Nappali - Ügyészségi szervezet és igazgatás - AJBUE132IÜN2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Ügyészségi szervezet és igazgatás c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE132IÜN2

igazságügyi igazgatási alapszak

nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Az előadás ideje: kedd 1214 óra, A/6. 131. terem

Tematika a 2016/2017. tanév 2. félévben

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék:   Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi IntézetiTanszék

Tantárgy oktatója:    Prof. Dr. Róth Erika egyetemi docens, Dr. Panyi Béla főügyész helyettes, Dr. Széll Gabriella főosztályvezető ügyész (óraadó oktatók)

Előtanulmányi kötelezettség:      A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai AJJOT138IÜN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy a szakmai törzsanyag része. A tematika átfogja az ügyészi szervezet felépítésére, igazgatására, az egyes szakágakon belüli működésre vonatkozó szabályokat. A feldolgozott témakörök a szakági tevékenységeket - a büntető szakágat, az ügyész közérdekvédelmi tevékenységet -, valamint az ügyészi szervezet felépítésére, igazgatására, az egyes szakágakon belüli működésre vonatkozó szabályokat érintik. A hallgatók megismerik az egyes szakágak iratkezelési tevékenységét, a számítógépes ügyviteli tevékenységet, továbbá az ügyészi szervezet iratkezelését, statisztikai adatszolgáltatását.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Az ügyészségi szervezet tagozódása, hatáskör, illetékesség; alá-fölérendeltségi viszonyok az ügyészi szervezetben

Az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó ismeretek I.

Az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó ismeretek II.

Az ügyészi szervezet iratkezelési tevékenysége

A statisztikai adatszolgáltatási tevékenység

A TÜK ügyek kezelése, a szervezet titokvédelmi szabályzata

A nyomozás törvényessége feletti felügyelet

A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység

Az ügyész szerepe a fiatalkorúak elleni eljárásban

A büntetés-végrehajtással kapcsolatos ügyészi feladatok

A közérdekvédelmi ügyészi tevékenység

Konzultáció

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei. Vizsgakövetelmények leírása

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelynek keretében az órán elhangzott és az írásos tananyag ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli vizsga az ügyészségi szervezet, igazgatás és ügyvitel alapkérdéseit fogja át. A kérdések egy része rövidebb, fogalom meghatározást vagy néhány szavas, 1-2 mondatos választ igényel, más részük hosszabb felsorolást kíván meg. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): vonatkozó részek

Az 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról: vonatkozó részek

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

A Büntetőeljárásról szóló törvény (1998. évi XIX. tv.) vonatkozó részei

Az oktatás idején hatályban lévő legfőbb ügyészi utasítások

The Code for Crown Prosecutors. http://www.cps.gov.uk/publications/docs/code_2013_accessible_english.pdf

 

6.    Ajánlott irodalom

Paulovics Anita (szerk.): Alkotmányjog: Bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.

dr. Székely György: Ügyészségi szervezet és igazgatás. Tansegédlet főiskolai hallgatók részérec. anyag, amely az alábbi címen érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbe/ugyszerv_tansegedlet.pdf

Role of the public prosecutor in a democratic society governed by the rule of law. Report

Committee on Legal Affairs and Human Rights

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=10149&Language=en

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): vonatkozó részek

Az 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról: vonatkozó részek

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

Az oktatás idején hatályban lévő legfőbb ügyészi utasítások

 

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza