Levelező - Ügyészségi szervezet és igazgatás - AJBUE132IÜ2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Ügyészségi szervezet és igazgatás c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE132IÜ2

igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:   Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti

                                                           Tanszék

Tantárgy oktatója:    Prof.Dr. Róth Erika egyetemi tanár ésDr. Panyi Béla főügyész helyettes, Dr. Széll Gabriella főosztályvezető ügyész (óraadó oktatók)

Előtanulmányi kötelezettség:      A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai (AJJOT138IÜ1)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy a szakmai törzsanyag része. A tematika átfogja az ügyészi szervezet felépítésére, igazgatására, az egyes szakágakon belüli működésre vonatkozó szabályokat. A feldolgozott témakörök a szakági tevékenységeket - a büntető szakágat, az ügyész közérdekvédelmi tevékenységet -, valamint az ügyészi szervezet felépítésére, igazgatására, az egyes szakágakon belüli működésre vonatkozó szabályokat érintik. A hallgatók megismerik az egyes szakágak iratkezelési tevékenységét, a számítógépes ügyviteli tevékenységet, továbbá az ügyészi szervezet iratkezelését, statisztikai adatszolgáltatását.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2018. április 7. 14.10-17.30; A/1. 320. –  Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész:

Az ügyészségi szervezet tagozódása, hatáskör, illetékesség; alá-fölérendeltségi viszonyok az ügyészi szervezetben. Az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó ismeretek. Az ügyészi szervezet iratkezelési tevékenysége. A statisztikai adatszolgáltatási tevékenység. A TÜK ügyek kezelése, a szervezet titokvédelmi szabályzata

 

2018. április 28. 10.10-12.40; A/1. 220. – Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész:

Az ügyészség működése, különböző szakági tevékenységek I. (a nyomozás törvényessége feletti felügyelet, a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység, az ügyész szerepe a fiatalkorúak elleni eljárásban, a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyelete)

 

2018. május 12. 10.10-12.40; A/1. 220. – Dr. Panyi Béla főügyész helyettes:

Az ügyészség működése, különböző szakági tevékenységek II. (a közérdekvédelmi ügyészi tevékenység).

 

 

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei. Vizsgakövetelmények leírása

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelynek keretében az órán elhangzott és az írásos tananyag ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli vizsga az ügyészségi szervezet, igazgatás és ügyvitel alapkérdéseit fogja át. A kérdések egy része rövidebb, fogalom meghatározást vagy néhány szavas, 1-2 mondatos választ igényel, más részük hosszabb felsorolást kíván meg. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): vonatkozó részek

2017. évi XC. tv. a büntetőeljárásról: vonatkozó részek

A 2016. évi CXXX. tv. a polgári perrendtartásról: vonatkozó részek

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

Az oktatás idején hatályban lévő legfőbb ügyészi utasítások

The Code for Crown Prosecutors. http://www.cps.gov.uk/publications/docs/code_2013_accessible_english.pdf

 

6.    Ajánlott irodalom

Paulovics Anita (szerk.): Alkotmányjog: Bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.

Székely György: Ügyészségi szervezet és igazgatás. Tansegédlet főiskolai hallgatók részérec. anyag, amely az alábbi címen érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbe/ugyszerv_tansegedlet.pdf

Role of the public prosecutor in a democratic society governed by the rule of law. Report

Committee on Legal Affairs and Human Rights

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=10149&Language=en

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): vonatkozó részek

2017. évi XC. tv. a büntetőeljárásról: vonatkozó részek

A 2016. évi CXXX. tv. a polgári perrendtartásról: vonatkozó részek

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

Az oktatás idején hatályban lévő legfőbb ügyészi utasítások

 

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 117. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2018. februá

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza