Felhasználónév:
gedeon
Telefon:
46/565-111/11-86
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Gedeon
Keresztnév:
Magdolna
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Név: Dr. Gedeon Magdolna

 

Személyi adatok


 Születési hely, idő: Miskolc, 1969. 07. 12.

 

 

 Elérhetőségek


Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Iroda cím: A/6. ép. 225.

Tel.: (46) 565-111/11-78

E-mail: jogmagdi@uni-miskolc.hu

 

 

 Eddigi munkakörök


egyetemi docens (ME-ÁJK, 2006-)

egyetemi docens (DE-ÁJK, 2003-2006)

egyetemi adjunktus (DE-JÁTI, 1999-2003)

egyetemi tanársegéd (DE-JÁTI, 1997-1999)

egyetemi tanársegéd (Johannes Kepler Universität, Linz, Institut für Römisches Recht, 1994-1996)

 

 

Végzettség


Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (magyar-német, ME-BTK, 2013)

PhD-fokozat (ME-ÁJK, 2003)

Európa-jogi szakjogász (ELTE-ÁJK, 2002)

jogi szakvizsga (1997)

jogász (ME-ÁJK, 1993)

 

 

Nyelvtudás


német, latin

 

 

Szakmai közéletben való részvétel

 


MTA-MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága Jogtörténeti és Jogelméleti Munkabizottságának titkára (2011-) 

 

 

 Publikációs jegyzék

 


I. Monográfia

 

·          Az antik Róma „sportjoga”. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005. 200 p.

 

II. Tansegédletek

 

·          Római jogi gyakorlatok. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2000. 109 p.

·          Római jogi gyakorlatok. Szent István Társulat, Budapest, 2001. 109 p.

·          Római jogi gyakorlatok. 2., átdolgozott és bővített kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2005. 141 p.

 

III. Tanulmányok, cikkek

 

·          Agnat rokon-e az uxor in manu? In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem, Miskolc, 1999. 8-11.

·          Az elmebetegség a római jog forrásaiban. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 16 (1999), 49-54.

·          Az aedilisek és a cirkuszi játékok. In: „Dum spiro doceo.” Ünnepi tanulmányok Huszti Vilmos 85. születésnapjára (szerk.: Szabó B. – Sáry P.), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000. 99-107.

·          A testi sértés római jogi relevanciái a nehézatlétikai párviadalokban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 17 (2000), 127-133.

·          Történeti hűség és valóság „A gladiátor” c. film kapcsán. In: Debreceni Szemle 2001/4. 586-592.

·          A nézőkre vonatkozó rendelkezések az antik Róma cirkuszaiban és amfiteátrumaiban. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 19 (2001), 101-115.

·          Az atléták helyzete a római jogban. In: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis 2 (2002), 7-23.

·          A gladiátorok beszerzésével kapcsolatos jogügyletek az antik Rómában. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 20/1 (2002), 73-81.

·          A gladiátorok jogállása az antik Rómában. In: Jogtudományi Közlöny 2003/10. 427-431.

·          A cirkuszi játékok rendezésével kapcsolatos közjogi szabályok a köztársaságkori Rómában. In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium 3 (2003), 113-130.

·          Korunk gladiátorai. In: Kontroll 2004/1. 22-28.

·          A tesserákon való tulajdonszerzés problematikája. In: Jogtörténeti Szemle 2004/3. 29-30.

·          A gladiátorviadalok büntetőjogi szabályai az antik Rómában. In: Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Jakab É. gondozásában). Acta Universitatis Szegediensis 65 (2004), 171-182.

·          Kitonich János. In: Magyar jogtudósok III. (szerk.: Hamza G.) ELTE, Budapest, 2006. 11-21.

·          A gladiátor-kereskedelem állami korlátozása a római provinciai városokban. In: Jogtörténeti tanulmányok IX. (szerk.: Jusztinger J. – Pókecz Kovács A.), Pécs, 2008. 177–185.

·          Még egyszer arról, vajon agnát rokon-e az uxor in manu? In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 27/1 (2009). 33-40.

·          Egy római fogathajtó sírfeliratának jogi vonatkozásai. In: Jogtörténeti Szemle 2009/3. 23-25.

·          Római jogi esetek a bérházi lakások albérlete köréből. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 28 (2010). 17-29.

·          Juristische Regelung der Einführung und der Organisation der Zirkusspiele im alten Rom bis zur Prinzipatszeit. In: Journal on European History of Law 2 (2011/2), 39-42.

·          Római jogi fogalmak jelentésmódosulása a középkori magyar jogban. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28. (szerk.: Kecskeméti Gábor – Tasi Réka). Miskolci Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 2012, 89-99.

·          A bányanyitás szabályai Mária Terézia korában. In: Collegium Doctorum jubileumi konferencia (Miskolc, 2012. április 19.) anyaga. Miskolc, 2012.

·          A főkamaragrófi hivatal Mária Terézia korában. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 30/1 (2012). 53-65.

·          Az erdővédelem szabályozása Mária Terézia korában. In: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében (szerk.: Csák Csilla). Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012, 88-95.

·          A bányamunkára ítélés szabályai Magyarországon a XVIII. század elején. In: Jogtörténeti Parerga. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére (szerk.: Máthé Gábor – Révész T. Mihály – Gosztonyi Gegely), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 110-116.

·          Die Regeln des Kaufes der Gold- und Silbererzen in Ungarn im XVIII. Jahrhundert. In: Kúpna zmluva – história a súčasnost’ I. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. septembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach (zost. Erik Štenpien). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2013. 114-127.

 

IV. Ismertetések

 

·          Magyarországiak jogi stúdiumai külföldi egyetemeken (1520-1800). Beszámoló Szabó Béla kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról. In: Jogtudományi Közlöny 1993/10. 402-404.

·          Sport az augustusi Rómában. In: Klió 1999/1. 68-72.

·          A magyar sportjog alapjai. In: Jogtudományi Közlöny 2001/1. 53-56.

·          A római sport. In: Klió 2001/2. 40-46.

·          A római jog legújabb magyar kézikönyve. In: Aetas 2001/4. 311-313.

·          Keresztre feszítés az ókorban. In: Egyházfórum 2004/3-4. 54-55.

·          Monográfia Jézus és Szent Pál peréről. In: Aetas 2004/3-4. 322-324.

·          Szökött rabszolgák a római jog forrásaiban. In: Klió 2007/2. 99-103.

·          Van-e kiút a globalizáció válságából? In: Polgári Szemle 2009/2. 86-91.

·          Bűnvádi eljárások az Újszövetségben (Strafverfahren im Neuen Testament). In: Journal on European History of Law 1 (2010/1), 80-81.

·          Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. In: Egyházfórum 2010/2. 32.

·          Az osztrák polgári törvénykönyv bevezetése Magyarországon. In: Klió 2011/4. 78-83.

·          Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: egy miskolci konferencia – jogtörténeti tanulságokkal. In: Jogtörténeti Szemle 2011/3. 78.

·          A csehszlovák állam- és jogtörténet vázlata. In: Klió 2013/1. 41-43.

·          Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései. In: Vallástudományi Szemle 2013/2. 200-202.

.

Vissza