Új magyar polgári jog (IGI)

 

A tantárgy kifutott.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

az Új magyar polgári jog c.

 

szabadon választható tantárgyból

tárgykód: AJPJTSV05IÜ

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2014/2015-ös tanév, I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári Jog I.-II. - AJPJT131IÜ3 és AJPJT131IÜ4 (jegy)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amely a polgári jog anyagának jelentős átalakulását eredményezte. A tantárgy célja, hogy megismertesse az új polgári jogi rendelkezéseket mindazokkal a igazgatási alapszakos hallgatókkal, akik polgári jogi tanulmányaik során a 1959. évi IV. törvény szerint ismerkedtek meg a tananyaggal, abból tettek vizsgát, azonban a tanulmányaik lezárásakor a záróvizsga anyagát a Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Intézeti Tanszékének közleménye szerint már az új kódex rendelkezései képezik.

A tantárgy nem közvetlenül a polgári jogi záróvizsgára való felkészülést segíti, hanem áttekintést kíván nyújtani a hallgatók számára az új Ptk. szabályairól, a korábbi joganyaghoz képest megjelenő változások irányáról és tartalmáról. Az alább megjelölt tematikában közölt témaköröket tehát nem lehetséges a tárgy keretében teljeskörűen áttekinteni, ez a szabadon választható tárgy csak a már elsajátított tananyaghoz képest a legfontosabb változásokra kíván rávilágítani.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

I. Személyek joga, személyiségvédelem: Cselekvőképesség új szabályai. Jogi személyek közös szabályai, egyesület és alapítvány megváltozott szabályozása. Új személyiségvédelmi rendelkezések.

II. Dologi jog. Birtoktan. Egyes tulajdonszerzésmódok szabályozásának változása. Ingatlan-nyilvántartás felülvizsgált alapelvei. Zálogjogi szabályok áttekintése.

III. Öröklési jog. A törvényes öröklés rendjének újdonságai. Kiesési okok.

IV. Kötelmi jog. A kötelmek megújított rendszere. Módosult szerződési jogi szabályok. A szerződésen kívüli kártérítési felelősség új elemei. Egyes szerződési típusokra vonatkozó új rendelkezések.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgy írásbeli beszámolóval zárul, amelynek értékelése három fokozatú (megfelelt, nem megfelelt és kiválóan megfelelt).

5.    Kötelező tananyag

-         A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

-         A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – tükrös szerkezetben (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014)

-         Polgári jogi alapok (új kiadás 2014 őszén)

6.    Ajánlott irodalom

 

-         Bíró György – Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka: Általános tanok és személyek joga (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2013)

-         Barzó Tímea: Deliberating the Role and Place of the Engagement as one of the institutions of Family Law: Should Parties Who Intend to Get Married be Considered as Engaged at the Same Time? In: European Integration Studies, 2011. (Vol. 9) No.1, pp. 17-25

-         Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog (megjelenés alatt)

-         Bíró György: Öröklési jog (megjelenés alatt)

-         Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014)

-         Vékás Lajos: About Contract Law in the New Hungarian Civil Code, In: European Review of Private Law, 2010 (Vol. 6) No. 1, pp. 95-102

-         Bíró György – Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Kötelmi jog (megjelenés alatt)

-         Bíró György – Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Egyes szerződések (megjelenés alatt)

-         Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog I-III. Kommentár a gyakorlat számára (HVG-ORAC, Budapest, 2013)

-         Vékás Lajos (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó, Budapest, 2014)

Miskolc, 2014. március 13.

 

Letöltés

 

Vissza