barbara

A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai

 

 

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

 

 

2.

Kerékgyártó Annamária

A parancsnokok, elöljárók speciális büntetőjogi felelőssége 

 

 

Dr. Sántha Ferenc

PhD, egyetemi docens

 

2.

Hajdu Eszter Júlia

A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések

 

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

 

3.

Kovács Anna Kornélia

 

 

A pénzmosás elleni fellépés legújabb tendenciái az Európai Unióban - a negyedik pénzmosási irányelv hatásai a magyar büntetőjogra

 

 

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

különdíj

 

Csizmár Réka

 

A három csapás múltja, jelene; és jövője?

 

 

 

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

 

 

különdíj

 

Kállai Klaudia

 

A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók elmélete és gyakorlata

 

Dr. Sántha Ferenc

PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Gregor Hanna

 

Büntető eljárásjogi

1.

Menyhért Enikő

 

Az elítéltek reintegrációja

 

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

2.

Fekete Judit

 

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás? Avagy a 14. életévét be nem töltött sértett tanú helyzete a büntetőeljárásban

 

 

Dr. Róth Erika

dr. habil, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Jámbor Bianka

 

 

Jogelmélet, Jogtörténet Római jog

1.

Sereg Péter

 

 

A Magyar Királyi Curia szervezeti átalakítása a dualizmus korszakában

 

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Ivancsó Balázs Zoltán

A Catilina-féle összeesküvés

Konzulens:

 

Dr. Sáry Pál

dr. habil, intézetigazgató,

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

2.

Budai Katalin

 

Diszkrimináció a törvények és az áldozatok szemén keresztül

 

 

Dr. Vinnai Edina, PhD, intézeti tanszékvezető adjunktus

3.

Fügedi Anna

 

Az elmebetegség, az elmezavar és az öntudatlan állapot büntetőjogi szabályzása a dualista kori Magyarországon

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Orosz Emese

 

Kereskedelmi Jogi

1.

Braun Péter

 

A korlátozott tagi felelősséggel való visszaélés, különös tekintettel a bírói gyakorlatra és annak hatásaira

 

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

2.

megosztott

Incze Márton

A vállalkozásrész fejlődése a magyar és az uniós jogban

 

Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi docens

 

 

2.

megosztott

 

(A díjat felajánlotta: dr. Fazakas Zoltán ügyvéd)

Varga László Bánk

 

Az üzleti titok védelme a magánjogban és a versenyjogban

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

3.

Čertický Mário

 

A sérelemdíj tapasztalatai és kezelése a felelősségbiztosítás területén

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

A Hallgatói Önkor-mányzat

különdíja

Jámbor Bianka

Fogyasztói tudatosság a hazai és európai fogyasztóvédelem tükrében

 

 

Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi docens

 

a Kiss-Kondás Gusztáv Végrehaj-tói Iroda és Újvárinédr. Antal Edit egyéni ügyvéd különdíja

Pásztor Petra Judit

A választottbíróság szerepe a társasági jogvitákban

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Ercsey Pál

 

Munkajogi és Szociális jogi

1.

László Vivien

 

A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élők helyzete a munka világában

 

Dr. Rácz Zoltán,

PhD, egyetemi docens

2.

Farkas Viktor

 

 

A nappali tagozatos hallgatók munkavállalási lehetőségei

 

 

 

dr. Mélypataki Gábor, tanársegéd

 

 

legjobb opponens: Bukodi Blanka Eszter

 

Pénzügyi jogi

1.

Fedák Judit

 

A nyugdíjrendszer finanszírozása

 

 

Dr. Varga Zoltán

PhD, egyetemi docens

 

2.

 

Osztrogonáczné Bernáth Dóra

 

 

Családtámogatások pénzügyi rendszere

 

 

Dr. Varga Zoltán

PhD, egyetemi docens

 

3.

Pók Mercédesz

Vállalkozások adóoptimalizálási lehetőségeinek vizsgálata, elemzése és értékelése

 

Dr. Erdős Éva,

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Jámbor Bianka

 

 

 

 

 

Polgári jogi

1.

Halász Csenge

Jóerkölcsbe ütköző szerződések az elméletben és a gyakorlatban

 

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

2.

Fogarasi Eszter

 

Az általános szerződési feltételek egyes kérdései

 

 

Dr. Leszkoven László

PhD, egyetemi docens

 

 

 

3.

 

Czető Bettina

A házassági vagyonjogi szerződés, mint esetleges fedezetelvonó szerződés

 

 

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

 

 

3.

Fekete Zsanett

Harmadik személyek védelme a házassági vagyonjogi szerződésben

 

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Novotni Alapít-vány Külön-díja

Banu Balázs

 

Az átigazolás, mint speciális adás-vételi szerződés a labdarúgásban

 

dr. Tóth Gergő József, tanársegéd

Novotni Alapít-vány Külön-díja

Budai Barbara

 

Az öröklési szerződés a régi és az új Ptk.-ban

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyéni ügyvéd különdíja

Kiss Andrea

 

Az örökségről való lemondás és visszautasítás az új Polgári Törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében

 

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

 

Dr. Leszkoven László egyéni ügyvéd különdíja

Koós Donát

A jóhiszeműség elvének érvényesülése a polgári jogi jogviszonyokban

 

dr. Tóth Gergő József, tanársegéd

 

legjobb opponens: Páhi Barbara

           
Vissza