Felhasználónév:
civhinda
Telefon:
46/565-111/11-94
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Miskolczi
Középső név:
Bodnárné dr. Harsányi
Keresztnév:
Gyöngyi
Státusz:
egyetemi adjunktus
Bemutatkozás:

Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi

 

Személyi adatok


Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi fényképe 

 

 

Nevem Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda.

Születtem: 1956. augusztus 19. napján Miskolcon.

Nemzetiség: magyar

Családi állapot: férjezett vagyok és két felnőtt gyermek édesanyja.

Tanulmányok:

Általános iskolai tanulmányaimat 1962-70. között végeztem.

Középiskolai tanulmányaimat a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Bank-pénzügy tagozatán végeztem és 1974. évben érettségiztem.

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának nappali tagozatán végeztem Budapesten. 1980. évben szereztem jogi doktori diplomát. Diplomám száma: LVIII. 64/1980.

Letettem a szakvizsgát 1983-ban. Szakvizsga bizonyítványom száma: 249/1983.

Az Állami Értékpapír és Tõzsdefelügyelet előtt 1994. júniusában szakvizsgát tettem értékpapír és tõzsdejogból.  E szakmai vizsgabizonyítványom száma: 3550/1994.

1995-97. között a Miskolci Egyetemen folytatott posztgraduális képzés keretében elvégeztem a Külkereskedelmi szakjogász szakot és megszereztem a külkereskedelmi szakjogász képesítést. Diplomám száma: 1761/1997.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1999. július 20-án okleveles könyvvizsgálói oktató címet adományozott. Száma: 1904/99. Ez feljogosít a könyvvizsgálók jogi képzésében történő részvételre.

2012-ben “summa cum laude” minősítésű PhD doktori oklevelet (száma: 683/2012.) szereztem A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai című doktori értekezésemmel.

Oktatómunka:

A Miskolci Egyetem (akkor még Nehézipari Mûszaki Egyetem) Állam és Jogtudományi Karára 1984. november 1. napján kerültem tanársegédi minőségben.

1986. július 1. napjától vagyok a Civilisztikai Tudományok Intézetének, ezen belül a Polgári jogi Tanszéknek az adjunktusa. 1995. július 1. napjától pedig a Kereskedelmi jogi Tanszék adjunktusaként dolgozom.

 

1. Alapoktatás

Előadásokat tartok az Állam- és Jogtudományi Kar nappali és levelező tagozatán a Kereskedelmi jog I. és Kereskedelmi jog II. című tantárgy keretében, mely felöleli a kereskedelmi szerződések, az értékpapírjog, a fogyasztóvédelmi jog, a versenyjog, a társasági jog, és a csődjog területét.

E tárgyakból a levelező tagozat számára, valamint a nappali tagozaton két tankör számára vezetek gyakorlatot.

Előadásokat tartok az Igazságügyi Igazgatási Alapszak főiskolai hallgatók számára az Cégjog című tantárgy keretében.

Előadásokat tartok a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak főiskolai hallgatók számára Társasági jogi alapismeretek című, valamint Munkaügyi, egészségügyi és szociális szakigazgatás című tantárgyak keretében.

Előadásokat tartok a Jogi asszisztens képzés keretében a nappali és levelező tagozaton Kereskedelmi jog című tantárgy keretében.

Előadásokat tartok a Közigazgatási mester szak hallgatói számára Gazdasági jog című tárgy keretében.

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának levelező tagozatán tíz évig (1988-1998.) voltam a Jogi ismeretek című tantárgy tárgyjegyzõje. 

2008-ig két alternatív tárgyat jegyeztem önállóan, az egyik szakvizsga elõkészítõ kollégium a Magyar értékpapírjogból, a másik pedig Nemzetközi összehasonlító értékpapírjogi kollokvium (Európai üzleti jog II/2. Modul Értékpapírjog címmel ) az európai jogharmonizáció tükrében. további két alternative tárgvyat pedig Ujváriné dr. Antal Edittel közösen, nevezetesen az Üzleti szerződések szerkesztése és a Szerződések és okiratok a gyakorlatban címmel.

2. Posztgraduális kurzusok

    Jogi szakokleveles közgazdász képzés

E képzési formában társasági jogot, csődjogot, és értékpapírjogot tanítok Miskolcon, Budapesten (és korábban Sopronban). E tárgyakat vizsgáztatom és szakdolgozatokat konzultálok és véleményezek

    Jogi szakokleveles mérnökképzés

   E képzési formában társasági jogot, kereskedelmi szerződéseket és értékpapírjogot 

    tanítok és vizsgáztatok.

   Szakjogász képzés

A Biztosítási szakjogász, a Külkereskedelmi szakjogász, Társasági szakjogász  képzés keretében elõadásokat tartok, vizsgáztatok, szakdolgozatot konzultálok és véleményezek.

3. TDK dolgozatok konzultálása

Munkámat képezi még TDK dolgozatok, évfolyamdolgozatok és szakdolgozatok konzultálása, véleményezése.

Konzulensi tevékenységemért 2013-ban a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia elismerő oklevélben, 2014-ben pedig egyetemünk Kiváló Konzulensi Oklevélben részesített.

Az általam konzultált szakdolgozatok eredményei:

2013. Kari I. helyezés

Molnár Barbara: A vezető tisztségviselők felelősségének gyakorlati problémái a felszámolási eljárásban

2012. Kari TDK I. helyezés és OTDK külön díj

Gyovai Márk: a Learned Hand teszt a gondatlan károkozásról és az általános felelősségi alakzat gazdasági elemzése a magyar Ptk-ban

2009. Kari TDK I. helyezés

Konoróth Máté: A felelősség szabályozásának egyes kérdései az amerikai részvénytársaságok körében

2008. Kari TDK I. helyezés

Simon Judit:  A vállalatfelvásárlás és  a saját részvény

2007. OTDK I. helyezés és 2006. Kari I. helyezés

Enyedy Ákos: A tájékoztatási kötelezettség jelentősége és érvényesülése a magyar értékpapírjogban, figyelemmel a kapcsolódó jogterületekre és az Európai Uniós tendenciákra

2002. OTDK I. helyezés és 2001. Kari TDK I. helyezés

Biczó László: A tőke piac pestise a bennfentes kereskedelem

4. Nyelvismeret

Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával és orosz szakmai nyelvvizsgával rendelkezem.

5. Külföldi tanulmányutak:

1993. júniusában az American Bar Association által szervezett Joint Venture Kurzuson vettem részt Krakkóban, szeptemberben pedig Firenzében az "East-West Fórum" hallgatója voltam az Európa Egyetemen.

1997. júliusában a Münsteri Egyetemen folytattam kutatómunkát a bennfentes kereskedelem német szabályozásáról, majd kutatómunkám eredményeit az 1997. Október 6-7.-én tartott két napos konferencán tartott előadásomban összegeztem Münsterben.

Tanszékünk részt vesz a külföldi kapcsolatok szervezésében és fejlesztésében. A Warwick-i Egyetemmel fennálló kapcsolatunk keretében 1993. évben, 1995. évben, 1996. évben 1998. évben és 2000. évben egy-egy hónapot töltöttem Angliában, ahol kutatómunkát végeztem az értékpapírjog, a bennfentes kereskedelem és a tőkepiaci befektetések témakörében. Kutatásaim eredményeirõl 1996., és 1998. évben a Warwick Egyetemen tartott két előadásom keretében számoltam be.

Miskolc, 2014.február 15.

                                             Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Melinda

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda

tudományos tevékenysége 1985-2013.

ME ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézete

Kereskedelmi jogi Tanszék

 

 

I.                   PhD értekezés

 

A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai 2012.

 

II.                Az értekezés témájához kapcsolódó közlemények:


MTMT publikációs jegyzék


1. HARSÁNYI  Gyöngyi: Értékpapírügyletek a befektetési szolgáltatások körében

In: Gazdaság és Jog 1995. 3 - 8. p.

 

2. HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési jellegű szerződések kötelmi jogi elemzése

In: Gazdaság és Jog 1997/3. 3-6. p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: Insider trading in the Hungarian and German law

In: SECTIO Juridica et politica Miskolc, 1997.

 

4.HARSÁNYI Gyöngyi: A bennfentes kereskedelem szabályozása hatályos jogunkban

a vonatkozó közösségi irányelv tükrében

In: Gazdaság és Jog 1998/2.15-18.p.

 

5.HARSÁNYI Gyöngyi: A jogharmonizáció helyzete a magyar értékpapírjogban

In: SECTIO Juridica et politica Miskolc, 1999. 89 – 95. p. 

 

6.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési társaságok

In: Speciális társaságok

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A könyv további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Kézikönyv Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1999.197-221.p.

 

7.Securities and investments

In. A la découverte des Cultures Hongroise

Thémes développes dans le site web

http:www.cecomm.co.uk/socrates 1999.

 

8.HARSÁNYI Gyöngyi: Trade of Securities

In: MICROCED University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre kiadványa  Miskolc, 2001. 61-67 p.

 

9.HARSÁNYI Gyöngyi: Securities and Investments in Hungary

Európai Unió Socrates program „Á la découverte des Cultures Hongroise, Tcheque et Roumaine” című projektjének eredményeként

www3.europole.u-nancy.fr 2001.

 

 

10.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési szerződések

In: Értékpapírok és ügyletek a magyar tőkepiacon

Önálló egyetemi jegyzet és jogszabálygyűjtemény

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 338.p.

 

11.HARSÁNYI Gyöngyi: A magyar jogharmonizáció egy évtizede az értékpapírjogban (1990-2000.)

In: SECTIO Juridica et politica Miskolc 2002. 479-509. p.

 

12.HARSÁNYI Gyöngyi: Az értékpapírjogi jogharmonizáció helyzete

In: Csatlakozás – jogközelítés

      Az acquis communautaire adaptálása a magyar jog és intézményrendszerbe

Szerkesztők: Fazekas Judit, Asztalos Zsófia, Sós Gabriella

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. 193-225. p.

 

13.HARSÁNYI Gyöngyi: A szolgáltatások szabad áramlásának kérdései

a befektetés szolgáltatások körében

In: Az uniós csatlakozás hatása a letelepedés és a szolgáltatások szabad áramlása körében

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2005. 57-68.p.

 

14.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési szolgáltatási szerződés

In: Az értékpapírok és az értékpapírügyletek joga

Önálló egyetemi jegyzet

Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány Kiadó, Budapest 2009. 86-92.p.

 

15. HARSÁNYI Gyöngyi: A szerződési szabadság módosult érvényesülése a befektetési szolgáltatási szerződés körében

In: Javítandó és jobbítandó elemek a PTK. kodifikációjában

Miskolci Konferenciák 2011. tanulmánykötet

Novotni Kiadó Miskolc, 2012. 59-69.p.

 

16. HARSANYI Gyöngyi: A logisztika és a kereskedelmi jog intézményeinek kapcsolódási pontjai a közraktározási jogviszony körében

In: Jogtudományi Közlöny 2013. 4. szám 203-208.

 

III.              Tudományos közlemények

 

  1. Tanulmánykötetekben megjelent közlemények

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: A kötvény gazdasági szerepe és jelentősége a piacgazdaság kialakításában

In: Ünnepi tanulmányok a Miskolci Jogi Kar fennállásának10. évfordulója tiszteletére Miskolc, 1991. 135 - 143. p.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvény és a benne megtestesülő tagsági jogok az új társasági törvényben

A magánjogi kodifikáció eredményei

Tanulmánykötet

Miskolci Konferenciák 2006-2007.

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 21-38.p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: A jelzáloghitelezés egyes kérdései

In: Bank- és hitelviszonyok

Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán Tanulmánykötet

Miskolci Konferenciák 2008.

Novotni Alapítvány Kiadó Miskolc, 2009. 122-130. oldal

 

4.Ujváriné dr Antal Edit-Dr. Kovács István-Dr. Barta Judit- Dr.HARSÁNYI Gyöngyi: Egyes magántársaságok társasági jogi szabályozásának közjogi többletszabályai

In: Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteltére

Budapesti Corvinus Egyetem Kiadó 2010. 38-71. p.

 

5.HARSÁNYI Gyöngyi: A letét szabályainak változásai

                                      A gyűjtőletét megjelenése a PTK-ban

In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében

Tanulmánykötet

Novotni Alapítvány Miskolc 2011.113-123.p.

 

6. HARSÁNYI Gyöngyi: Az érvénytelenség speciális szabályozása az értékpapírjog területén

In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére (szerkesztő: Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária) Kódex Kft., Pécs, 2013. 255-264.p.

 

  1. Cikkek, tanulmányok

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: Verseny – Tárgyalás

Társszerző: Miskolczi-Bodnár Péter

In: Jogtudományi Közlöny 1985/6. 356-360. p.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: Felhívás és felelősség versenytárgyalás során

Társszerző: Miskolczi-Bodnár Péter

In: Magyar Jog 1986/3. 250-254. p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: Az új vállalatirányítási formák működésének gyakorlati tapasztalatai és a szervezeti reformok továbbvitele

Társszerző: Miskolczi-Bodnár Péter

In: Jogász Szövetségi Értekezések Budapest, 1989/1. 62-116.p.

 

4.HARSÁNYI Gyöngyi: A kisajátítás

In: GT füzetek Tulajdonviszonyok - Tulajdonjog  Budapest, 1990. 67-71.p.

 

5.HARSÁNYI Gyöngyi: A jogutódlás, mint sajátos szerződést módosító jogi tény a társaságokban

Társszerzők: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

In: Magyar Jog 1991/ 4. 223-231.p.

 

6.HARSÁNYI Gyöngyi: Az újítás hatályos magyar szabályozása

In: Acta Iuridica  Miskolc, 1995.

 

7.HARSÁNYI Gyöngyi: A fogyasztói hitelezés Magyarországon (egy EU Direktíva tükrében)

In: Gazdaság és jog 1995/4.

 

8.HARSÁNYI Gyöngyi: Assistance for Consumer Protection Legislation in Hungary

(társszerzők: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Edition: Francoise Domon-Naert Louvain - la Neuve 1995.

 

9.HARSÁNYI Gyöngyi: A közraktári szerződés vegyes szerződés jellege

In: Gazdaság és jog 1996/3. 13 - 17. p.

 

10.HARSÁNYI Gyöngyi: A bankkártyák és az alapjukat képező szerződéses viszony sajátosságai

In: Gazdaság és jog 1996/10. 10 - 13. p.

 

11.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozásának változásai az elmúlt évtizedben

In: Emlékkönyv – In memoriam Novotni Zoltán

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2003. 91-115. p.

 

  1. Kézikönyv – Kommentár fejezetek

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok magyar szabályozásának története

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 42-48. p.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok osztályozása  

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 49-55. p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapelvei 

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 68-75. p.

.

4.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság alapítása

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998.  106-136.p.

 

5.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság törvényes képviselete, a cégjegyzés  

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 172-175.p.

 

6.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 188-190.p.

 

7.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítása a hatályos cégjogszabályok szerint

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 206-212. p.

    

8.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: A gazdasági társaságok  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1998. 212-219. p.

 

9.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok magyar szabályozásának története

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 43-49. p.

 

10.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok osztályozása  

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 50-57. p.

 

11.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapelvei 

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)   

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv társszerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 70-78. p.

.

12.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság alapítása

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás) 

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv további szerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002.  112-157.p.

 

13.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság törvényes képviselete, a cégjegyzés  

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)  

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv további szerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 199-202.p.

 

14.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv további szerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 219-222.p.

 

15.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítása a hatályos cégjogszabályok szerint

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv további szerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 243-252. p.

    

16.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(második, átdolgozott kiadás)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A kézikönyv további szerzői: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi-Bodnár Péter, Nochta Tibor, Ujváriné Antal Edit:

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2002. 253-261. p.

 

17.HARSÁNYI Gyöngyi: Erdőbirtokossági társulat

In: Speciális társaságok

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A könyv további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Kézikönyv Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1999. 373-407. p.

    

 18.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési társaságok

In: Speciális társaságok (második, átdolgozott kiadás)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A könyv további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Kézikönyv Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. 167-192.p.

 

19.HARSÁNYI Gyöngyi: Erdőbirtokossági társulat

In: Speciális társaságok (második, átdolgozott kiadás)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A könyv további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Kézikönyv Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. 321-348. p.

 

  1. Ismertetés

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: Nemzetközi bányajogi konferencia - Ostrava

Társszerző: Miskolczi-Bodnár Péter)

In: Jogpolitika 1986/ 2.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: Bányajogi konferencia

In: Bányászati és Kohászati Lapok 1987/3.

 

 

IV.              Oktatási anyagok

 

1.      Önálló egyetemi jegyzet:

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: Kereskedelmi jog Értékpapírjog 

Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért Kiadó Miskolc, l994. 118.p.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: Hatályos értékpapírjogi jogszabálygyűjtemény

Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért Kiadó Miskolc, l994. 140.p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: Magyar értékpapírjog (második, átdolgozott kiadás)

Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért Kiadó Miskolc, 1996. 256 p.

 

4.HARSÁNYI Gyöngyi: Magyar értékpapírjog (harmadik, átdolgozott kiadás)

Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért Kiadó Miskolc, 1997. 248.p.

 

5.HARSÁNYI Gyöngyi: Magyar értékpapírjog és jogszabálygyűjtemény

(negyedik, átdolgozott kiadás) Novotni Kiadó Miskolc 1999.   275.p.                            

 

6.HARSÁNYI Gyöngyi: Magyar értékpapírjog és jogszabálygyűjtemény

(ötödik, átdolgozott kiadás) Novotni Kiadó Miskolc, 2000. 285.p.

 

7.HARSÁNYI Gyöngyi: Értékpapírok és ügyletek a magyar tőkepiacon

Egyetemi jegyzet és jogszabálygyűjtemény

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 338.p.

 

8.HARSÁNYI Gyöngyi: Az értékpapírok és az értékpapírügyletek joga

Egyetemi jegyzet

Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány Kiadó, Budapest 2009. 210.p.

 

2.      Egyetemi jegyzetek fejezetei és részletei:

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: Bérlet

In: Magyar polgári jog Kötelmi Jog Különös rész

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró Gyöngy, Burián László, Csécsy György, Fazekas Judit, Jobbágyi Gábor, Kenderes György, Miskolczi-Bodnár Péter) 

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1988. 212-219.p.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: Lakásbérlet

In: Magyar polgári jog Kötelmi Jog Különös rész

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró Gyöngy, Burián László, Csécsy György, Fazekas Judit, Jobbágyi Gábor, Kenderes György, Miskolczi-Bodnár Péter) 

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1988.   220-238.p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: Értékpapírjog

In: Magyar polgári jog Kötelmi Jog Különös rész

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró Gyöngy, Burián László, Csécsy György, Fazekas Judit, Jobbágyi Gábor, Kenderes György, Miskolczi-Bodnár Péter) 

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1988.   433-464.p.

 

4.HARSÁNYI Gyöngyi: A bérlet

In: Magyar polgári jog  Kötelmi jog  Egyes szerződések és az értékpapírok joga

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1993.  313-324. p.

   

5.HARSÁNYI Gyöngyi: A bérlet

In: Magyar polgári jog  Kötelmi jog  Egyes szerződések és az értékpapírok joga

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Jobbágyi Gábor, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1993.  313-324. p.

 

6.HARSÁNYI Gyöngyi: A lakásbérlet

In: Magyar polgári jog  Kötelmi jog  Egyes szerződések és az értékpapírok joga

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Jobbágyi Gábor, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1993. 325-346.p.

 

7.HARSÁNYI Gyöngyi: Értékpapírjog

In: Magyar polgári jog Kötelmi jog Egyes szerződések és az értékpapírok joga

(a jegyzet további szerzői: Novotni Zoltán, Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Jobbágyi Gábor, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1993.  541-606.p.

 

8.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapjai

In: Magyar Polgári Jog Kereskedelmi Jog Gazdasági társaságok joga

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1995. 13-34.p.

 

 

9.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok általános szabályai

In: Magyar Polgári Jog Kereskedelmi Jog Gazdasági társaságok joga

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1995. 35-60.p.

 

10.HARSÁNYI Gyöngyi: A bérleti szerződés, mint alaptípus

In: Magyar polgári jog Szerződéstípusok Szerződéstan II.

A jegyzet további szerzői: Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Szerkesztő: Bíró György

„Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1995. 165-175.p.

 

11.HARSÁNYI Gyöngyi: Lakásbérlet

In: Magyar polgári jog Szerződéstípusok Szerződéstan II.

A jegyzet további szerzői: Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Bíró György

„Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1995. 175-190.p.

 

12.HARSÁNYI Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Egyes kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Bazsa Krisztina, Karczub Péter, Kovács István, Osváth Ildikó, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1996.  97-107.p.

 

13.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési jellegű szerződések

In: Egyes kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Bazsa Krisztina, Karczub Péter, Kovács István, Osváth Ildikó, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1996. 152-155.p.

 

14.HARSÁNYI Gyöngyi: Értékpapírügyletek 

In: Egyes kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Bazsa Krisztina, Karczub Péter, Kovács István, Osváth Ildikó, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1996. 176-185.p.

 

15.HARSÁNYI Gyöngyi: Közraktározási szerződés

In: Egyes kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Bazsa Krisztina, Karczub Péter, Kovács István, Osváth Ildikó, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1996. 186-221.p.

 

16.HARSÁNYI Gyöngyi: Helyiségbérlet

In: Egyes kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Bazsa Krisztina, Karczub Péter, Kovács István, Osváth Ildikó, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapitvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1996. 222-271.p.

     

17.HARSÁNYI Gyöngyi: Helyiségbérlet

In: Kereskedelmi szerződéstípusok

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997. 129 – 183.p.

18.HARSÁNYI Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Kereskedelmi szerződéstípusok

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„ Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997. 258-268.p.

 

19.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési szerződés

In: Kereskedelmi szerződéstípusok

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997. 305-315. p.

 

20.HARSÁNYI Gyöngyi: Értékpapírügyletek

In: Kereskedelmi szerződéstípusok

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997. 335-345. p.

 

21.HARSÁNYI Gyöngyi: Közraktározási szerződés

In: Kereskedelmi szerződéstípusok

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997. 345-380. p.

 

22.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapjai

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 13-38. p.

 

23.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok keletkezése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 39-82. p.

 

24.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírói felülvizsgálata

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 91-93.p.

 

25.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 397-402.p.

 

26.HARSÁNYI Gyöngyi: Helyiségbérleti szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 163-176.p.

 

27.HARSÁNYI Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 230-240.p.

 

28.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 275-285. p.

 

29.HARSÁNYI Gyöngyi: Tőzsdei ügylet

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 296-314. p.

 

 

30.HARSÁNYI Gyöngyi: Közraktározási szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998. 315-335. p.

 

31.HARSÁNYI Gyöngyi: Helyiségbérleti szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 163-176.p.

 

32.HARSÁNYI Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 230-240.p.

 

33.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás)  275-285. p.

 

34.HARSÁNYI Gyöngyi: Tőzsdei ügylet

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 296-314. p.

 

35.HARSÁNYI Gyöngyi: Közraktározási szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 315-335. p.

 

36.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapjai

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás)13-38. p.

 

37.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok keletkezése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás)39-82. p.

 

38.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírói felülvizsgálata

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 91-93.p.

 

39.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 397-402.p.

 

40.HARSÁNYI Gyöngyi: Helyiségbérleti szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kaidás)163-176.p.

 

41.HARSÁNYI Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kaidás) 230-240.p.

 

42.HARSÁNYI Gyöngyi: Befektetési szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kaidás) 275-285. p.

 

43.HARSÁNYI Gyöngyi: Tőzsdei ügylet

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 296-314. p.

 

44.HARSÁNYI Gyöngyi: Közraktározási szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Osváth Ildikó, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 315-335. p.

 

45.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapjai

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 13-38. p.

 

46.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok keletkezése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 39-82. p.

 

47.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírói felülvizsgálata

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 91-93.p.

 

48.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXLIV. törvény alapján

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit:

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 397-402.p.

 

49.HARSÁNYI Gyöngyi: A magyar társasági jog történeti fejlődése

In: Magyar társasági jog  

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 15-21.p.

 

50.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok fajai, osztályozása

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 22-29.p.

 

51.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapelvei

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 39-46.p.

 

52.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdaságszervező szerződés

In: Magyar társasági jog  

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001.  47-50.p.

     

53.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok keletkezése

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 69-114..p.

     

54.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 124-126. p.

      

55.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 439-444. p.


56.HARSÁNYI Gyöngyi: A magyar társasági jog történeti fejlődése

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002.  25-31.p.

 

57.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok fajai, osztályozása

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002.  31-39.p.

 

58.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapelvei

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 47-54.p.

 

59.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdaságszervező szerződés

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 55-58.p.

     

60.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok keletkezése

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkes: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 77-124..p.

     

61.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 135-138. p.

      

62.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: A társasági jog és konszernjog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 459-464. p.

      .

63.HARSÁNYI Gyöngyi: Nyilvános ajánlattétel, aukció

In: Az üzleti élet szerződései

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 46-47.p.

     

64.HARSÁNYI  Gyöngyi: Helyiségbérleti szerződés

In: Az üzleti élet szerződései

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 325-338.p.

 

65.HARSÁNYI  Gyöngyi: Közraktározási szerződés

In: Az üzleti élet szerződései

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 371-384.p.

 

66.HARSÁNYI  Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Az üzleti élet szerződései

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2002. 477-486. p.

 

67.HARSÁNYI Gyöngyi: A magyar társasági jog történeti fejlődése

In: Magyar társasági jog

Társszerzők: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 17-22.p.

 

68.HARSÁNYI Gyöngyi: A társaságok fajai, osztályozása

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 22-27.p.

 

 

69.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapelvei

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 34-38.p.

 

70.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdaságszervező szerződés

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 40-42.p.

 

71.HARSÁNYI Gyöngyi:A gazdasági társaságok keletkezése

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 55-86.p.

 

72.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 95-97.p.

 

73.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: Magyar társasági jog

A jegyzet további szerzői: Fazekas Judit, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

UNIO Kiadó Budapest, 2005. 321-324.p.

 

74.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapjai

In: Társasági jog 2008.

Társszerzők: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 9-33.p.

 

75.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok alapítása és irányítása

In: Társasági jog 2008.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 51-96.p.

 

76.HARSÁNYI Gyöngyi: Korlátolt felelősségű társaság

In: Társasági jog 2008.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 169-206.p.

 

77.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvény

In: Társasági jog 2008.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 209-226.p.

 

78.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvénytársaság alapítása

In: Társasági jog 2008.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 227-240.p.

 

79.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: Társasági jog 2008.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 111-113.p.

 

80.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvénytársaság szervezete

In: Társasági jog 2008.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2008. 255-272.p.

 

81.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapjai

In: Társasági jog 2009.

Társszerzők: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 13-37.p.

 

82.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok alapítása és irányítása

In: Társasági jog 2009.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 55-100.p.

 

83.HARSÁNYI Gyöngyi: Korlátolt felelősségű társaság

In: Társasági jog 2009.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 177-209.p.

 

84.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvény

In: Társasági jog 2009.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 213-231.p.

 

85.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvénytársaság alapítása

In: Társasági jog 2009.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 231-245.p.

 

86.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaság határozatainak bírósági felülvizsgálata

In: Társasági jog 2009.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 116-118.p.

 

87.HARSÁNYI Gyöngyi: A részvénytársaság szervezete

In: Társasági jog 2009.

A jegyzet további szerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 259-276.p.

 

88.HARSÁNYI Gyöngyi: Nyilvános ajánlattétel, aukció

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 36-38.p.

     

89.HARSÁNYI  Gyöngyi: Helyiségbérleti szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 170-180.p.

 

90.HARSÁNYI  Gyöngyi: Bankkártya-szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

A jegyzet további szerzői: Barta Judit, Fazekas Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2009. 287-293.p.

 

  1. Főiskolai jegyzet:

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: A társasági jog alapelvei

In: Anyagi cégjog Jegyzet igazságügyi ügyintéző főiskolai hallgatók számára

A jegyzet társszerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2004. 13-20.p.

   

2.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok keletkezése

In: Anyagi cégjog Jegyzet igazságügyi ügyintéző főiskolai hallgatók számára

A jegyzet társszerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2004.  21-46. p.

           

3.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok szervezete

In: Anyagi cégjog Jegyzet igazságügyi ügyintéző főiskolai hallgatók számára

A jegyzet társszerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2004.  47-60.p.

           

4.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata

In. Anyagi cégjog  Jegyzet igazságügyi ügyintéző főiskolai hallgatók számára

A jegyzet társszerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2004. 69-70.p.

     

5.HARSÁNYI Gyöngyi: A korlátolt felelősségű társaság

In: Anyagi cégjog Jegyzet igazságügyi ügyintéző főiskolai hallgatók számára

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

A jegyzet társszerzői: Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit

Novotni Kiadó Miskolc, 2004.  131-168. p.

 

6.HARSÁNYI Gyöngyi: A gazdasági társaságok megszűnése

In: Anyagi cégjog  Jegyzet igazságügyi ügyintéző főiskolai hallgatók számára

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2004. 255-260. p.

 

 

4.      Egyetemi tansegédlet:

 

1.HARSÁNYI Gyöngyi: Kereskedelmi jog II. Munkafüzet – tansegédlet

Társszerzők: Barta Judit, Kovács István, Ujváriné Antal Edit)

„Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997.

 

2.HARSÁNYI Gyöngyi: Társasági jogi munkafüzet

Társszerzők: Barta Judit, Kovács István, Miskolczi-Bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 106.p.

 

3.HARSÁNYI Gyöngyi: Példatár - Munkafüzet – Írásbeli vizsgakérdések (Versenyjog- társasági jog- csődjog)

Társszerzők: Barta Judit, Kovács István, Miskolczi-bodnár Péter, Ujváriné Antal Edit)

Novotni Kiadó Miskolc, 2005. 198.p.

 

4.HARSÁNYI Gyöngyi: Munkafüzet Kereskedelmi jog II. Társasági jog – Versenyjog - Csődjog)

Társszerzők: Barta Judit, Kovács István, Ujváriné Antal Edit)

Novotni Kiadó Miskolc, 2010. 116. p.

 

 

V.                Bírálat PhD értekezéshez

 

 

Opponensi vélemény Glavanits Judit: A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai című PhD értekezéséről 2012. december

Vissza