Nappali - Ügyészségi szervezet és igazgatás - AJBUE132IÜN2

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 2. félév; Ügyészségi szervezet és igazgatás; MSc/BSc nappali/levelező

Tantárgy neve:

Ügyészségi szervezet és igazgatás

 

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJBUE132IÜN2

Levelező tagozat: AJBUE132IÜ2

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete,

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof.  Dr. Róth Erika egyetemi tanár és egyes témákhoz meghívott előadóként ügyészek

Javasolt félév: 2T

 

Előfeltétel:

A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai

Nappali tagozat: AJJOT138IÜN1

Levelező tagozat: AJJOT138IÜ1

Óraszám/hét:

Nappali tagozat: 2+0

Levelező tagozat: óraszám/félév: 10+0

Számonkérés módja: kollokvium

 

Kreditpont:

5

Munkarend:

Nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tematika átfogja az ügyészi szervezet felépítésére, igazgatására, az egyes szakágakon belüli működésre vonatkozó szabályokat. A hallgatók megismerik az egyes szakágak iratkezelési tevékenységét, a számítógépes ügyviteli tevékenységet, továbbá az ügyészi szervezet iratkezelését, statisztikai adatszolgáltatását.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T14

képesség: K2, K5, K7

attitűd: A4, A7, A8

autonómia és felelősség: F2, F3, F4

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

Nappali tagozaton

Az előadások ideje: kedd 12.00-14.00 óra; helye: XX. előadó

Február 12.:     Bevezető előadás. A tárgy követelményeinek ismertetése.

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Február 19.:     Az ügyészségi szervezet tagozódása.

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Február 26.:     Hatáskör, illetékesség; alá-fölérendeltségi viszonyok az ügyészi szervezetben. 

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Március 5.:       Az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó ismeretek 1.

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Március 12.:     Az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó ismeretek 2.

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár        

Március 19.:     Az ügyészi szervezet iratkezelési tevékenysége

Előadó: Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész

Március 26. :  A statisztikai adatszolgáltatási tevékenység. A TÜK ügyek kezelése, a szervezet titokvédelmi szabályzata

Előadó: Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész

Április 2.:         A nyomozás törvényessége feletti felügyelet

Előadó: Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész

Április 9.:         A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Április 16.:       Az ügyész szerepe a fiatalkorúak elleni eljárásban

Előadó: Dr. Székely György csoportvezető ügyész

Április 23.:       A büntetés-végrehajtással kapcsolatos ügyészi feladatok

Előadó: Dr. Polányiné dr. Rácz Katalin főügyészségi csoportvezető ügyész

Április 30.:      A közérdekvédelmi ügyészi tevékenység

Előadó: Dr. Panyi Béla főügyész helyettes

Május 7.:          Az ügyészségi szervezetet, igazgatást és a tárgyalt tevékenységi területet érintő egyes iratminták tanulmányozása

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Május 14.:        Konzultáció

Előadó: Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Levelező tagozaton:

2019. március 8. 16.00-18.30; A/1. 220. –  Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész:

Az ügyészségi szervezet tagozódása, hatáskör, illetékesség; alá-fölérendeltségi viszonyok az ügyészi szervezetben. Az ügyészségi szolgálati viszonyra vonatkozó ismeretek. Az ügyészi szervezet iratkezelési tevékenysége. A statisztikai adatszolgáltatási tevékenység. A TÜK ügyek kezelése, a szervezet titokvédelmi szabályzata

2019. március 22. 16.00-18.30; A/1. 220. – Dr. Panyi Béla ny. főügyész helyettes:

Az ügyészség működése, különböző szakági tevékenységek II. (a közérdekvédelmi ügyészi tevékenység).

2019. április 5. 16.00-19.30; A/1. 220. – Dr. Széll Gabriella osztályvezető ügyész:

Az ügyészség működése, különböző szakági tevékenységek I. (a nyomozás törvényessége feletti felügyelet, a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység, az ügyész szerepe a fiatalkorúak elleni eljárásban, a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyelete)

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs félévközi számonkérés

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli vizsga

Az értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

A dolgozat max. 50 pont. Az egyes érdemjegyekhez tartozó ponthatárok a következők:

Elérhető maximális pontszám: 50 pont                         Kreditbeszámítás esetén: maximális pontszám: 20

45-50 pont: jeles (5)                                                                18-20 pont: jeles (5)

38-44 pont: jó (4)                                                                    15-17 pont: jó (4)

31-37 pont: közepes (3)                                                           12-14 pont: közepes (3)

23-30 pont: elégséges (2)                                                         9-11 pont: elégséges (2)

0-22 pont: elégtelen (1)                                                            0-8 pont: elégtelen (1)

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. Nappali tagozaton az előadások többségéhez ppt anyag készül.

Kötelező irodalom:

  • Paulovics Anita (szerk.): Alkotmányjog: Bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.
  • The Code for Crown Prosecutors. http://www.cps.gov.uk/publications/docs/code_2013_accessible_english.pdf

Ajánlott irodalom:

  • Dr. Polt Péter – Dr. Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve. Complex Kiadó, Budapest, 2013. kijelölt részei
  • Székely György: Ügyészségi szervezet és igazgatás. Tansegédlet főiskolai hallgatók részérec. anyag, amely az alábbi címen érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbe/ugyszerv_tansegedlet.pdf
  • Role of the public prosecutor in a democratic society governed by the rule of law. Report Committee on Legal Affairs and Human Rights http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=10149&Language=en

 

Vissza